Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng - Allavida

Mẫu bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng

Tải về

Mẫu bản ghi chép nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc

Mẫu bản ghi chép nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc là mẫu bản nhận xét được lập ra để ghi chép về việc nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc. Mẫu bản ghi nêu rõ nội dung nhận xét, đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu biên bản họp đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu công văn công nhận hiệu trưởng

Mẫu phiếu tín nhiệm

Nội dung cơ bản của mẫu bản ghi chép nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc như sau:

(1)

(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

……….., ngày…tháng…năm…

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ)

I- Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng/giám đốc

1- Họ và tên:

2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.

3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.

4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.

II- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu; triển vọng

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc, căn cứ vào đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và phân tích chất lượng đảng viên).

Xem thêm  Liên hệ trách nhiệm bản thân để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

e) Tín nhiệm trong đảng, trong quần chúng ở trường/trung tâm; vấn đề đoàn kết, quy tụ cán bộ.

3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội

III- Kết luận chung

1- Về đảm bảo tiêu chuẩn hiệu trưởng/giám đốc

2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(3)

Mẫu bản ghi chép nhận xét, đánh giá hiệu trưởng, giám đốc

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời