Đơn xin hoãn thi Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ - Allavida

Đơn xin hoãn thi Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ

Tải về Bản in

Đơn xin hoãn thi học kỳ là mẫu đơn xin hoãn thi nhiều môn trước khi sinh viên bước vào kỳ thi cuối kỳ, mà hoatieu.vn xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo, áp dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp cụ thể với bản thân các bạn, khi mà vì các lý do bất ngờ xảy ra, ốm đau,..khiến các bạn không thể tham gia kỳ thi học kỳ được. Mời các bạn tham khảo.

  • Đơn xin nghỉ học
  • Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập
  • Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

1. Đơn xin hoãn thi số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HOÃN THI

Kính gửi:
  • Ban Chủ nhiệm Khoa
  • Ban Quản lý đào tạo Khoa

Tên tôi: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………….., tại ……………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………

Là HSSV đang học năm thứ: ……………., lớp: …………………………………………………..,

hệ ……………………………………………………….., diện (NSNN hay ngoài NSNN) …………….

ngành …………………………………………………., khóa học …………………………………………..,

Khoa: ………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số HSSV: ………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chủ nhiệm, Ban QLĐT Khoa …………………..cho tôi được hoãn thi môn ……………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

………, ngày … tháng … năm 20……

Người làm đơn

(Ký tên)

2. Đơn xin hoãn thi số 2

Nội dung cơ bản của đơn xin hoãn thi học kỳ như sau:

Xem thêm  Mẫu danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS Danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐƠN XIN HOÃN THI HỌC KỲ

Kính gửi:

– Phòng Đào tạo Trường.………………………………….

– Ban chủ nhiệm khoa:……………………………

– Giảng viên bộ môn:……….……………………

Em tên là:……………………………………………………..Ngày sinh: …………………………….

Lớp chuyên ngành: ……………………………………….. Mã số SV:……………………………..

Nay em viết đơn này xin nhà trường cho em được hoãn thi học kỳ học phần: ………….

…………………………………, thuộc học kỳ … năm học: 20… – 20….

Lý do: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ kèm theo (Nếu có):

– ……………………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………..

(Có minh chứng kèm theo)

Cụ thể học phần xin hoãn thi như sau:

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

NHÓM

HỌC PHẦN

ĐIỂM GIỮA KỲ

GIỜ/

NGÀY THI

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của nhà trường về việc xin hoãn thi cũng như xin thi bổ sung khi có điều kiện.

…………, ngày …….. tháng ……. năm 20…

Ý kiến của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn|
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của BCN khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của những học phần đã xin hoãn thi, đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Nộp đơn xin thi bổ sung tại phòng Đào tạo trước khi thi ít nhất 1 tuần

Xem thêm  Kế hoạch thi công chức thuế 2021 Thông báo tuyển dụng công chức Thuế mới nhất

– Sinh viên phải giữ đơn này, kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi khi nộp đơn xin thi bổ sung

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời