Mẫu báo cáo tình hình liên kết đào tạo Báo cáo tình hình liên kết đào tạo - Allavida

Mẫu báo cáo tình hình liên kết đào tạo Báo cáo tình hình liên kết đào tạo

Tải về

Mẫu báo cáo ghi chép về tình hình liên kết đào tạo

Mẫu báo cáo ghi chép về tình hình liên kết đào tạo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình liên kết đào tạo. Mẫu báo cáo nêu rõ tình hình về liên kết đào tạo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo cam kết chất lượng đào tạo của trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Mẫu quyết định phê duyệt mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép về tình hình liên kết đào tạo như sau:

……………(1)…………..
……………(2)…………..
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……..

………, ngày…… tháng ….. năm 20…

BÁO CÁO

Tình hình liên kết đào tạo

Kính gửi:…………………………(3)………………………….

1. Tên đơn vị chủ trì liên kết đào tạo: …………………………………..(4) ………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………..(5) ………………………………

– Điện thoại: ……………………………………….., Fax: ……………………………………………………….

– Website: ……………………………………….., Email: ……………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: ………………………………..

Ngày, tháng, năm cấp: ……………………………………….. ………………………………………………..

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo: ……………………………………….. (4) ……………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….. (5) …………………………………………….

Xem thêm  Giáo án PowerPoint Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo (Đầy đủ cả năm) Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

– Điện thoại: ……………………………………….., Fax: ………………………………………………………

– Website: ……………………………………….., Email: ………………………………………………………

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số:…………

Ngày, tháng, năm cấp: …………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung đăng ký liên kết đào tạo

a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy mô tuyển sinh

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành, nghề

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

2

…..

b) Đối tượng tuyển sinh: ……………………………………………………………………………………….

c) Hình thức đào tạo: ……………………………………………………………………………………………

d) Hình thức liên kết đào tạo: ………………………………………………………………………………..

d) Nhà giáo:

– Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: ………..(trong đó bao nhiêu nhà giáo của Đơn vị chủ trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo của đơn vị phối hợp liên kết);

– Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: ……………..

– Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm)

TT

Họ và tên giảng viên/giáo viên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng nghề

Môn học, mô- đun được phân công giảng dạy

1

2

– Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

TT

Họ và tên giảng viên/giáo viên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng nghề

Môn học, mô-đun được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

2

e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

Xem thêm  Tổng hợp kinh nghiệm quyết toán thuế Kinh nghiệm quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, phương thức đào tạo, hình thức đào tạo (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo; quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo).

– Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………….

g) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

– Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:

TT

Tên loại

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng

1

Phòng học lý thuyết

– Máy …………..

– ………

2

Phòng thực hành

– Máy …………..

– ………

3

Phòng máy vi tính

Số lượng máy tính/phòng

4

Phòng học nghe nhìn

– Máy …………..

– ……..

5

Phòng …..

– Máy …………..

– …………………..

– Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)

TT

Cơ sở thực hành, thực tập(2)

Đơn vị tính

Số lượng

Tình trạng

1

Xưởng thực tập nghề

– Máy (loại, ký hiệu )….

– Máy …………..

– …….

2

Xưởng thực tập nghề

– Máy …………..

– …………………..

3

Trm ……..

– Máy ……

– …..

…..

h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính.)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hợp đồng liên kết đào tạo (số…, ngày… tháng… năm…):

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác)

Xem thêm  Từ chối tiêm vaccine Covid-19, có bị phạt? Không tiêm vaccine Covid-19 có được không?

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………..;
– Lưu: VT, ….

…………(6)…………..
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết đào tạo theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3): Các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gửi sở LĐTBXH địa phương;

(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(6): Chức vụ của người ký tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo hoặc đơn vị phối hợp liên kết đào tạo.

Mẫu báo cáo ghi chép về tình hình liên kết đào tạo

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời