Mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra Biên bản giao nhận bài thi - Allavida

Mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra Biên bản giao nhận bài thi

Tải về

Mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra của học sinh

Mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra của Hội đồng thi dùng để giao bài cho giáo viên chấm theo từng tập bài kiểm tra, sau khi giáo viên chấm xong thì trả lại. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm

Mẫu biên bản giám sát thi

Mẫu biên bản mở túi đề thi

Nội dung của mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra

Trường…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN BÀI KIỂM TRA

I. Thời gian: Từ ngày…..tháng….năm…..đến ngày…..tháng…..năm…..

II. Địa điểm: Trường…………………………………………………….

III. Thành phần:

Ông (Bà)…………………………………………………………………..

Ông (Bà)…………………………………………………………………..

Ông (Bà)…………………………………………………………………..

Các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ chấm kiểm tra.

1. Nội dung

Chủ tịch Hội đồng phổ biến quy chế chấm bài kiểm tra.

Ông (bà)…………..giao bài cho giáo viên chấm theo từng tập bài kiểm tra, sau khi giáo viên chấm xong thì trả lại.

Stt

Họ tên giáo viên

Môn

Số phách

Kí nhận

Kí trả

1

….………..

2

3

4

5

….………..

6

7

8

….………..

9

10

11

….………..

12

13

14

Chủ tịch Hội đồng

….……, ngày……tháng…..năm…..

Thư kí

Mẫu biên bản giao nhận bài kiểm tra

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Tải, cài đặt app Hóc Môn trực tuyến Hướng dẫn cài đặt app Hóc Môn trực tuyến

Trả lời