Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế - Allavida

Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Tải về

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm tra, thời gian địa điểm lập biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xét chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VỀ KH&CN CẤP BỘ

1. Tên nhiệm vụ:

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện:

4. Tổng kinh phí:

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ

6. Cơ quan chủ trì:

Xem thêm  Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 6

7. Họ và tên, chức trách thành viên đoàn kiểm tra:

8. Các nội dung nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu đã thực hiện so với thuyết minh:

9. Tình hình sử dụng kinh phí (tạm ứng và quyết toán):

10. Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì:

11. Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ:

12. Kết luận của đoàn kiểm tra:

Cơ quan chủ trì

(ký, họ tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm nhiệm vụ

(ký, họ tên)

TM Đoàn kiểm tra

Trưởng đoàn

(ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời