Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất mới nhất - Allavida

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất mới nhất

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính phủ đã có Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

  • Giáo viên dạy trực tuyến sẽ được tính chế độ như thế nào?

Theo đó Nghị quyết 126 đã nới lỏng một số điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất so với quy định trước đây tại Nghị quyết 68.

Đối với người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 01 năm 2021 (trước đó là hết tháng 04 năm 2021):

Bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 01 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

(Trước đó, yêu cầu phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 04 năm 2021).

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

– Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Xem thêm  Hướng dẫn tinh giản chương trình Toán 2020-2021 Điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở môn Toán

– Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

– Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Đáp ứng điều kiện trên, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2020, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời