Điểm mới Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương Tổng hợp các chính sách mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương - Allavida

Điểm mới Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương Tổng hợp các chính sách mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương

Nằm trong Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, chiều 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Mời các bạn cùng theo dõi.

Luật sửa đổi, bổ sung 04 Điều của Luật Tổ chức Chính phủ (gồm Điều 23, Điều 28, Điều 32 và Điều 40); trong đó bổ sung một số quyền cho Thủ tướng; bổ sung quy định Chính phủ quyết định số lượng biên chế tối thiểu trong các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện… Allavida.org đã cập nhật bản mới nhất của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019, mời các bạn cùng tham khảo:

  • Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019

1. Chính phủ quyết định số lượng biên chế tối thiểu

Điều 23 của Luật Tổ chức Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo hướng Chính phủ có thêm một số quyền như:

– Quyết định số lương biên chế tối thiểu để tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh;

Xem thêm  Vương hiệu vị Hành khiển và Phán quan năm Nhâm Dần 2022 Quan hành khiển năm 2022

– Quyết định quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Quy định số lượng cấp phó tối đa của người đứng đầu đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh…

2. Thủ tướng Chính phủ có thêm một số quyền

Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ bổ sung một số quyền cho Thủ tướng. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ có thêm thẩm quyền:

– Chỉ đạo và thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức

– Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức khác thuộc UBND cấp tỉnh

– Thành lập hội đồng, ủy ban hoặc ban khi cần thiết để giúp lãnh đạo Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành.

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có 01 quốc tịch Việt Nam

Đây là nội dung mới được bổ sung vào Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phải đáp ứng điều kiện có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, tức là có thể là người mang nhiều quốc tịch nhưng trong đó phải có quốc tịch Việt Nam.

Xem thêm  Đất nông nghiệp và phi nông nghiệp là gì Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp có được xây nhà, cấp sổ, mua bán?

4. Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Luật sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương là giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó:

– Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 500.000 dân trở lên có tối đa 75 đại biểu (trước là 85 đại biểu)

+ Tỉnh còn lại có từ 01 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu; từ 01 triệu dân trở lên được bầu không quá 85 đại biểu (trước là 95 đại biểu)

– Hội đồng nhân dân huyện:

+ Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 35 đại biểu; trên 40.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu)

+ Huyện còn lại có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; trên 80.000 dân được bầu tối đa 35 đại biểu (trước là 40 đại biểu).

– Hội đồng nhân dân xã:

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 2000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu.

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2000 dân đến dưới 3000 dân được bầu 19 đại biểu (trước là 20 đại biểu)

+ Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 3000 dân được bầu 21 đại biểu; có trên 3000 thì được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu)

Xem thêm  Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

+ Xã còn lại có từ 5000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 5000 dân được bầu tối đa 30 đại biểu (trước là 35 đại biểu).

5. Tăng số lượng Phó Chủ tịch của xã loại II

Luật sửa đổi cũng thay đổi cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong đó, cho phép xã loại II được có tối đa 02 Phó Chủ tịch xã (trước đây chỉ có 01 Phó Chủ tịch); Xã loại I vẫn có tối đa 02 Phó Chủ tịch xã và xã loại III vẫn chỉ có 01 Phó Chủ tịch xã như trước đây.

6. Không còn khái niệm “họp bất thường”

Ở cả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khái niệm “họp bất thường” đã được sửa đổi thành “họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất hoặc họp chuyên đề”.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Xem thêm

  • Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14
  • Luât Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời