Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II Từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) - Allavida

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II Từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I)

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II lên Giảng viên cao cấp (hạng I) là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức thi thăng hạng giảng viên chính năm 2020. Mời các bạn tham khảo.

1. Điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Viên chức được cử đi dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) khi có đủ các điều kiện sau:

  • Cơ sở GDĐH có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.
  • Đang giữ CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.
  • Được thủ trưởng cơ sở GDĐH đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
  • Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngoài ra, đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Xem thêm  Lễ Chúa Ba Ngôi 2021 là ngày nào? Thánh ca lễ chúa Ba Ngôi

2. Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Giảng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I)

(Ban hành kèm theo công văn số 1808/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25 tháng 5 năm 2020)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là (chữ in hoa): …………..Nam (nữ):………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………

Nơi ở hiện nay:………………………

Đơn vị công tác (khoa, trường):………………………

Chức vụ:………………………

Trình độ chuyên môn cao nhất:………………………

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:………………………

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………………mã số:………………………

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay:………………………

Hệ số lương hiện hưởng: ngày tháng năm xếp: …./…/….

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) tại Công văn số ngày ……… của ……….và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………………………. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1.

2.

3.

4.

5.

…. , ngày ... tháng ... năm …
Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm  Ốc quế sầu riêng là gì?

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu bảng thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng
  • Bản nhận xét kết quả đào tạo đối với giảng viên
  • Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời