Mẫu biên bản kiểm phiếu đánh giá đề tài vòng sơ khảo Biên bản kiểm phiếu - Allavida

Mẫu biên bản kiểm phiếu đánh giá đề tài vòng sơ khảo Biên bản kiểm phiếu

Tải về

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc đánh giá đề tài vòng sơ khảo

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc đánh giá đề tài vòng sơ khảo là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu về việc đánh giá đề tài vòng sơ khảo. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung kiểm phiếu… Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu quyết toán kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học

Mẫu bìa đề tài nghiên cứu khoa học

Mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm phiếu về việc đánh giá đề tài vòng sơ khảo như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ngàythángnăm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI VÒNG SƠ KHẢO GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM…

Lĩnh vực:…

Hội đồng…

1. Số phiếu phát ra:

2. Số phiếu thu về:

3. Số phiếu hợp lệ:

4. Số phiếu không hợp lệ:

Số TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Điểm đánh giá của các thành viên Hội đồng

Tổng số điểm đánh giá

Điểm trung bình

Ủy viên 1

Ủy viên 2

1

2

Xem thêm  Bão mặt trời là gì? Bão mặt trời xảy ra khi nào

Ghi chú:

a) Mỗi thành viên Hội đồng đánh giá đề tài theo thang điểm 100 (điểm đánh giá là số nguyên).

b) Kết quả đánh giá đề tài là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp Hội đồng (điểm trung bình lấy 2 chữ số sau dấu phẩy).

c) Phiếu đánh giá không hợp lệ không được tính vào kết quả đánh giá đề tài.

Các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm phiếu
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên thứ 1
(Họ, tên và chữ ký)

Thành viên thứ 2
(Họ, tên và chữ ký)

Mẫu biên bản kiểm phiếu về việc đánh giá đề tài vòng sơ khảo

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời