Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 8 giảm tải - Allavida

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 8 giảm tải

Tải về

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục đã đưa ra chương trình giảm tải nội dung học cho các khối lớp cấp THCS. Allavida.org mời quý thầy cô và quý phụ huynh tham khảo Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 8 giảm tải theo công văn 4040 nhằm chuẩn bị thời khóa biểu lớp 8 và bài giảng trên lớp đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhiều trường phải dạy học trực tuyến online.

Nội dung điều chỉnh Lịch sử lớp 8 theo công văn 4040

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

NĂM HỌC 2021-2022

HỌC KÌ

SỐ TUẦN

SỐ TIẾT/TUẦN

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

KTTX

GK

CK

I

18

18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

4

1

1

II

17

17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

4

1

1

HỌC KÌ I – 18 TUẦN (36 TIẾT)

TUẦN

TIẾT

BÀI/ CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI – LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (từ giữa thế kỉ XVI – năm 1917)

Chương I. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

1

1

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Mục II. Cách mạng tư sản Anh

– Chỉ tập trung vào nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của cách mạng

– Diễn biến: Lập được bảng niên biểu các sự kiện tiêu biểu.

2

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (tt)

Mục III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Chỉ tập trung vào nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa của cách mạng

– Diễn biến: Lập được bảng niên biểu các sự kiện tiêu biểu.

2

3

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794).

Mục I.3 Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Tập trung vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

4

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794)(tt)

Mục II. Cách mạng bùng nổ

Mục III. Sự phát triển của cách mạng

Hướng dẫn HS lập bảng niên biểu các sự kiện chính. Nêu được sự phát triển của cách mạng

3

5

Bài tập lịch sử

6

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Mục I.2. Cách mạng công nghiệp ở Đức, Pháp

HS tự đọc

Mục II.1.Các cuộc cách mạng tư sản TK XIX

HS tự đọc

4

7

Chủ đề. Phong trào công nhân cuối TK XVIII đến đầu TK XX

I. Nguyên nhân

Tich hợp thành chủ đề

Tích hợp với bài 4 và mục I.2 bài 17 thành một chủ đề: Phong trào công nhân cuối TK XVIII đến đầu TK XX.

Cấu trúc thành các nội dung:

1. Nguyên nhân

2. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu (phá máy, đốt công xưởng, khởi nghĩa ở Pháp, Đức, Cách mạng Nga 1905-1907 chỉ cần lập bảng niên biểu các sự kiện chính)

3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và các tổ chức Quốc tế.

8

Chủ đề. Phong trào công nhân cuối TK XVIII đến đầu TK XX (tt)

II. Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

Tich hợp thành chủ đề

5

9

Chủ đề. Phong trào công nhân cuối TK XVIII đến đầu TK XX (tt)

III. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và các tổ chức Quốc tế.

Tich hợp thành chủ đề

Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

10

Bài 5. Công xã Pa-ri 1871.

Mục II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

– Học sinh tự học

Mục III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

– Chỉ tập trung vào ý nghĩa lịch sử

6

11

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Mục II. Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc

– Học sinh tự đọc

12

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX.

Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ

Chủ yếu nêu tên, hình thức phong trào đấu tranh tiêu biểu và ý nghĩa của phong trào.

7

13

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu TK XX

Hướng dẫn HS lập niên biểu

Mục III. Cách mạng Tân Hợi (1911)

– Tập trung vào nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa.

14

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Mục II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

Tập trung vào quy mô. Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân các nước ĐNÁ. Nêu nguyên nhân thất bại.

Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX

8

15

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Mục III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

– HS tự học

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

8

16

Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Cả bài

HS tự đọc

9

17

Ôn tập giữa kì 1

18

Kiểm tra giữa kì 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

10

19

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Mục I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917

Chỉ tập trung vào hoàn cảnh và những sự kiện tiêu biểu

20

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).(tt)

Mục II.2. Chống thù trong giặc ngoài

HS tự đọc

11

21

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925)

-Tập trung vào chính sách kinh tế mới

Mục II. Công cuộc xây dựng CNXH

– Tập trung nêu được thành tựu chính công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô

Mục III. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Đưa Muc II của bài 22 thành mục III. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Chương II. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

22

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Mục I.2 Cao trào cách mạng 1918-1923. QTCS thành lập

Đã tích hợp với bài 4 và 7 thành chủ đề

Mục II.2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929-1939

– HS tự đọc

12

23

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Mục I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Chỉ tập trung vào kinh tế

Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

12

24

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Mục I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chỉ tập trung vào kinh tế

13

25

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 – 1939).

Cả bài

Cấu trúc lại thành 2 mục:

-Mục I. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu á (1918-1939)

-Mục II. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu( phần này chỉ nên cho HS lập niên biểu 1 sự kiện tiêu biểu ở Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xia)

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

13

26

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945).

14

27

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945).tt)

Mục II. Diễn biến chiến tranh

-Hướng dẫn HS lập niên biểu diễn biến chiến tranh

Chương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

14

28

Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII-XIX

1.Các thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật

Tích hợp thành chủ đề

-Tích hợp bài 8 với bài 22 thành chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII- nửa đầu XX

– Cấu trúc lại thành các nội dung như sau:

1.Các thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật

2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

3. Thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật

15

29

Chủ đề: Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn hóa thế kỉ XVIII-XIX

2. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

3. Thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật

Tích hợp thành chủ đề

15

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917-1945)

Cả bài

HS tự học

30

Bài tập lịch sử chương IV

16

31

Baì tập lịch sử chương V

32

HĐTNST: Kể chuyện lịch sử

17

33

HĐTNST: Vẽ tranh lịch sử

34

Ôn tập cuối kì

18

35

Ôn tập cuối kì

36

Kiểm tra cuối kì 1

HỌC KÌ II-17 TUẦN(17 TIẾT )

Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

19

37

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.

Cả bài

Không dạy quá trình xâm lược của thựa dân Pháp, chỉ tập trung vào các cuộc kháng chiến tiêu biểu từ 1858-1873

20

38

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884).

Cả bài

Chỉ tập trung vào sự kiện tiêu biểu, những diễn biến chính, tập trung vào cuộc kháng chiến ở Hà Nội (1873-1882)

21

39

Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX.

Mục I.1 Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7- 1885

– Chỉ cần nêu được sự kiện ngày 5-7-1885 và tích hợp thành 1 nội dung hoàn cảnh phong trào Cần Vương ở mục 2

Mục II: Những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương

-Hướng dẫn HS lập niên biểu các phong trào tiêu biểu của phong trào Cần Vương

22

40

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX.

-Mục I: Khởi nghĩa yên Thế

-Nêu được nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa

-Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của cuộc khởi nghĩa

-Rút ra được nguyên nhân thất bại

– Mục II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi

– Học sinh tự đọc

23

41

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

Mục I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

-Học sinh tự học

24

42

Bài tập lịch sử

25

43

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2

26

44

Kiểm tra giữa kì 2

27

45

Chủ đề:Những chuyển biến kinh tế và xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

I.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Mục I bài 29

Tích hợp bài 29 với bài 30 thành 1 chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918, với các nội dung sau:.

1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

2.Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam.

3.Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

(Mục II.1 Bài 30. Khuyến khích HS tự đọc)

28

46

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tt)

II.Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Mục II bài 29

Tích hợp bài 29 với bài 30 thành 1 chủ đề….

1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

2.Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam.

3.Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

(Mục II.1 Bài 30. Khuyến khích HS tự đọc)

29

47

Chủ đề: Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt nam và phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tt)

III.Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Mục I Bài 30

Mục II.2.3 Bài 30

Tích hợp bài 29 với bài 30 thành 1 chủ đề….

1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

2.Những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam.

3.Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

(Mục II.1 Bài 30. Khuyến khích HS tự đọc)

Bài 31. Ôn tập Lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

Cả bài

HS tự học

30

48

Lịch sử địa phương: Thăng Long – Hà Nội thời Nguyễn đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1802-1918)

31

49

Bài tập lịch sử

32

50

Xem phim lịch sử

Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước

33

51

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2

34

52

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2

35

53

Kiểm tra cuối kì II

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm  Bài viết số 1 lớp 8: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời