Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 - Allavida

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Tải về Bản in

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 để củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau đây là mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của tỉnh Kon Tum Hoatieu xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Nội dung chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2021 Kon Tum

KẾ HOẠCH
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

(theo Chuyên đề của tỉnh)

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 184-CV/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 25/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn triển khai huyên đề của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”;

Thực hiện Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện chuyên đề của tỉnh năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.

2. Đưa nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2021 vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, hằng năm của cơ quan, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, lao động, gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

4. Từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cuối năm khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lao động gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề năm 2021 Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nhận thức sâu sắc nội dung Chuyên đề năm 2021 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và
bền vững” bằng hình thức phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực(1)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Theo Mục 1, phần II, Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 10/6/20201 của Đảng ủy BQLKKT tỉnh.

2. Xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân

– Các Phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2021, lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện(2)

– Từng đảng viên, công chức, viên chức, lao động lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề của tỉnh năm 2021, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức hằng năm(3)

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh, các Phòng, đơn vị trực thuộc

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 30/6/2021.

3. Lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; các Phòng, đơn vị trực thuộc lựachọn những nội dung bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2021, trong đó tập trung vào một số nội dung:

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết, xử lý kịp thời các đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì mối quan hệ hài hòa, phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

– Phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt để quần chúng tin tưởng và noi theo; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên(4), quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm(5); quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ luật, kỷ cương.

– Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương xây dựng và thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, quyết đoán, sâu sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp, những kiến nghị, phản ánh kéo dài…

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực thi công vụ; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tự giác thực hành các tiêu chí về đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công tác và trong sinh hoạt.

Xem thêm  Mùa lễ hội cuối năm 2020 Ngày 24/12 là lễ hội gì?

– Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công(6) ; phong trào cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, giai đoạn 2019-2025(7)

– Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm và kiểm điểm phục vụ công tác cán bộ gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4-khoá XII.

– Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động để giải quyết kịp thời, không để phát sinh, tồn đọng kéo dài.

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

* Đơn vị thực hiện: Cơ quan BQLKKT tỉnh chỉ đạo; các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng

– Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan về nội dung chuyên đề năm 2021 của tỉnh, các phong trào hành động hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Trang TTĐT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường thời lượng tin, bài về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trong năm 2021 có 01 mô hình hiệu quả và 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết

– Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đảng viên, công chức, viên chức, lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Bản cam kết rèn luyện, phấn đấu năm 2021, Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2021, gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

– Tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá theo yêu cầu của cấp trên.

* Cơ quan thực hiện: Cơ quan, các Phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBKT Đảng uỷ, Ban TTND triển khai thực hiện.

* Thời gian thực hiện: Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên; công tác tổng kết, báo cáo hoàn thành trong Quý IV/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc: Theo chức năng và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, lao động cuối năm.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, tham mưu lãnh đạo BQLKKT tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định.

Kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2021 Quảng Ngãi

KẾ HOẠCH
thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác thành tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thốngchính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2021.

2. Yêu cầu

– Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mô hình hay, việc làm hiệu quả, thiết thực, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo lời Bác bằng những hình thức phù hợp, sinh động, tạo tính lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo.

– Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021

Căn cứ chủ đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2021 trên địa bàn tỉnh (có kế hoạch riêng).

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hàng quý

2.1. Nội dung: Căn cứ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh1 ; các chuyên đề học tập hằng năm; chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX2 và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ.

2.2. Phương thức thực hiện

– Toàn thể chi bộ trong tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý nghiêm túc để quán triệt các nội dung liên quan theo chủ đề; liên hệ nhiệm vụ của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; của đảng viên, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

Xem thêm  Đáp án thi trắc nghiệm Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 VCNet 2021 Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp hướng dẫn cụ thể chương trình, hình thức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ theo chủ điểm hàng quý; nghiên cứu, hướng dẫn tài liệu để phục vụ sinh hoạt tại chi bộ.

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị, các chi bộ để giám sát, dự sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ cơ sở.

– Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hằng quý, cấp ủy các cấp báo cáo kết quả việc tổ chức sinh hoạt cho cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy các chi bộ.

2.4. Thời gian thực hiện: Hàng quý.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung

– Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”.

– Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

– Kết quả thực hiện cam kết; xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021.

3.2. Phương thức thực hiện

– Đảng viên viết và gửi bản cam kết cho chi bộ; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên (chưa là đảng viên) viết, gửi cam kết cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác.

– Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị rà soát xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ năm 2021; theo dõi việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên.

– Việc đánh giá kết quả cam kết được tiến hành kết hợp với việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

– Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hướng dẫn việc đánh giá kết quả cam kết gắn với kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, giám sát; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện
cam kết cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

3.4. Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành viết cam kết trong quý I/2021; đánh giá kết quả thực hiện cam kết trước ngày 30/11/2021.

4. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung

– Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn3 của đất nước, của tỉnh.

Tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn.

– Tiếp tục phát động và trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.2. Phương thức thực hiện

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

– Báo Quảng Ngãi tăng cường thời lượng tin, bài; tập trung nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục học tập và làm theo Bác; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng phim tài liệu phát sóng vào dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 và tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm; phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn mô hình, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác để xây dựng phóng sự phát sóng ít nhất 01 lần/tháng để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

– Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo các địa phương tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05; gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục phát động và trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4.3. Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo Quảng Ngãi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; các địa phương, đơn vị liên quan.

4.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Đánh giá các mô hình học tập và làm theo lời Bác

5.1. Nội dung: Tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình học tập và làm theo lời Bác; tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương ngoài tỉnh để rút kinh nghiệm, nhân rộng những việc làm hay, hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống xã hội nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và ngày càng sâu rộng.

5.2. Phương thức thực hiện

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, thống kê số lượng, đánh giá chất lượng và tổ chức tổng kết việc thực hiện mô hình, rút kinh nghiệm, chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng; tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các địa phương đạt kết quả.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, đánh giá thực hiện mô hình (riêng Huyện ủy Bình Sơn, Nghĩa Hành và Thành ủy Quảng Ngãi tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ “Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác”), kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Xem thêm  Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

5.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

6. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên

6.1. Nội dung

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Đánh giá kết quả phong trào học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ; biểu dương, khen thưởng các mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác”.

6.2. Phương thức thực hiện

– Ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khóa, thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” ngày càng chất lượng.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cấp ủy các địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức cơ sở Đoàn  tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo lời Bác trong thanh thiếu niên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

6.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân

7.1. Nội dung

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương, đơn vị, trong các doanh nghiệp và nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

– Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả” và Quyết định số 1575-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.

7.2. Phương thức thực hiện

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối hành chính các cấp tập trung xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại giữa Bí thư cấp ủy với nhân dân và doanh nghiệp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, dướng dẫn, theo dõi việc tiếp dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

7.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/11/2021 để theo dõi, tổng hợp.

8. Biên soạn, phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020.

8.1. Nội dung: Sưu tầm tài liệu, tổng hợp, biên soạn, phát hành tập sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020 để các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, những cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vận dụng học tập và làm theo.

8.2. Phương thức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xây dựng kế hoạch cụ thể, biên soạn và phát hành tập sách.

8.3. Thời gian thực hiện: Quý II/2021.

9. Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

9.1. Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đôn đốc quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; biểu dương những địa phương, đơn vị, cá nhân làm tốt; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

9.2. Phương thức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị sơ kết; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác cấp tỉnh (có kế hoạch riêng).

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp tỉnh quý III/2021.

10. Kiểm tra, giám sát

10.1. Nội dung

– Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương, đơn vị năm 2021.

– Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

– Giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại các địa phương, chi bộ cơ sở.

10.2. Phương thức thực hiện

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định.

– Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05 đạt kết quả.

10.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này, gửi kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy) trước ngày 25/02/2021.2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cập nhật các nội dung chỉ đạo của Trung ương trong năm 2021 và kết luận hội nghị toàn quốc sơ, tổng kết Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch của tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổ chức các hội nghị giao ban, trực báo để đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời