Mẫu biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm - Allavida

Mẫu biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm

Tải về

Mẫu biên bản ghi chép việc họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép việc họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung cuộc họp… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu phiếu nhận xét đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu danh mục đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ thực hiện

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép việc họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN CHỌN,
GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

1. Tên dự án:

2. Chủ nhiệm dự án:

3. Tổ chức chủ trì dự án:

4. Quyết định thành lập Hội đồng:

5. Ngày họp:

6. Địa điểm họp:

7. Thành viên của Hội đồng: Tổng số: ….có mặt: …..vắng mặt: …..(ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt)

8. Khách mời dự:

9. Tổng số điểm:

10. Tổng số đầu điểm:

11. Điểm trung bình cuối cùng:

12. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

12.1. Hội đồng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt hồ sơ dự án.

12.2. Hội đồng kiến nghị những nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự án (đối với dự án được Hội đồng đề nghị phê duyệt):

a) Những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Thuyết minh dự án

b) Những sản phẩm chính và chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu tương ứng phải đạt

c) Kinh phí thực hiện dự án

d) Ý kiến khác:

Ghi chú: Hồ sơ dự án được Hội đồng đề nghị thực hiện nếu kết quả đánh giá của Hội đồng tối thiểu đạt 70/100, trong đó không có thành viên nào đánh giá 0 điểm đối với các tiêu chí nêu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 15 Quy định này.

THƯ KÝ KHOA HỌC

(chữ ký, họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép việc họp tuyển chọn cá nhân, tổ chức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Đáp án cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền 25 năm thành phố Đà Nẵng https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn

Trả lời