Đơn xin nghỉ học có thời hạn Đơn xin phép nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên - Allavida

Đơn xin nghỉ học có thời hạn Đơn xin phép nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

Tải về

Mẫu đơn xin nghỉ học có thời hạn

Nhằm giúp bạn đọc trình bày các mẫu đơn, các biểu mẫu văn bản đúng quy định của nhà nước, Thư viện điện tử hoatieu.vn đã tổng hợp các mẫu đơn, các biểu mẫu thành bộ sưu tập để các bạn tiện theo dõi trên website Vndoc.com. hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Đơn xin nghỉ học có thời hạn được cập nhật mới nhất hiện nay, Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ học có thời hạn tại đây.

Đơn xin nghỉ học

Đơn xin tạm nghỉ học

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập

Đơn xin nghỉ học có thời hạn

Nội dung cơ bản của đơn xin nghỉ học có thời hạn như sau:

TRƯỜNG……………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường……………………………….
(qua Phòng Công tác Sinh viên)

Họ và tên:……………………………………………………… Mã số SV:……………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………… Lớp:………………………………………………………………………………

Ngành học:………………………………….. Khóa:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………….. Email:…………………………………………………………….

Lý do xin nghỉ học có thời hạn:………………………………………………………………………………………………

Xin nghỉ học từ ngày:…………………………………………….. đến ngày:………………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Xem thêm  Phân tích những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân Bộ xương người có những đặc điểm nào thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng 2 chân
Ý kiến của phụ huynh …………., ngày…..tháng…..năm………
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/
CƠ QUAN CÔNG TÁC CỦA BỐ, MẸ
(xác nhận thông tin người ghi ở mục “Ý kiến của phụ huynh”
là phụ huynh của sinh viên)
………………, ngày……….tháng……….năm ……..
Ý KIẾN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA
(đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)
………………, ngày……….tháng……….năm ……..
Ý KIẾN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
(đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)
………………, ngày……….tháng……….năm ……..
Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
(đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)
………………., ngày……….tháng……….năm ……..
Ý KIẾN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời