Mẫu biên bản họp dòng họ Biên bản họp dòng họ - Allavida

Mẫu biên bản họp dòng họ Biên bản họp dòng họ

Tải về

Mẫu biên bản họp dòng họ

Mẫu biên bản họp dòng họ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung khi có cuộc họp dòng họ về việc phân chia phần đất hương hỏa, từ đường của dòng họ. Mẫu biên bản họp dòng họ ghi chép lại thời gian diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung của cuộc họp và có chữ ký xác nhận của các thành phần tham gia cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp dòng họ tại đây.

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp dòng họ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản họp dòng họ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——*——

…………….., ngày ….. tháng …. năm 20….

(Tức ngày ….. tháng …. năm 20…. âm lịch)

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ

( V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại nhà Ông …… (con trưởng ngành cả dòng họ Lê): Đội …., xã ……, huyện ….., tỉnh ……. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:

Xem thêm  Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi Mẫu tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế

1. Ông ………………………………..…. (đã mất) đại diện là Ông ………. (đại diện ngành cả);

2. Ông …………………………………… – Đại diện ngành thứ 2;

3. Ông ………………………………..…. – Đại diện ngành thứ 3;

Thành phần tham dự cuộc họp:

Đại diện ngành họ cả:

1. Ông ……………………………………… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông …………. là con trai cả đại diện;

2. Ông ……………………………………………………………………………………..……….…….;

3. Bà ………………………………………………………………………………………..……..……..;

4. Bà ………………………………………………………………………………………………………;

5. Bà …………………………………………………………………………………………..………….;

6. Cháu đích tôn: …………………………………………………………………………………………;

Đại diện ngành thứ 2:

1. Ông ………………………………………………………………………………………………………;

2. Ông ………………………………………………………………………………………………………;

3. Ông ……………………………………………………………………………………………………….;

4. Cháu đích tôn: ………………………………………………………………………………………….;

Đại diện ngành thứ 3:

1. Ông ……………………………………………………………………………………………………….;

2. Ông ……………………………………………………………………………………………………….;

3. Ông ……………………………………………………………………………………………………….;

4. Ông ……………………………………………………………………………………………………….;

5. Cháu đích tôn: ………………………………………………………………………………………….;

Nội dung cuộc họp:

– Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ……………………….. và cụ Bà …………………………….. (tức cụ ………………………………) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái) trong ngành cả. Tất cả mọi thành viên trong gia đình ngành cả đồng ý hiến cho từ đường dòng họ 100 m2.

Vị trí của đất hương hỏa: Nằm ở mặt đường dẫn vào thửa đất của Ông …………………………………………………………… và bà …………………………………………… (tức cụ …………………………………………………….).

Phía đông: Giáp ……………………………………..;

Phía tây: Giáp với nhà ……………………………..;

Phía nam: Giáp mặt đường

Phía Bắc: Giáp với nhà ……………………………………………;

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Xem thêm  Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình

Tán thành: …………………………………………………………………………………………………….

Không tán thành: …………………………………………………………………………………………….

Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành ………….. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia đại diện theo Ngành:
Đại diện ngành cả:
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện ngành thứ 2:
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện ngành thứ 3:
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời