Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển 2022 Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2022 - Allavida

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển 2022 Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT 2022

Tải về

Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển 2022 là biểu mẫu bắt buộc thí sinh phải nhập thông tin đầy đủ và nộp kèm khi làm thủ tục rút hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng tại các trường đã nộp nguyện vọng trước đó. Thực hiện đúng quy trình rút hồ sơ xét tuyển Đại học, thí sinh có thể đến trường xin rút hồ sơ và làm đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng xét tuyển hoặc viết Giấy ủy quyền cho người nào đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển tại đây.

  • Giấy ủy quyền rút hồ sơ xét tuyển
  • Công văn hỗ trợ thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng số 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD
Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

1. Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo…………………………..

Họ và tên thí sinh:…………………………………………….. Giới tính:……………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………….

Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):
Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi):

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký xét tuyển vào:

Mã trường…………………………. Tên trường: ………………………………………………………………

Số của Giấy biên nhận thu hồ sơ/Phiếu báo phát của Bưu điện:…………………………………..

Đề nghị cho rút hồ sơ đăng ký xét tuyển và chuyển thông tin đăng ký tới trường:

Mã trường:…………………………Tên trường: ………………………………………………………………..

CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)

1. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành……………………..

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

Xem thêm  Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

2. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

3. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

4. Nhóm ngành/Ngành:……………………………………………..Mã ngành…………………….

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển:

…………., ngày…tháng…năm…
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2022

Tham khảo chi tiết tại:

  • Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng  2022 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN VÀ ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT THÔNG TIN THÍ SINH (gồm 2 mẫu phiếu)

SỞ GDĐT:……………………..
MÃ SỞ: □□

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

SỐ PHIẾU:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, SỐ NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có du)

………………………………………………………. Giới (Nữ ghi 1 , Nam ghi 0)

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

ngày

tháng

năm

3. Số CMND/Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Số báo danh (trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT)

5. Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ………………………………………..

6. Địa chỉ Email: …………………………….

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GDMN

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:

Khu vực ưu tiên tuyển sinh:

Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:

8. Số nguyện vọng đăng kí ban đầu:

Bằng chữ: …………………….

9. Số nguyện vọng điều chỉnh tăng:

Bằng chữ: …………………..

10. Tổng số nguyện vọng sau điều chỉnh:

Bằng chữ: …………………..

C . CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Ngày … tháng … năm 20…..
NƠI NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày … tháng … năm 20….
Chữ ký của thí sinh

3. Những lưu ý khi muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Căn cứ theo mục I, Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thay đổi nguyện vọng xét tuyển thì:

– Với phương thức đăng kí trực tiếp: Đăng kí trực tiếp tất cả các thông tin trên Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2022 (Phiếu ĐKDT và ĐKXT); thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật thông tin của thí sinh vào CSDL trong thời gian quy định.

– Với phương thức đăng kí trực tuyến: Thí sinh có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến.

  • Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 03 lần trong thời gian quy định;
  • Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT;
  • Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh;

Kết luận:

  • Chỉ những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến mới được thay đổi nguyện vọng.
  • Các thí sinh đã đăng ký bằng phiếu sẽ không được thay đổi nguyện vọng.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT), cụ thể từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022.

Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần. Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên Hệ thống.

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022, tất cả các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống…

Lịch thay đổi nguyện vọng 2022: thí sinh có 4 tuần để thay đổi nguyện vọng, cụ thể:

– Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần.

– Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 17 giờ 00 ngày 28/8/2022, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

– Lưu ý: Mỗi thí sinh được điều chỉnh ĐKXT tối đa 03 lần trong thời gian quy định.

Nếu bạn đang tìm mẫu đơn thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 thì mời kích vào đây: Mẫu đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023

 Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé. 

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời