Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm - Allavida

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm

Tải về

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất. Mẫu biên bản nêu rõ nội dung cuộc họp… Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu bảng dự toán kinh phí theo nội dung và kết quả

Mẫu bảng nội dung và kết quả dự án

Mẫu danh mục sản phẩm khoa học và công nghệ dạng kết quả I, II

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(TÊN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ

I. Thông tin chung

1. Tên dự án, mã số: ……………………………………………………………………………………………

2. Quyết định thành lập Hội đồng số:

Xem thêm  Bài viết số 1 lớp 7 đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự

3. Địa điểm họp:

4. Thời gian họp: … ngày … tháng … năm …

5. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: … /…

Vắng mặt: … người (ghi rõ họ tên thành viên vắng mặt)

6. Khách mời tham dự họp Hội đồng:

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Đại diện cơ quan liên quan:

II. Nội dung làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng nghe các nhận xét đánh giá kết quả dự án của 02 uỷ viên phản biện và các thành viên Hội đồng (ghi chi tiết ý kiến).

Thư ký Hội đồng đọc phiếu nhận xét đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để Hội đồng tham khảo.

2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá:

Căn cứ hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở và các kết quả đã đạt được của dự án, đối chiếu với Hợp đồng thực hiện dự án, Hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá theo các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy định này.

3. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc cơ bản với mức chất lượng và yêu cầu khoa học cần đạt nêu trong Hợp đồng:

a) Tổ chức triển khai dự án (cách thức thực hiện, sử dụng nhân lực, tài chính, trang thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu …):

………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại các sản phẩm khoa học và công nghệ chính của dự án so với số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm đăng ký tại Thuyết minh dự án và Hợp đồng:

Xem thêm  Mô hình trường học mới VNEN là gì? Mô hình VNEN là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Mức độ hoàn thiện công nghệ, chất lượng và yêu cầu khoa học đạt được của các sản phẩm chính của dự án so với Hợp đồng (thông qua các tài liệu công nghệ, chất lượng của sản phẩm tạo ra, quy mô sản xuất…):

………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả dự án và tài liệu liên quan kèm theo: các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích dẫn… (yêu cầu đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô gíc):

………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

– Số phiếu phát ra: ……………..

– Số phiếu thu về: ……………..

– Số phiếu hợp lệ: ……………..

– Số phiếu đánh giá ở mức đạt, không đạt/tổng số phiếu hợp lệ:

· Đạt:……../…….

· Không đạt: ……../…….

Kết luận (dự án được đánh giá ở mức “Đạt” khi có ít nhất 2/3 số phiếu đánh giá “Đạt” trên tổng số thành viên Hội đồng có mặt)

Đạt •

Không đạt •

6. Trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”, dự án có những nội dung dưới đây đã thực hiện không phù hợp so với Hợp đồng:

………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Ý kiến của Hội đồng về những tồn tại và đề xuất hướng hoặc biện pháp giải quyết: (bắt buộc)

………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Hội đồng kiến nghị tổ chức chủ trì dự án: (đánh dấu Ö vào ô tương ứng)

a) Trường hợp dự án được xếp loại “Đạt”:

Xem thêm  Top 4 bài nghị luận về sống đẹp siêu hay Nghị luận ôi sống đẹp là thế nào hỡi bạn!

Đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp Bộ

Xem xét, ghi nhận, hoàn thiện hồ sơ

Kiến nghị khác (nếu có):

b) Trường hợp dự án xếp loại “Không đạt”:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(chữ ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(đóng dấu, chữ ký, họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời