Mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn Biên bản ghi tiến trình làm việc - Allavida

Mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn Biên bản ghi tiến trình làm việc

Tải về

Biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn

Mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về tiến trình làm việc của đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thành phần tham gia, thời gian và nội dung làm việc của đoàn… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn tại đây.

Mẫu kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài

Mẫu bản nhận xét về các tiêu chí

Mẫu biên bản khảo sát sơ bộ

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO….

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TRƯỜNG ……………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN GHI TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN

Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo Quyết định số ………./QĐ-SGD&ĐT ngày………tháng……. năm 201……… của Giám đốc Sở GD&ĐT ………..

Đoàn đã tiến hành đánh giá ngoài trường ………………………………………………, thuộc huyện………………….. từ ngày…….. đến ngày………

Diễn biến quá trình đánh giá ngoài của đoàn như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Ông (Bà):…………………………………………………….chức vụ Trưởng đoàn

2. Ông (Bà):…………………………………………………….chức vụ Thư ký

3. Ông (Bà):…………………………………………………….chức vụ Thành viên

4. Ông (Bà):…………………………………………………….chức vụ Thành viên

5. Ông (Bà):…………………………………………………….chức vụ Thành viên

Xem thêm  Lập dàn ý tả cơn mưa rào siêu hay Lập dàn ý tả cảnh cơn mưa rào mùa hạ lớp 5

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG LÀM VIỆC:

1. Họp đoàn:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………

– Nội dung: ………………………………………………………………………………………..

2. Nghiên cứu hồ sơ, viết báo cáo sơ bộ:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………..

– Nội dung: ………………………………………………………………………………………..

3. Tập trung đoàn thống nhất nhận xét báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, phân công nghiên cứu tiêu chí và viết bản nhận xét các tiêu chí:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………..

– Nội dung: ………………………………………………………………………………………..

4. Khảo sát sơ bộ:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………..

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………….

5. Khảo sát chính thức:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………….

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………….

6. Phân công viết báo cáo đánh giá ngoài:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………….

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………….

7. Kết thúc đánh giá ngoài (với trường được đánh giá):

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………..

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………..

8. Tổng kết đoàn:

– Thời gian:………..giờ………., ngày ………tháng………năm 201….

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………….

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………

Quá trình đánh giá ngoài trường ……………………………………………………. kết thúc hồi…….giờ……..ngày…….. tháng……….năm 201……

Biên bản này kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn

Mời bạn đọc tham khảo mẫu biên bản kết thúc đánh giá ngoài

Xem thêm  Nghề giáo viên là gì Những yêu cầu cần có đối với nghề giáo viên

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời