Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học - Tất cả các môn Đáp án video mô đun 4 tiểu học - Allavida

Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học – Tất cả các môn Đáp án video mô đun 4 tiểu học

5/5 - (1 bình chọn)

Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc…. sẽ giúp thầy cô hoàn thành phần xem video, câu hỏi tương tác, câu hỏi tự luận có trong chương trình tập huấn module 4 đạt kết quả cao nhất. Mời các thầy cô tham khảo.

Lưu ý: Các thầy cô theo dõi bài viết, gợi ý đáp án tự luận các môn còn lại Allavida.org sẽ cập nhập liên tục nhé.

1. Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Chương trình giáo dục phổ thông

1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Danh sách câu trả lời: triết lí; mục tiêu; hoạt động; nội dung; tổ chức; đánh giá kết quả; chuyên đề;

Chương trình giáo dục phổ thông là toàn bộ phương hướng và kế hoạch giáo dục phổ thông, trong đó nêu rõ mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức kết quả đánh giá giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.

2. Những thành viên nào đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường:

A. Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, học sinh

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

1. Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục

Quan điểm xây dựng chương trình

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục

Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cáp học

Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục

Thời lượng của từng môn học và hoạt động giáo dục

Định hướng nội dung giáo dục bắt buộc

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi

2. Chương trình môn học, hoạt động giáo dục có những vai trò gì?

Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình môn học là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, tài liệu học tập cho môn học. Cùng với Chương trình tổng thể, Chương trình môn học còn là căn cứ để biên soạn nội dung giáo dục địa phương và xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tham khảo chi tiết hơn tại bài viết: Chương trình môn học, hoạt động giáo dục có những vai trò gì?

3. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây:

Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương

4. Phân loại và kéo thả

Một số nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

Yêu cầu nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương;

Tổ chức thực hiện theo từng chủ đề/bài học đã được thiết kế trong tài liệu giáo dục địa phương với hình thức linh hoạt, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường

Phong tục, tập quán địa phương

Ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương

Lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa;

Chọn nội dung/mạch kiến thức phù hợp, thực hiện tích hợp, lồng ghép, bổ sung, thay thế trong quá trình dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và được thể hiện trong kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục.

Cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; Địa lý, dân cư.

Chọn chủ đề, nội dung phù hợp để xây dựng các hoạt động giáo dục tập thể, kết hợp học tập trên lớp với hoạt động trải nghiệm, thực hành, tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, thực hiện dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động tình nguyện,…

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở thông qua việc trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường.

Đáp án: Đúng

2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện hướng mở trong qui định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học như thế nào?

Chương trình quy định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học “Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học”. Tuy nhiên, chương trình không quy định đầy đủ, cụ thể nội dung, kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày ở tiểu học. Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học chỉ là phần chung cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh cả nước. Vẫn còn một phần “mở” của chương trình cần được định hướng xây dựng về thời lượng, nội dung, kế hoạch giáo dục cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học.

Xem chi tiết tại bài viết: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện hướng mở trong quy định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học như thế nào?

Khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Thứ tự cần điền là: VẬN DỤNG – TUÂN THỦ – THAY ĐỔI

2. Những ai tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học?

Hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên

3. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học nhằm đạt tới các mục đích sau:

a) Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

Đảm bảo sử dụng các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học

2. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học là đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học

3. Có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học, từ đó đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học

3.Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường

4. Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong nhà trường

5. Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi

6. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lí giáo dục, các lực lượng bên ngoài nhà trường với các trường tiểu học

Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

Mỗi nhà trường có một đối tượng học sinh cụ thể, có đội ngũ giáo viên khác nhau (chất lượng và số lượng); có những điều kiện cơ sở vất chất và hoàn cảnh địa lý, lịch sử hình thành cụ thể không giống nhau

Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học

Tuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ GDĐT về vấn đề này như Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị định số 24/2021/NĐ-CP; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT

Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinh

Tạo điều kiện cho giáo viên trong quá trình dạy học được chủ động trong việc lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ của học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường

Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên

Nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học/hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý

Nâng cao năng lực quản trị dạy học, giáo dục; từng bước thích ứng với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng quyền tự chủ về quản lý giáo dục nói chung và quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học nói riêng

Huy động nguồn lực tham gia giáo dục nhà trường

Phối hợp tốt giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường, gia đình, cha mẹ học sinh được hướng dẫn phối hợp và tham gia giáo dục con em theo yêu cầu của lớp học, cấp học; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động, góp phần thực hiện tốt kế hoạch giáo dục nhà trường

2. Ý nào sau đây KHÔNG thuộc nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Đáp án:

Các nhà trường tuân thủ theo yêu cầu cần đạt và định hướng nội dung của Chương trình giáo dục.

Định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối đúng thứ tự đề mục trong định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục nhà trường

Mục 1

Căn cứ xây dựng kế hoạch

Mục 2

Điều kiện thực hiện chương trình trong năm học.

Mục 3

Mục tiêu giáo dục năm học

Mục 4

Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học.

Mục 5

Giải pháp thực hiện

Mục 6

Tổ chức thực hiện

Mục 7

Phụ lục

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc “xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp các mục tiêu kế hoạch giáo dục; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị” là nội dung của bước nào trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Đáp án: Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

Xem thêm  CIC là gì? Rơi vào nợ xấu ngân hàng có vay vốn được không? Bị nợ xấu có vay thế chấp tại ngân hàng được không?

2. Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:

  1. Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
  2. Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
  3. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
  4. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình

1. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG phải là việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đáp án: Tổ chức lấy ý kiến các thành phần liên quan, hoàn thiện văn bản báo cáo Hội đồng trường theo quy định

2. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Thứ tự cần điền là: SỔ ĐẦU BÀI – QUAN SÁT – TỔ CHUYÊN MÔN – ĐIỀU CHỈNH

Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, người giáo viên đóng vai trò gì?

Đáp án: Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Các thầy/cô cho biết khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Việc đóng góp ý kiến: Khi thực hiện KHGD của nhà trường nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp GV thường có tâm lí chịu đựng hoặc tự tìm cách khắc phục nhưng không góp ý với lãnh đạo vì tâm lí e dè, sợ lãnh đạo này kia kia nọ .. Nên khi hỏi ý kiến về KHGD họ thường bảo “Thầy/cô đã làm quá tuyệt vời! và không có ý kiến gì thêm” để tránh bị dìm.

Hiện tại HS có vấn đề đều muôn lỗi tại GV, chính vì vậy GV thường âm thầm chịu đựng, ít có sự tương tác với các lực lượng phối hợp vì chưa biết có được giúp đỡ tích cực hay không hay trở thành trung tâm tội đồ. Khi nào môi trường sư phạm, môi trường xã hội gạt bỏ được hai tâm lí trên của Gv thì mới có điều kì diệu xảy ra.

2. Gợi ý đáp án môn Toán module 4 Tiểu học

1. Trả lời câu hỏi

Theo Thầy/ Cô, việc việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên và đối với bản thân Thầy/ Cô?

Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán có ý nghĩa gì với giáo viên và đối với bản thân là: GV có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể để tiến hành giảng dạy hiệu quả. Những vấn đề được xác định trong KHDH&GD môn học, đặc biệt là xác định mạch nội dung, cách thức tổ chức dạy học, tài nguyên và phương án đánh giá giúp cân đối giữa các nội dung, từ đó việc triển khai dạy học thuận lợi và tiết kiệm thời gian.

2. Theo thầy/cô, cần đặt ra những câu hỏi nào để mô tả rõ ràng, chính xác hành động của HS trong mỗi hoạt động học? Hãy gửi câu trả lời để GV

Mô tả rõ ràng,chính xác những hành động mà HS/nhóm HS đã thực hiện trong hoạt động học được đưa ra phân tích. Cụ thể là:

– HS đã tiếp nhận nhiệm vụ học tập thế nào?

– Từng cá nhân HS đã làm gì (nghe, nói, đọc, viết) để thực hiện nhiệm vụ học tập được giao?

Chẳng hạn, HS đã nghe/đọc được gì, thể hiện qua việc HS đã ghi được những gì vào vở học tập cá nhân?

– HS đã trao đổi/thảo luận với bạn/nhóm bạn những gì, thể hiện thông qua lời nói, cử chỉ thế nào?

– Sản phẩm học tập của HS/nhóm HS là gì?

– HS đã chia sẻ/thảo luận về sản phẩm học tập thế nào? HS/nhóm HS nào báo cáo? Báo cáo bằng cách nào/như thế nào? Các HS/nhóm HS khác trong lớp đã lắng nghe/thảo luận/ghi nhận báo cáo của bạn/nhóm bạn thế nào?

– GV đã quan sát/giúp đỡ HS/nhóm HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập được giao thế nào?

– GV đã tổ chức/điều khiển HS/nhóm HS chia sẻ/trao đổi/thảo luận về sản phẩm học tập bằng cách nào/như thế nào?

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 1: Khởi động

1- Mức 1: Tình huống khởi động nhằm huy động kiến thức/kĩ năng đã có của HS nhưng chưa tạo được hứng thú, chưa tạo được mâu thuẫn nhận thức để đặt ra vấn đề/câu hỏi chính của bài học

2- Mức 2: Tình huống khởi động tạo được hứng thú cho HS những chưa huy động được kiến thức/kĩ năng đã có của HS hoặc chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng đã có của HS; tạo được mâu thuẫn nhận thức.

3- Mức 3: Tình huống mở đầu gần gũi với kinh nghiệm sống của HS tạo hứng thú cho HS và chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc phỏng đoán được kết quả nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến thức/kĩ năng cũ; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học.

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 2 – Hoạt động phân tích, khám phá, rút ra bài học

1- Mức 1: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức nhưng chưa biết chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. -Kiến thức mới được trình bày rõ ràng, tường minh bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; – Có câu hỏi/lệnh cụ thể cho HS hoạt động để tiếp thu kiến thức mới.

2- Mức 2: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức, chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. – Kiến thức mới được thể hiện trong kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng; – Có câu hỏi/lệnh cụ thể cho HS hoạt động để tiếp thu kiến thức mới và giải quyết được đầy đủ tình huống/câuhỏi/ nhiệm vụ mở đầu.

3- Mức 3: Các hoạt động giúp HS biết huy động kiến thức, chia sẻ và hợp tác trong học tập để thu nhận kiến thức mới. Sau khi HS đã phát hiện ra kiến thức mới, GV là người chuẩn hóa lại kiến thức cho HS để rút ra bài học. – Kiến thức mới được thể hiện bằng kênh chữ/kênh hình/kênh tiếng gắn với vấn đề cần giải quyết; tiếp nối với vấn đề/câu hỏi chính của bài học để HS tiếp thu và giải quyết được vấn đề/câu hỏi chính của bài học

5. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng ở hoạt động 3 – Hoạt động thực hành, luyện tập

1- Mức 1: Có câu hỏi/bài tập vận dụng trực tiếp những kiến thức mới học nhưng chưa nêu rõ lí do, mục đích của mỗi câu hỏi/bài tập

2- Mức 2: Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể.

3- Mức 3: Hệ thống câu hỏi/bài tập được lựa chọn thành hệ thống, gắn với tình huống thực tiễn; mỗi câu hỏi/bài tập có mục đích cụ thể, nhằm rèn luyện các kiến thức/kĩ năng cụ thể.

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

1- Mức 1: Mục tiêu của mỗi hoạt động học và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động đó được mô tả rõ ràng – Nhưng chưa nêu rõ phương thức hoạt động của HS/nhóm HS nhằm hoàn thành sản phẩm học tập đó.

2- Mức 2: Mục tiêu và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả rõ ràng; – Phương thức hoạt động học được tổ chức cho HS được trình bày rõ ràng, cụ thể, thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập cần hoàn thành.

3- Mức 3: Mục tiêu, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động được mô tả rõ ràng; – Phương thức hoạt động học được tổ chức cho HS thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập và đối tượng HS.

7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS

1- Mức 1: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành nhưng chưa mô tả rõ cách thức mà HS hành động với thiết bị dạy học và học liệu đó.

2- Mức 2: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành; mô tả cụ thể, rõ ràng cách thức mà HS hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó.

3- Mức 3: Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành; cách thức mà HS hành động (đọc/viết/nghe/nhìn/thực hành) với thiết bị dạy học và học liệu đó được mô tả cụ thể, rõ ràng, phù hợp với kĩ thuật học tích cực được sử dụng.

8. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy cô hãy kéo thả các thông tin để hoàn thiện

1- Mức 1: Phương thức đánh giá sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học được mô tả nhưng chưa có phương án kiểm tra trong quá trình hoạt động học của HS.

2- Mức 2: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trong các hoạt động học

3- Mức 3: Phương án kiểm tra, đánh giá quá trình hoạt động học và sản phẩm học tập của HS được mô tả rõ, trong đó thể hiện rõ các tiêu chí cần đạt của các sản phẩm học tập trung gian và sản phẩm học tập cuối cùng của các hoạt động học.

9. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy/cô hãy kéo thả các hộp thông tin để hoàn thiện Quy trình xây dựng khung kế hoạch dạy học.

5- Bước 3. Xây dựng khung kế hoạch dạy học của chủ đề

1- Giai đoạn 1. Xác định các nội dung chính trong KHDH môn học

2- Giai đoạn 2. Xây dựng khung KHDH cho một chủ đề

4- Bước 2. Xây dựng mạch phát triển nội dung và xác định các tiểu chủ đề

3- Bước 1. Xác định nội dung dạy học từ YCCĐ

6- Giai đoạn 3. Xây dựng khung KHDH cho các chủ đề, chuyên đề

10. Thầy/ Cô hãy thiết kế một sơ đồ phân tích kế hoạch bài dạy dựa trên gợi ý trong giai đoạn 1 trên màn hình.

Khi dạy học chủ đề “Hình khối” ở lớp 2. GV phân tích và nắm được ở lớp 1 HS đã được làm quen với khối hộp chữ nhật, khối lập phương nhận dạng thông qua đồ dùng học tập và vật thật. Lớp 2 HS được làm quen với khối trụ, khối cầu qua vật thật và đồ dùng học tập. Đến lớp 3 HS cũng học khối hộp chữ nhật, khối lập phương nhưng được làm quen với một số yếu tố cơ bản như đỉnh, mặt, cạnh của của khối lập phương khối hộp chữ nhật.

3. Gợi ý đáp án môn Tiếng Việt mô đun 4 Tiểu học

Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi: Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Thầy/ Cô hãy chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt. Có thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được không?

Trả lời:

– Xây dựng KHDH môn Tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cho việc thực hiện thành công mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt trong trường tiểu học. KHDH môn Tiếng Việt giúp cho GV có phương hướng phấn đấu, có kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho cả năm học nhằm đạt mục tiêu GD môn Tiếng Việt trong điều kiện cụ thể của nhà trường. KHDH môn Tiếng Việt càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá CT phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường, nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà CT đặt ra.

Xem thêm  Tựu trường là gì? Ngày tựu trường là ngày gì? Lịch tựu trường 2022

– Không thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được. Vì mỗi khối lớp, mỗi năm học có điều kiện thực hiện, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục cũng như giải pháp và cách tổ chức thực hiện là không giống nhau.

Nguyên tắc xây dựng KHDH môn học

1. Chọn các đáp án đúng

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn trong xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt bao gồm những nội dung nào?

Các đáp án đúng:

Phù hợp môi trường giáo dục; đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên

Tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng…

Phù hợp với trình độ, đặc điểm HS

Các chủ đề, nội dung được sử dụng để đạt chuẩn

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH môn Tiếng Việt, Thầy/Cô hãy tự xây dựng KHDH môn Tiếng Việt theo cấu trúc đó.

Trả lời:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (CT môn Tiếng Việt, SGK Tiếng Việt được sử dụng tại nhà trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện CT môn Tiếng Việt của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện môn học của các cấp có thấm quyền,…)

II. Điều kiện thực hiện môn học (đội ngũ GV, đặc điểm đối tượng HS, nguồn học liệu, thiết bị DH, phòng học (nếu có), các nội dung về: GD địa phương, an toàn giao thông, chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện GV liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Dưới đây là một trong những cách trình bày KHDH môn Tiếng Việt:

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Chủ đề/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết/thời lượng

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên phụ trách

2. Tổ trưởng (khối trưởng)

Tổ trưởng Hiệu trưởng

Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn học

Hỏi

1. Trả lời câu hỏi

Hãy cùng nhìn lại quy trình xây dựng KHDH dưới đây, Thầy/ Cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

A. Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn

B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

C. Xây dựng tổng thể KHDH môn Tiếng Việt

D. Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHDH môn Tiếng Việt

Thầy/Cô hãy liệt kê những đáp án bản thân đã thực hiện.

Trả lời:

(1): Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện:

– Nghiên cứu CT môn Tiếng Việt; nghiên cứu SGK môn Tiếng Việt sử dụng tại trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt để chọn các nội dung phù hợp, thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học đưa vào KHDH môn Tiếng Việt; nghiên cứu kế hoạch thời gian thực hiện CT các môn học, hoạt động GD của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học, hoạt động GD của các cấp có thẩm quyền và các quy định khác có liên quan của Hiệu trưởng nhà trường (nếu có).

– Nghiên cứu điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Việt, gồm: đội ngũ GV, nguồn học liệu, thết bị dạy học, phòng bộ môn (nếu có); nội dung GD địa phương,… chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liê môn và các điều kiện đảm bảo khác có liên quan để tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt trong năm học tại nhà trường.

Việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cần đảm bảo pphát huy va trò từng cá nhân, tính tương tác, hợp tác các thành viên trong tổ để đảm bảo tính liên thông giữ môn Tiếng Việt và các môn học, HĐGD khác.

(2): Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho GV trong tổ xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt; tổng hợp xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt theo khối lớp; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên tổ chuyên môn về dự thảo kế hoạch; hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt theo khối lớp.

(3): GV chủ động nghiên cứu CT, SGK và các nội dung liên quan khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng HS gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình HS; chất lượng học tập lớp dưới (dựa vào hồ sơ bàn giao chất lượng GD)…; lập KHDH môn Tiếng Việt ở khối lớp mình được phân công, phù hợp điều kiện thực tiễn

(4): Tổ chuyên môn xác định những bài học/ chủ đề có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có); tổ chức xây dựng KHDH môn Tiếng Việt; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tổ chức thực hiện các HDDH môn Tiếng Việt theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung KHDH.

Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy

Hỏi:

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào kinh nghiệm thực tế, Thầy/Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt áp dụng tại đơn vị mình đang công tác.

Trả lời:

1. Phân tích bài học Tiếng Việt sẽ được thiết kế kế hoạch

2. Tiến hành xây dựng KHBD Tiếng Việt

Xác định yêu cầu cần đạt và viết mục tiêu bài học

Xác định nội dung dạy học trọng tâm, sắp xếp nội dung hướng vào phát triển năng lực

3.Thiết kế các hoạt động học tập nhằm chuyển tải nội dung bài học và hướng vào phát triển được các năng lực

– Khởi động

– Khám phá

– Luyện tập

– Vận dụng

4.Thiết kế những câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ cho từng hoạt động; thiết kế công cụ đánh giá kết quả học tập theo quá trình

5. Điều chỉnh KHBD sau khi dạy học

Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học môn Tiếng Việt

Hỏi:

1. Trả lời câu hỏi

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/ cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Trả lời:

Một số kinh nghiệm về xây dựng KHD:

1 .Viết mục tiêu: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, bài học hoặc chủ đề học tập xác định học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn gì về đoc, viết, nói và nghe; kiến thức văn học; kiến thức tiếng Việt. Thông qua bài học, dựa vào ngữ liệu hình thành cho học sinh phẩm chất gì một cách tường minh. Thông qua các hoạt động dạy học được triển khai học sinh hình thành những năng lực chung nào.

2. Tùy tình hình thực tế học sinh, GV xây dựng các hoạt động học tập cho học sinh (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng) Tùy theo bài, có thể vừa luyện tập vừa khám phá. Hoạt động phải hướng đến hoạt động của học sinh. Tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua làm việc. Từ hoạt động học học sinh hình thành năng lực cho bản thân.

3. Đánh giá lại KHBD là hoạt động cần thiết. Nghiêm túc nhìn nhận lại những thất bại với vai trò của một “đạo diễn” thì lần tổ chức sau sẽ hiệu quả hơn.

4. Gợi ý đáp án môn Tự nhiên xã hội module 4 Tiểu học

1. Chọn các đáp án đúng

Những quan điểm nào đưới đây được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

Dạy học tích hợp

Tích cực hoá hoạt động của học sinh

Đảm bảo tính mở, linh hoạt

Dạy học theo chủ đề

Câu hỏi tương tác

2. Trả lời câu hỏi

Việc xây dưng Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội thể hiện rõ ý nghĩa đối với công tác quản lí và cả đối với giáo viên. Thầy/ cô hãy chia sẻ ý kiến của mình về vấn đề này.

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

– Đối với công tác quản lí: Việc xây dựng Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội là một bước cụ thể hoá các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, vì thế nó là khâu quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tự nhiên và Xã hội trường trường Tiểu học.

– Đối với GV: Thực hiện chương giáo dục môn Tự nhiên và Xã hội một cách có mục đích và hệ thống trong chương trình giáo dục chung của nhà trường thông qua việc hiểu sâu sắc về mục tiêu, yêu cầu cần đạt; chủ động, linh hoạt trong sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, vận dụng phương phương, hình thức tổ chức, địa điểm dạy học phù hợp với năng lực HS, phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường, của thực tế địa phương theo vùng, miền.

3. Trả lời câu hỏi

Thầy/ cô hãy cho biết tại sao cần xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học? Khi xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học theo hướng phát triển PC và NL học sinh cần đảm bảo các yêu cầu gì?

Nhập câu trả lời vào hộp thoại dưới đây:

*Cần xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học vì:

– Giúp GV dạy học 1 chủ đề/bài học môn học Tự nhiên và Xã hội hiệu quả.

– Là tài liệu có giá trị để đồng nghiệp và bản thân GV xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch dạy học các chủ đề/bài học của mình.

– Thể hiện sự kết nối hợp lí, lô- gic giữa các chủ đề/bài học về nội dung, phương pháp đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội.

– Tạo thuận lợi cho đội ngũ GV có cùng chuyên môn trong quá trình dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội.

– Là bằng chứng góp phần đánh giá chất lượng của các tiết học chủ đề/bài học của môn học Tự nhiên và Xã hội.

*Khi xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học theo hướng phát triển PC và NL học sinh cần đảm bảo các yêu cầu:

– Về mục tiêu kế hoạch bài dạy: cần đảm bảo bám sát mục tiêu chung của môn học và yêu cầu cần đạt cụ thể trong chủ đề/bài học.

– Về nội dung kế hoạch bài dạy:

+ Phải đảm bảo chính xác, khoa học, đáp ứng đầy đủ nội dung bài học trong chương trình, làm rõ nội dung trọng tâm, có liên hệ thực tế, đảm bảo tính giáo dục và có tính phát triển.

+ Đối với KH bài học môn Tự nhiên và Xã hội, khi xây dựng KHBD phải chú ý đến

tính mở trong việc lựa chọn và khai thác các đối tượng học tập sẵn có ở địa phương để xây dựng nội dung học tập. Kết nối, liên hệ nội dung của bài học với nội dung, đối tượng học tập ở địa phương, qua đó phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.

– Về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học được lựa chọn và sử dụng trong KHDH:

+ Cần khai thác triệt để các phương pháp dạy học tích cực, hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

+ Đối với việc dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, phương pháp dự kiến đưa ra trong kế hoạch bài dạy phải giúp học sinh đềxuất những câu hỏi, phát hiện vấn đề cần tìm hiểu và tích cực tham gia giải quyết vấn đề. Chú trọng cho HS quan sát, đọc, thực hiện thực hành, điều tra đơn giản để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng, các mối quan hệ trong tự nhiên và xã hội xung quanh; thu thập và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thực hành; nhận xét về những đặc điểm bên ngoài, so sánh sự giống, khác nhau giữa sự vật, hiện tượng xung quanh …

+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp nhiều phương pháp dạy học với nhau; quan tâm đến hứng thú và chú ý tới sự khác biệt của học sinh để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của mỗi học sinh.

+ Kết hợp dạy học trong lớp với dạy học ngoài lớp, linh hoạt sử dụng các hình thức: dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học toàn lớp để phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cho học sinh.

– Về phương tiện được dự kiến đưa ra và sử dụng trong KHBD:

+ Kết hợp đa dạng nhiều phương tiện dạy học khác nhau. Đối với dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học, cần tăng cường việc tổ chức các hoạt động dạy học tạo cơ hội cho học sinh được sử dụng các tranh ảnh, vật thật để quan sát và thực hành đơn giản.

– Tiến trình và các hoạt động tổ chức trong KHBD:

+ Tiếp cận tiến trình phát triển năng lực, tạo cơ hội cho người học được học trong hoạt động và thông qua hoạt động khám phá, nghiên cứu khoa học. Do đó, khi thiết kế KHBD, giáo viên nên thiết kế thành chuỗi các hoạt động học tập của học sinh, số lượng các hoạt động nên được lựa chọn phù hợp với mục tiêu, thời gian của bài học, đối tượng và điều kiện học tập học sinh.

4. Trả lời câu hỏi

Thầy/ cô hãy:

– Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần nhận thức khoa học.

– Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

– Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần nhận thức khoa học:

Xem thêm  Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả hay nhất Văn mẫu lớp 6

+ Mọi người trong mỗi hình đang làm gì?

+ Việc làm nào có thể gây đứt tay, chân; bỏng, điện giật?

+ Nếu là bạn Hà, em sẽ nói gì và làm gì?

+ Vậy khi lỡ bị như vậy rồi thì chúng ta làm gì? Cô và các con sẽ cùng đi xử lí một số tình huống cụ thể nhé.

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

+ Chọn 2 – 3 đồ dùng trong nhà có thể gây đứt tay và giải thích khi nào sử dụng chúng có thể bị đứt tay.

+ Nêu một số lưu ý khi sử dụng những đồ dùng đó để đảm bảo an toàn.

+ Ngoài các đồ dùng trên, con còn biết cách sử dụng an toàn những đồ dùng nào khác?

*Xây dựng các câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học :

+ Em hãy tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương, nguy hiểm (đứt tay,

chân; bỏng; điện giật) ?

+ Bạn Bo đã làm gì?

+ Chúng ta có nên làm như bạn không?

5. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy/ cô hãy kéo thả các hộp thông tin để hoàn thiện Quy trình xây dựng bài dạy môn Tự nhiên và Xã hội.

5. Gợi ý đáp án môn Công nghệ module 4 Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Công nghệ ở cấp tiểu học nhấn mạnh quan điểm nào?

Tất cả các đáp án trên

Khoa học, thực tiễn

Mở, linh hoạt

Hội nhập, khả thi

Kế thừa, phát triển

Hướng nghiệp

2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Hãy lựa chọn các từ khóa bên dưới để điền vào chỗ trống, hoàn thiện mô tả về mục tiêu của môn Công nghệ cấp tiểu học

Giáo dục công nghệ ở cấp tiểu học bước đầu hình thành và phát triển ở học sinh n ăng lực công nghệ trên cơ sở các mạch nội dung về công nghệ và đời sống, thủ công kĩ thuật; khơi dậy hứng thú học tập và tìm hiểu công nghệ. Kết thúc tiểu học, học sinh sử dụng được một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình đúng cách, an toàn; thiết kế được sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản; trao đổi được một số thông tin đơn giản về các sản phẩm công nghệ trong phạm vi gia đình, nhà trường; nhận xét được ở mức độ đơn giản về sản phẩm công nghệ thường gặp; nhận biết được vai trò của công nghệ đối với đời sống trong gia đình, ở nhà trường.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy/cô hãy kéo và thả các hộp thông tin vào các ô trống trên bảng sau để hoàn thiện các khái niệm về năng lực đặc thù của môn Công nghệ

1 – Nhận thức công nghệ: là năng lực làm chủ kiến thức phổ thông cốt lõi về công nghệ trên các phương diện bản chất của công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ, con người, xã hội; một số công nghệ phổ biến, các quá trình sản xuất chủ yếu có ảnh hưởng và tác động lớn tới kinh tế, xã hội trong hiện tại và tương lai; phát triển và đổi mới công nghệ; nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ chủ yếu ở Việt Nam.

2- Giao tiếp công nghệ: là năng lực lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ trong sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật.

3- Sử dụng công nghệ: là năng lực khai thác sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ đúng chức năng, đúng kĩ thuật, an toàn và hiệu quả; tạo ra sản phẩm công nghệ.

4- Đánh giá công nghệ: là năng lực đưa ra những nhận định về một sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ với góc nhìn đa chiều về vai trò, chức năng, chất lượng, kinh tế – tài chính, tác động môi trường và những mặt trái của kĩ thuật, công nghệ

5- Thiết kế kĩ thuật: là năng lực phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề đặt ra. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn.

4. Chọn các đáp án đúng

Môn Công nghệ ở cấp tiểu học bao gồm những nội dung nào?

Công nghệ và hướng nghiệp

Công nghệ và đời sống

Thiết kế và đổi mới công nghệ

Lĩnh vực sản xuất chủ yếu

5. Trả lời câu hỏi

Định hướng về phương pháp dạy học Công nghệ yêu cầu: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực và phù hợp với sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; coi trọng học tập dựa trên hành động, trải nghiệm; coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh. Thầy cô hãy trình bày một ý tưởng tổ chức hoạt động cho học sinh tiểu học thỏa mãn yêu cầu trên.

Dạy học sáng tạo: Hãy nhờ sự trợ giúp của các công cụ để kích thích sự sáng tạo. Bao gồm các trò chơi vui nhộn hoặc các hình thức vận động, thực hành ..

6. Trả lời câu hỏi

Dựa vào Chương trình môn học và những hiểu biết của Thầy/cô sau khi tìm hiểu Mô-đun 3, Thầy/cô rút ra những kinh nghiệm gì cho mình khi kiểm tra, đánh giá môn Công nghệ ở cấp Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Giáo viên đưa ra quyết định về sự cần thiết và những việc cần làm của học sinh để học sinh tự phản ánh được quá trình học tập của chính mình và điểu chỉnh để các em có thể hiểu sâu sắc hơn về nâng cao năng lực và phẩm chất của học sinh đảm bảo tính chuẩn xác, đảm bảo tính tin cậy, đảm bảo tính chân thực, đảm bảo tính thực tế và hiệu quả.

Câu hỏi tương tác

Trả lời câu hỏi

1. Theo Thầy/ Cô, vai trò của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Công nghệ là gì?

Xây dựng kế hoạch dạy học môn công nghệ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.Trình bày các nhiệm vụ giảng dạy cần phải thự hiện trong năm học, giúp giáo viên thực hiện một cách chủ động, toàn diện.Giáo viên có thể sử dụng kế hoạch dạy học môn công nghệ như một danh sách các công việc và thực hiện theo dõi trong năm học. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch dạy học công nghệ, giáo viên có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể, tiến hành giảng dạy hiệu quả.

2. Theo Thầy/cô trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Công nghệ, nguyên tắc nào cần chú trọng nhưng dễ bị lơ là nhất? Thầy/cô tự rút ra lưu ý gì cho riêng mình khi xây dựng kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn của mình?

Nguyên tắc 3, 4 . Khi xây dựng tổ ,nhóm cần đảm bảo các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lí giáo dục, các lực lượng bên ngoài nhà trường với các trường tiểu học.

3. Trong quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, Thầy cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

A. Xác định cơ sở xây dựng kế hoạch

B. Lập kế hoạch cụ thể

C. Thông qua tổ chuyên môn

D. Điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch

Quy trình xây dựng Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

Bước 1: Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn (Chương trình tổng thể, Chương trình môn học; Hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT,…)

Mục tiêu: Xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá ..; xác định trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

Cách thực hiện: Tổ chuyên môn họp, nghiên cứu, phân tích các văn bản chương trình, văn bản pháp quy, hướng dẫn.

Sản phẩm: Bản báo cáo tổng hợp kết quả trong đó xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá..; trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

Bước 2: Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

Bước 3: Xây dựng tổng thể KHGD môn Công nghệ

Bước 4: Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHGD môn Công nghệ

4. Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi các ví dụ minh họa, Thầy cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Công nghệ cấp tiểu học?

Giáo viên thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn.để chuyên môn hướng dẫn thêm

– Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục môn Công nghệ cấp tiểu học

5. Thầy/cô hãy so sánh điểm chung và riêng của các nguyên tắc xây dựng KHGD môn học và KHBD. Lý giải tại sao lại có những khác biệt này?

Kế hoạch dạy học ( KHBD là kịch bản dạy học do GV thiết kế bao gồm các hoạch động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học một bài học nhằm …giúp hiện thực hóa kế hoạch giáo dục môn học phù howph với đối tượng học sinhtrong những điều kiện thời gian và môi trường cụ thể..Giúp giáo viên chủ động về thời gian.

6. Thầy, Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy môn Công nghệ tại khối lớp mà Thầy, Cô phụ trách.

Bài 5. Máy thu hình.

Yêu cầu cần đạt

1. Về năng lực

– Năng lực công nghệ:

+ Trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình.

+ Mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh…

7. Thầy/cô hãy áp dụng quy trình xây dựng KHBD vừa học để xây dựng một KHBD cho một chủ đề/bài học của môn Công nghệ.

BÀI 5: MÁY THU HÌNH

I. Yêu cầu cần đạt

1.a. Về năng lực công nghệ:

– trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình

Chọn kênh điều chỉnh được âm thanh của ti vi theo ý muốn vận dụng thông ua tìm tòi khám phá thêm các kênh truyền hình khác phù hợp với lứa tuổi học sinh

Xác định chuỗi hoạt động học của kế hoạch bài dạy tương ứng với các mục tiêu của bài học Trên cơ sở mục tiêu và nội dung kiến thức đã xác định ở bước 1 và 2,

GV xây dựng chuỗi các hoạt động họccủa HS. Chuỗi các hoạt động học này chính là khung kịch bản dạy học tổng thể của bài học, làm cho kế hoạch bài học sẽ logic, hợp lí, đảm bảo thực hiện được

đầy đủ mục tiêu của bài học, không vượt quá/ bỏ sót và hạn chế sự trùng lặp về mục tiêu trong các hoạt động của bài học. Chuỗi hoạt động dạy học cần thể hiện được tiến trình tổ chức dạy học gồm: (i) Mở đầu/xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập .

8. Dựa trên ví dụ minh họa về xây dựng kế hoạch bài dạy thuộc phần Công nghệ trong mục này, Thầy, Cô hãy phân tích và đánh giá kế hoạch dạy học đó.

Giám sát quá trình triển khai kế hoạch giáo dục, điều hành xây dựng kế hoạch, định hướng xây dựng về thời lượng, đóng góp ý kiến và đánh giá hiệu quả kế hoạch dạy học đó

6. Gợi ý đáp án môn Đạo đức module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

7. Gợi ý đáp án môn Hoạt động trải nghiệm module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

8. Gợi ý đáp án môn Tin học module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

9. Gợi ý đáp án môn Âm nhạc module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

10. Gợi ý đáp án môn Mỹ thuật module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

11. Gợi ý đáp án môn Giáo dục thể chất module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

12. Gợi ý đáp án môn Lịch sử – Địa lý module 4 Tiểu học

Đang cập nhập

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời