Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí 2022 Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP - Allavida

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí 2022 Mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí là một mẫu đơn không thể thiếu khi học sinh thuộc diện được miễn, giảm học phí muốn cấp bù tiền học phí đã trả trước của mình. Dưới đây Hoatieu xin chia sẻ với bạn đọc các mẫu đơn mới và chuẩn nhất theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP để được chi trả tiền miễn, giảm học phí theo đúng quy định.

1. Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí chính thức đổi tên thành Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Đây là mẫu đơn mới nhất và chuẩn xác nhất theo phụ lục VII Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

PHỤ LỤC VII

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục.

Họ và tên:……………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………..

Nơi sinh:…………………………………………………..

Lớp:………………………. Khóa Khoa:………………

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:………………

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):…………………

Xã (Phường):………………. Huyện (Quận):……..

Tỉnh (Thành phố):………………………………………

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp bù tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP

Ngoài tiền miễn, giảm học phí, học sinh thuộc các trường hợp trong Điều 18 Nghị định 81/2021/NĐ-CP còn có thể viết đơn để xin hỗ trợ tiền đóng học phí:

Xem thêm  Top 7 bài phân tích người đàn bà hàng chài siêu hay Hình ảnh người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa

Điều 18. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí theo phụ lục VI Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

PHỤ LỤC VI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên dân lập, tư thục)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông dân lập, tư thục.

Xem thêm  Cách giao và chấm bài tập cho học sinh trên Azota Hướng dẫn sử dụng phần mềm Azota

Họ và tên (1) :………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):…

Hiện đang học tại lớp:…………………………………

Là học sinh trường:…………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù tiền miễn giảm học phí, cấp hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục theo quy định và chế độ hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ) đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

3. Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn học phí theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu xin phép liệt kê vào bài để các bạn đọc tham khảo.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ
(Kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem thêm  Make it complicated là gì? People make it complicated là gì?

Họ và tên (1): ……………………………………

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): …

Hiện đang học tại lớp: ……………………………

Là học sinh trường: ………………………………

Thuộc đối tượng: Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Căn cứ vào Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

……….. ,ngày … tháng … năm…….
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (4)

Xác nhận em: ………………………………………

Hiện đang học tại lớp …………… Học kỳ: ……………..Năm học:……………

……….. ,ngày … tháng … năm…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ).

(2) Ghi tên của trẻ em.

(3) Cha, mẹ (hoặc người giám hộ) ký xác nhận vào đơn.

(4) Xác nhận của cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trên đây là các mẫu đơn đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí để đảm bảo quyền lời của bản thân khi bạn thuộc có trong chính sách được nhà nước miễn, giảm. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Giáo dục – Đào tạo của Hoatieu nhé.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời