Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 Kế hoạch tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường - Allavida

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 Kế hoạch tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

Tải về

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018. Kế hoạch tổ chức cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017-2018 đưa ra yêu cầu cần phải có của mỗi giáo viên để được đăng ký tham gia thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm giỏi

PHÒNG GD&ĐT ………………..

TRƯỜNG ……………………

Số: 13/KH-THCSTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày 16 tháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CUỘC THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2017 – 2018

– Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

– Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Nay trường …………. lập Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2017 – 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu của hội thi:

Mục đích

a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Yêu cầu

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

Xem thêm  Các ngày nghỉ lễ trong năm của Thái Lan 2022 Các ngày nghỉ lễ trong năm của Thái Lan

II. Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường:

Nội dung bình bầu

a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm (trong đó bao gồm kết quả thi đua công tác đội, các hoạt động phong trào, các khoản đóng góp…);

b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;

đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

Quy trình và cách thức bình bầu:

a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm:

– Sổ chủ nhiệm của năm học 2017-2018;

– Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng;

– Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;

– Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.

b) Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình bầu, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình bầu theo quy trình: nghe giáo viên báo cáo thành tích; thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình bầu; tổng hợp và công bố kết quả.

Xem thêm  Một trong những truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam là gì 2022? Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

III. Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi

Giáo viên có đầy đủ hồ sơ tham gia bình bầu và đạt yêu cầu về điểm đánh giá các nội dung theo quy định tại điểm d, khoản 2, mục II của Kế hoạch này thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và được cấp giấy chứng nhận của nhà trường.

IV. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi

Đối tượng

Tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là những giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

Điều kiện

– Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đối với giáo viên phổ thông, xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập đối với giáo viên giáo dục thường xuyên (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự thi);

– Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên;

– Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, không có học sinh bỏ học. Lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên.

V. Ban Tổ chức, Ban bình bầu cấp trường

Có Quyết định thành lập của Hiệu trưởng kèm theo

Xem thêm  Viết đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngoài chiếc cặp siêu hay Tả chiếc cặp sách

VI. Thời gian, kinh phí tổ chức hội thi:

Thời gian:

– Nhận hồ sơ dự thi ngày 14/5/2018 nộp cho Thư ký Bùi Đức Hải.

– Tổ chức bình bầu: Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Kinh phí: Mỗi giáo viên được công nhận Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi sẽ được thưởng kèm theo giấy chứng nhận của nhà trường.

Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức hội thi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp hiện hành của Luật ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo tổ chức hội thi.

VII. Sử dụng kết quả hội thi

Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua cá nhân tham gia hội thi.

Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên. Căn cứ điều kiện cụ thể, trường tham mưu các cấp quy định chế độ chính sách đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi.

VIII. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường sẽ thành lập Ban bình bầu cấp trường và thực hiện theo Kế hoạch.

Phối hợp với Công đoàn trong việc vận động giáo viên tham gia Hội thi; xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu; tổ chức bình bầu danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo quy định của điều lệ này; tổng hợp kết quả bình bầu, đề xuất danh sách giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường và danh sách giáo viên tham dự hội thi cấp huyện, tỉnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018, nếu có gì khó khăn, vướng mắc xin gặp trực tiếp Ban tổ chức để làm rõ thêm.

Nơi nhận:

– Đoàn thể, GVCN (thực hiện);

– Ban tổ chức, Ban bình bầu (thực hiện);

– Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời