Đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh Đơn xin cấp lại giấy chứng sinh - Allavida

Đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh Đơn xin cấp lại giấy chứng sinh

Tải về

Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng sinh

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh. Đây là mẫu dành cho các bậc cha mẹ xin cấp lại giấy chứng sinh cho con trong trường hợp bị mất hay hư hỏng. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Mẫu tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật

Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng sinh như sau:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:……………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:……………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Sinh cháu: ngày:……………………………… tháng:………………………. năm:

Tại:……………………………………………………………………………………………….

Tên dự kiến của cháu:………………………………………………………………………

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng……….. năm………….. Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn):…………..

3- Khác (Ghi cụ thể)

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/
trưởng thôn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày…….. tháng……. năm 20…….

Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh

Xem thêm  Mẫu biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng Biên bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời