Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ 2021 Kịch bản chương trình đại hội chi bộ - Allavida

Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ 2021 Kịch bản chương trình đại hội chi bộ

Tải về

Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ là mẫu được lập ra để lên chương trình chi tiết các bước tổ chức Đại hội chi bộ tại các cơ quan, tổ chức. Dưới đây là 3 mẫu lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ chi tiết để các bạn tham khảo.

1. Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

2. Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ số 1

1. Ổn định tổ chức, chào cờ:

Kính thưa các đồng chí.

Thưa toàn thể Đại hội.

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI.

Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ ……………… về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ………….. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã Cảnh Hóa, của Chi bộ trường……………..

Hôm nay, ngày…. tháng ….. , Chi bộ trường ……………………… long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ …………., nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ ………….. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ……………………….. – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hội:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ…………..

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ …………; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ ………………..

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ ……………

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ …..ngày …. tháng …. năm 2020 đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường ……………………….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội.

Thư ký: Ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: Có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội qui, qui chế Đại hội cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí ………..%

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày…. tháng … năm 2020 thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: ……………………….. – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: ……………………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c: ……………………….. – Chi ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1) Đ/c: ……………………….. – TK tường trình.

2) Đ/c: ……………………….. – TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Xem thêm  Hướng dẫn tinh giản chương trình Toán 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Toán

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………………….. – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – ….và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ …………..

Xin kính mời đồng chí.

3. Lời dẫn chương trình Đại hội chi bộ số 2

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Đại hội Chi bộ 4, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022

I/- PHẦN NGHI THỨC

1/- Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

2/- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đảng viên

4/- Thông qua nội quy Đại hội

5/- Thông qua chương trình Đại hội

6/- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

7/- Giới thiệu Thư ký Đại hội

II/- PHẦN NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc Đại hội

2/- Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 20…… – 20…… và phương hướng, nhiệm vụ 20….. – 20…….

3/- Thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4/- Phần thảo luận

5/- Kết luận một số nội dung trọng tâm, các ý kiến thảo luận và các chỉ tiêu chủ yếu

6/- Phần bầu cử

7/- Mời phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

8/- Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy

9/- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy

10/- Thông qua Nghị quyết Đại hội

11/- Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

12/- Ra mắt Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/- Đáp từ bế mạc

2/- Chào cờ bế mạc (Quốc ca, Quốc tế ca)

4. Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ số 3

1. Ổn định tổ chức, chào cờ: Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Đã đến giờ làm việc xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và Đại hội đứng dậy chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ.

Nghiêm! chào cờ! chào – Quốc ca, Quốc tế ca.

(Hát xong) Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội an toạ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa Đại hội.

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Thực hiện theo Hướng dẫn của huyện uỷ….. về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…. – 20….. Được sự đồng ý thống nhất của Đảng uỷ xã ….., của Chi bộ trường THCS.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 20…. Chi bộ trường THCS …. long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20…, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 20…– 20…. Đó chính là lý do của buổi làm việc hôm nay.

Về dự và chỉ đạo Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Về phía Nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu có đ/c ………………………………… – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ cũng về dự Đại hội ngày hôm nay. (vỗ tay).

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội.

Kính thưa các đồng chí Thưa toàn thể Đại hội

Sau đây tôi xin thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội;

* Về chương trình Đại hôi:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội qui, qui chế Đại hội

4. Giới thiệu đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

10. Bầu Bí Thư chi bộ.

11. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

12. Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

* Về Nội quy, quy chế Đại hội:

Tôi xin báo cáo trước đại hội như sau:

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung và chương trình Đại hội đảm bảo nguyên tắc Điều lệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ. Đại hội thống nhất quy chế làm việc như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 20…-20…; Quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20….

2. Bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20…-20….

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

– Đại hội làm việc từ 13h30 ngày 24 tháng 04 năm 20…. đến khi kết thúc

– Địa điểm: Phòng hội đồng trường THCS …….

III. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI

Trang phục: Chỉnh tề phù hợp phong cách nhà giáo

– Mỗi Đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội.

– Đại biểu có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

– Đại biểu có nhu cầu phát biểu tham luận phải được sự đồng ý của Đồng chí Chủ trì Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 05 phút). Các bài viết của đại biểu gửi về cho Đại hội thông qua Đoàn thư ký có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

IV. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO – ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Đồng chí Chủ trì Đại hội điều hành các công việc của Đại hội .

Xem thêm  Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? Đáp án module 4 THCS

Thư ký: ghi biên bản Đại hội, soạn thảo Nghị quyết của Đại hội.

Ban Kiểm phiếu: có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử; kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

Nhiệm vụ của Chủ trì Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Ban tổ chức Trung ương.

Vì sự thành công của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc những nội dung trong quy chế này.

– Nếu Đại hội nhất trí xin cho biểu quyết về nội quy và quy chế của Đại hội

Đại biểu nào nhất trí với nội quy, quy chế Đại hội cho biểu quyết Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí %

4. Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội.

Kính thưa Đại hội ! Sau đây tôi xin giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Theo kết quả của Đại hội trù bị ngày 22 tháng 03 năm 20… thì đoàn Chủ tịch gồm có 3 đ/c:

1) Đ/c: …………… – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c: …………….. – P. BT chi bộ.

3) Đ/c:…………….. – Chi ủy viên. Thư ký Đại hội:

1) Đ/c:……………….- TK tường trình.

2) Đ/c: ……………….- TK nghị quyết

Nếu Đại hội nhất trí một lần nữa xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đã thống nhất cao để BTC hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính mời đoàn Chủ tịch và thư ký lên làm việc và điều hành Đại hội.

5. Báo cáo chính trị Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c Trần Trọng Oanh – BTCB-HT nhà trường lên trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20… -20…. Xin kính mời đồng chí.

6. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy

– Tiếp theo trân trọng kính mời đ/c Lê Thị Mai Trang- Chi ủy viên lên trình bày báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kì 20…-20…. Trân trọng kính mời đ/c

7. Ý kiến thảo luận, tham luận.

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Đại hội chúng ta đã được nghe toàn văn báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 20…-20…, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí Trần Trọng Oanh trình bày trước Đại hội, sau đây Đại hội sẽ tiến hành thảo luận. Xin kính mời các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua và tham gia ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của chi bộ nhiệm kỳ tới, xin mời đại hội cho các ý kiến phát biểu, bổ sung.

Trước hết mời ý kiến thảo luận bằng văn bản.

* Để đóng góp thêm cho báo cáo chính trị, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Văn Đông-TT tổ KHTN lên tham luận ý kiến về Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

KHXH lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

* Tiếp theo tôi xin trân trọng kính mới đ/c đại diện tổ

VP lên tham luận ý kiến về……………………………………………………….

Xin mời đ/c.

Trân trọng cảm ơn đ/c

Vừa rồi là ý kiến tham luận của các đ/c đại diện các tổ trong nhà trường, bổ sung vào dự thảo, xin chúc các đ/c và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc và mong các đ/c tiếp tục có những đóng góp cho chi bộ nhà trường ngày càng vững mạnh. Xin cám ơn các đ/c chí.

* Xin mời các ý kiện đóng góp khác.

– Nếu các đ/c có ý kiến bằng văn bản xin gửi về bàn thư kí

9. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

Kính thưa các vị đại biểu, Kính thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ trường THCS ….. luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo Đảng uỷ xã, giúp cho chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội rất vui mừng được đón đồng chí

……………………………………………………………………………………………………………

về dự và chỉ đạo Đại hội. Thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

(Đại biểu phát biểu)

Đại hội vừa nghe ý kiến phát biểu của đ/c ………………………………………

………………………………………………………………………………………… Đ/c đã ghi nhận, cổ vũ, động viên những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm học, trong công tác XD trường, công tác XD chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 20…- 20…. Đại hội xin tiếp thu ý kiến đã phát biểu của đ/c. Xin bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ. Đại hội mong muốn trong thời gian tới Đ/c và BTV đảng ủy xã Cảnh Hóa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chi bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đại hội xin kính chúc đ/c và BTV luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

10. Bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20….

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Nhiệm kì hoạt động chi bộ 20…-20… kết thúc, nhiệm vụ quan trọng của đại hội hôm nay là bầu ra Ban chi uỷ mới để điều hành hoạt động chi bộ nhiệm kì tiếp theo – nhiệm kì 20…-20…, để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường.

I. Phương hướng lựa chọn Chi ủy chi bộ nhiệm kì 20… – 20…:

Căn cứ tình hình đặc điểm của Chi bộ THCS ….., xuất phát từ yêu cầu tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì qua, đề nghị Đại hội xem xét quyết định phương hướng lựa chọn Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kì 20… – 20….cần đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu như sau:

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục lớp 9 giảm tải theo công văn 4040 - Tất cả các môn Phân phối chương trình lớp 9 giảm tải

1. Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo:

– Cấp ủy chi bộ phải tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực uy tín, trách nhiệm; đoàn kết thống nhất về ý trí và hành động để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

– Chi ủy chi bộ được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn chất lượng là chính, có số lượng và cơ cấu hợp lí để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung toàn diện của chi bộ, nhất là trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

2. Về tiêu chuẩn Chi ủy viên:

Việc lựa chọn người để bầu vào Chi ủy phải căn cứ vào tiêu chuẩn cấp ủy viên đã được xác định rõ trong Chỉ thị 36–CT/ TW của Bộ chính trị, các quy định, hướng dẫn được cụ thể hóa như sau:

a. Về phẩm chất chính trị:

– Nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, gương mẫu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết tốt những vấn đề xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội bộ đoàn kết nhất trí cao và cơ quan, đơn vị không có những vụ việc tiêu cực, những vi phạm lớn gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chống các biểu hiện bè cánh cơ hội, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái.

– Có ý thức tổ chức kỷ luận nghiêm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng.

– Bản thân và gia đình (vợ, chồng, con) gương mẫu không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, làm sai chính sách, pháp luật, không tham nhũng và kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

b. Về trình độ, năng lực:

Có khả năng nắm bắt thực tiễn, có trình độ tham gia đóng góp trí tuệ vào các Nghị quyết của tập thể và khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các Nghị quyết của Đảng. Có phong cách phương pháp dân chủ, khoa học,

nói đi đôi với làm và dám chịu trách nhiệm. Có đủ sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

II. Về số lượng và cơ cấu cấp ủy:

1. Số lượng:

Căn cứ quy định của Trung ương, Huyện ủy, Đảng uỷ và tình hình thực tế Chi bộ có số lượng đảng viên là 20 đồng chí.

Tại Đại hội trù bị ngày 22/4/… đã thống nhất

Đại hội bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 20…-20… cụ thể như sau: Số lượng Ban chấp hành chi bộ là 03 đồng chí;

Số lượng Ứng cử, đề cử BCH chi bộ 03 đồng chí ;

2. Cơ cấu chi ủy:

Dựa trên cơ sở lấy tiêu chuẩn theo quy định và tình hình nhiệm vụ của Chi bộ. Do đó Chi bộ đề cử danh sách các đồng chí sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

……………

Hiệu trưởng

2

……………

CTCĐ – PHT

3

………..

Tổ trưởng tổ KHXH

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

* Dự kiến ban bầu cử:

1. Đ/c: ………….: trưởng ban

2. Đ/c: …………….: Ban viên

3. Đ/c: ……………: Ban viên.

Đại biểu nào nhất trí cho biểu quyết

Đại biểu nào không nhất trí cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác. (ĐH nhất trí 100%)

Kính mời ban bầu cử lên điều hành.

Đại hội chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo:

Đó là việc bầu Ban chi uỷ. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời đ/c:………………………………………………. – trưởng ban bầu cử lên thông qua thể lệ bầu cử. Xin kính mời đ/c.

11. Bầu Bí Thư chi bộ.

Kính thưa Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 20…-20… gồm 03 đồng chí. 1) Đ/c…………………………………………………………………………………..

2) Đ/c………………………………………………………………………………….

3) Đ/c………………………………………………………………………………….

Sau đây Đại hội sẽ tiến hành bầu Bí thư chi bộ trong số các đồng chí chi uỷ viên. Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

12. Bầu phó bí thư chi bộ, ban chi uỷ.

Kính thưa Đại hội

Theo kết quả của tổ bầu cử, Đại hội đã bầu đ/c

…………………………………………….làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20… 20….

Theo Điều lệ Đảng và căn cứ vào số lượng Đảng viên trong Chi bộ chúng ta sẽ bầu ra 01 trong 02 đ/c còn lại làm Phó bí thư chi bộ. Sau đây Đại hội sẽ bầu phó bí thư chi bộ.

Xin mời tổ bầu cử tiếp tục lên làm việc.

13. BCH chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ

Kính thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới – nhiêm kỳ 20…-20… gồm 03 đ/c.

1) Đ/c: . .- Bí thư chi bộ.

2) Đ/c … – Phó bí thư chi bộ.

3) Đ/c … – Chi uỷ viên.

Sau đây Đại hội xin kính mời Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

– Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

– Thay mặt Ban tổ chức xin kính chúc các đ/c trong Ban Chi uỷ nhiệm kỳ mới sức khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong nhiệm kỳ mới.

14. Thông qua nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể đại hội,

Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí………………………………. thư ký đại hội lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…. Xin kính mời đồng chí.

15. Bế mạc Đại hội

Kính thưa các đồng chí.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ trường THCS …… nhiệm kỳ 20….-20… đã tổ chức thành công tốt đẹp, sau đây xin mời đồng chí Trần Trọng Oanh – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên bế mạc Đại hội. Xin mời đồng chí.

16. Chào cờ.

Sau đây xin mời các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời