Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh Giấy xác nhận nghỉ nuôi con sơ sinh - Allavida

Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh Giấy xác nhận nghỉ nuôi con sơ sinh

Tải về

Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh

Nếu lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. Mời các bạn tham khảo Biểu mẫu giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh dưới đây.

Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016

Mẫu C70b-HD: Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội cho mẹ đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con học

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng – Mẫu số 21b/XN-TNCN

Thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh

Đơn xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh

Nội dung chi tiết Giấy xác nhận người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh. Mời các bạn cùng tham khảo dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NGHỈ NUÔI CON SƠ SINH

– Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………………….

– Mã đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………..

– Họ và tên người Cha nghỉ nuôi con sơ sinh: ………………………………………………………

– Sinh ngày … tháng … năm ……………………………………………………………………………….

Xem thêm  Tờ khai đăng ký kết hôn 2021 Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất

– Số sổ BHXH: ………………………………………………………………………………………………….

– Họ và tên con (nếu có):……………………………………………………………………………………

– Sinh ngày ………………………tháng ……………………. năm…………………………………………

Thời gian nghỉ để nuôi con sơ sinh: Từ ……. /……… / …….. đến: ……….. / ……. / ………..

Đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp nuôi con sơ sinh cho Ông có tên trên đây.

…………, ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị

Ký tên
(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời