Mẫu bản nhận xét viên chức - Dùng để xét lên lương Bản nhận xét viên chức - Dùng để xét lên lương - Allavida

Mẫu bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương Bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương

Tải về

Mẫu bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương

Mẫu bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương là mẫu bản nhận xét được lập ra để nhận xét viên chức trong quá trình làm việc và học tập. Mẫu nhận xét viên chức được dùng để xét lên lương cho viên chức. Mẫu bản nhận xét nêu rõ thông tin của viên chức, tinh thần trách nhiệm của viên chức trong quá trình làm việc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản nhận xét viên chức – dùng để xét lên lương tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn dành cho viên chức

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Mẫu bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương

Nội dung cơ bản của mẫu bản nhận xét viên chức – Dùng để xét lên lương như sau:

TRƯỜNG ………………….

ĐƠN VỊ: ……………………….…..

Bộ môn/ PTN: ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
……………, ngày….tháng….năm…..

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng để xét lên lương)

Họ và tên viên chức: ……………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ đang đảm trách: ……………………………………………………………………………….

1. Phẩm chất đạo đức

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Năng lực làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm  Giấy miễn thị thực là gì? Mẫu giấy miễn thị thực mới nhất

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…)

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan hệ đồng nghiệp

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không)

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Kết luận

Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………….. (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức…………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước).

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỞNG BỘ MÔN

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời