Mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm Biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm - Allavida

Mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm Biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Tải về

Mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

Mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm họp, thành phần tham gia, nội dung công nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của trường Tiểu học

Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Tiểu học

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN

Hội đồng xét công nhận sáng kiến năm học 2017 – 2018

Huyện (TP, TX)………………………………………….

I. Thời gian: ………………………………………………………………………………………….

II. Địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

III. Thành phần

Chủ tịch Hội đồng ………………………………………………………………………………..

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ………………………………………………………

Thư ký: ………………………………………………………………………………………………

Các uỷ viên (có danh sách kèm theo)

IV. Tiến trình làm việc

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

V. Kết quả:

1. Tổng số SK đề nghị cấp cơ sở:…………………………………..Trong đó:

– Số SK bậc học mầm non: ………………………………………………………………..

– Số SK bậc học tiểu học: ………………………………………………………………….

Xem thêm  Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì Câu 2 trang 64 SGK Công nghệ 10

– Số SK cấp THCS: …………………………………………………………………………..

2. Tổng số SK được công nhận cấp cơ sở……., tỉ lệ………..

– Số SK bậc học mầm non:……………………..tỉ lệ:…….%.

– Số SK bậc học tiểu học:………………………..tỉ lệ:…….%.

– Số SK cấp THCS:…………………………………tỉ lệ:…….%.

3. Tống số SK được đề nghị công nhận cấp ngành:…….., tỉ lệ……

VI. Đánh giá chung về phong trào viết và áp dụng SK năm học ……….. (So sánh với năm học 2016-2017 về số lượng, chất lượng)

…………………………………………………………………………………………………………

Biên bản đã được Hội đồng xét công nhận sáng kiến huyện…… thông qua ngày…. tháng…. năm 2018.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Họ tên và chữ ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản hội đồng xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời