Đáp án trắc nghiệm Module 6 Gợi ý Đáp án trắc nghiệm Module 6 - Allavida

Đáp án trắc nghiệm Module 6 Gợi ý Đáp án trắc nghiệm Module 6

Tải về

Đáp án trắc nghiệm module 6: Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 6. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 6 tốt nhất.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm gợi ý đáp án mô đun 6 tổng hợp các môn, đáp án tự luận module 6 và các module khác tại các bài viết sau đây:

 • Đáp án tự luận module 6 Tiểu học
 • Đáp án Module 6 THCS
 • Gợi ý Đáp án Module 6 đầy đủ 4 nội dung
 • Gợi ý Đáp án Module 8

Hiện Đáp án trắc nghiệm mô đun 6 đang được Allavida.org cập nhật liên tục theo tài liệu tập huấn mới nhất năm 2023.

1. Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các thành tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trường

2. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (…) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

quan trọng

4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

Tất cả các đáp án đều đúng

5. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.

Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.

Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phải

tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …

GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

Hoạt động trải nghiệm

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

Giáo viên

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm

2. Đáp án trắc nghiệm Module 6 THCS

1. Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị (…) do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”

Câu trả lời đúng

Vật chất và tinh thần

2. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng văn hóa nhà trường là một quá trình:

Câu trả lời đúng

Hình thành giá trị mới và bảo lưu, phát huy giá trị phù hợp đã có

3. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông Việt Nam chủ yếu xuất phát từ:

Câu trả lời đúng

Bối cảnh thực tiễn

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Giáo viên là (…) xây dựng văn hóa nhà trường đồng thời là đối tượng chịu sự tác động của văn hóa nhà trường”.

Câu trả lời đúng

Chủ thể

5. Chọn đáp án đúng nhất: Xây dựng văn hóa nhà trường là trách nhiệm của:

Câu trả lời đúng

Mọi thành viên trong nhà trường

6. Chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (…) của nhà trường THCS là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho hành vi ứng xử của toàn bộ thành viên trong nhà trường”.

Câu trả lời đúng

Giá trị cốt lõi

7. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ cơ bản để xác định giá trị cốt lõi của nhà trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Bối cảnh xã hội, mục tiêu giáo dục cấp học, văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; thực trạng và truyền thống văn hoà; các qui tắc xây dựng giá trị cốt lõi

8. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Giúp thành viên trong và ngoài trường hiểu và nâng cao ý thức xây dựng giá trị cốt lõi

Xem thêm  Đáp án module 4 môn Lịch sử - Địa lý Tiểu học Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý mô đun 4

9. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; mô phạm, hấp dẫn

10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng niềm tin vào giá trị cốt lõi ở trường THCS bao gồm:

Câu trả lời đúng

Nâng cao nhận thức; tạo động lực, thói quen; tham gia đưa giá trị cốt lõi vào trong xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa ứng xử, văn hóa cảnh quan

11. Chọn đáp án đúng nhất

Nâng cao nhận thức của các thành viên nhà trường về giá trị cốt lõi thuộc khâu:

Câu trả lời đúng

Xây dựng niềm tin

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trường THCS A… đã tổ chức thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gi?

Câu trả lời đúng

Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường

13. Chọn đáp án đúng nhất

Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ [ Nghị định số

80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường], “môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, binh đằng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực” gọi là:

Câu trả lời đúng

 • Môi trường giáo dục tích cực
 • Môi trường giáo dục hiện đại
 • Môi trường giáo dục lành mạnh
 • Môi trường giáo dục thân thiện

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (…) là người tham gia, hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện ở trường THCS”

+ Câu trả lời đúng

 • Hiệu trưởng
 • Giáo viên
 • Học sinh
 • Nhân viên

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp THCS được gọi là:

Câu trả lời đúng

 • Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo
 • Hoạt động trải nghiệm
 • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 • Hoạt động giáo dục

16. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Câu trả lời đúng

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất dưới đây:

Câu trả lời đúng

Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát chủ động để kịp thời điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh thân thiện ở trường THCS là:

Câu trả lời đúng

Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch và kịp thời bổ sung, điều chỉnh

19. Chọn đáp án đúng nhất

Các giá trị cốt lõi được nhà trường THCS B hưởng tới xây dựng là gì?

Câu trả lời đúng

Văn minh – Sáng tạo – Nhân ái – Trách nhiệm

20. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường THCS B (trong ví dụ minh họa) đã thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện như thế nào?

Câu trả lời đúng

Lồng ghép vào kế hoạch giáo dục nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường

Câu hỏi Tự luận:

1. Phân tích được một ví dụ minh hoạ về xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường THCS

– Ví dụ minh họa về xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường THCS

2. Lập được kế hoạch cá nhân (KHDH và KHGD) có lồng ghép nội dung VHNT

– Lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thân thiện ở trường THCS

3. Xác định được vai trò của GV trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, thân thiện ở trường THCS.

3. Đáp án trắc nghiệm Module 6 THPT

 • Đáp án trắc nghiệm module 6 Trung học phổ thông (THPT)

1. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của văn hóa nhà trường THPT được thể hiện ở những điểm nào sau đây?

 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường.
 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; hạn chế vai trò của giáo viên.
 • Tạo động lực làm việc cho người dạy, người học, hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường; tăng cường vai trò của phụ huynh học sinh. I
 • Tăng cường quyền lực của hiệu trưởng; hỗ trợ điều phối và kiểm soát: hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, thương hiệu nhà trường.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng văn hóa nhà trường là trách nhiệm của

 • các thành viên trong nhà trường.
 • hiệu trưởng.
 • tập thể giáo viên.
 • tập thể học sinh.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa là

 • Yếu tố tác động đến xây dựng văn hóa nhà trường
 • Yếu tố quyết định đến xây dựng văn hóa nhà trường
 • Nội dung xây dựng văn hóa nhà trường.
 • Một trong những biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nội bộ trưởng THPT, văn hóa nhà trường có vai trò

 • Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; tạo động lực làm việc cho người dạy và động cơ cho người học: giúp điều chỉnh hành vi; giúp giải quyết mâu thuẫn và xung đột.
 • Phát triển thương hiệu cho nhà trường; tạo động lực làm việc cho người dạy và động cơ cho người học.
 • Giúp nhà trường thích ứng với môi trưởng và bối cảnh.
 • Giúp giải quyết mâu thuẫn và xung đột; thích ứng với môi trường và bối cảnh.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng và quảng bá giá trị cốt lõi và hình thành hệ thống chuẩn mực của nhà trường là

 • Nội dung xây dựng văn hóa nhà trường.
 • Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.
 • Nội dung nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.
 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Những yếu tố nào sau đây không phải là thành tố của văn hóa nhà trường

 • Cảnh quan của địa phương
 • Logo của nhà trường.
 • Nghi thức, nghi lễ nhà trường.
 • Tầm nhìn nhà trường.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường là:

 • Hệ thống các quan niệm về tầm nhìn, sứ mạng cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những giá trị này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi ứng xử ở nhà trường.
 • Hệ thống các cách thức ứng xử của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Những cách thức này là nền tảng, chuẩn mực và có tính lâu dài, bền vững.
 • Hệ thống các cách thức ứng xử, cảnh quan môi trường của nhà trường. Những cách thức ứng xử và cảnh quan này có tính lâu dài, bền vững.
 • Hệ thống các quan niệm, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi ứng xử ở nhà trường.
Xem thêm  Lời bài hát Để tôi ôm em bằng giai điệu này - Kai Đinh x Min x Grey D Để tôi ôm em bằng giai điệu này lyrics

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào đúng?

 • Xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường THPT là nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà trường.
 • Xây dựng giá trị gốt lõi là công việc của toàn thể cộng đồng nhà trường.
 • Các giá trị cốt lõi của nhà trường THPT được ban hành từ chỉ thị của phong Giáo dục & Đào tạo hoặc lãnh đạo các ban ngành liên quan.
 • Giá trị cốt lõi của nhà trường THPT được xây dựng dựa theo yêu cầu của phụ huynh.

9. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những khi trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và lựa chọn các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

 • Xác định các giá trị cốt lõi mà nhà trường đang có
 • Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới
 • Quyết định các giá trị cốt lỗi nhà trường sẽ theo đuổi
 • Thể chế hóa các giá trị cốt lõi thành các kế hoạch hành động

10. Chọn đáp án đúng nhất

Cần làm gì để xây dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường THPT?

 • Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; thể chế hóa giá trị cốt lõi vào kế hoạch hành động của nhà trường.
 • Quảng bá các giá trị cốt lõi doanh nghiệp địa phương trên các phương diện truyền hình và truyền thanh; xây dựng mối liên kết giữa nhà trường và các cơ sở giáo dục khác tại địa phương, các
 • Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; xây dựng và quảng bà tầm nhìn, sứ mệnh của nhà trường đến các giáo viên và học vinh, truyền thông đến các thế hệ cựu sinh viên của nhà trường.
 • Đăng tài tuyên bố về giá trị cốt lõi trên website của nhà trường và các phương tiện truyền thông ngoài xã hội.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi?

 • Chỉ sử dụng các kênh truyền thông chính thức của nhà trường
 • Sử dụng các thành viên trong trưởng vào đội ngũ truyền thông, hạn chế sự tham gia của thành viên bên ngoài.
 • Sử dụng các thành viên ngoài trưởng vào đội ngũ truyền thông, hạn chế sự tham gia của học sinh để tập trung cho việc học
 • Đa dạng hóa hình thức quảng bá, truyền thông.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường THPT là:

 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp lứa tuổi, cấp học và đặc trưng văn hóa mỗi vùng miền. 
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường.
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
 • Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chất lượng đội ngũ giáo viên.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chính của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trưởng ở trường THPT là:

 • Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch, mục tiêu, tiến độ, hiệu quả.
 • Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT.
 • Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT.
 • Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT,

14. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây không dùng khi nói về xây dựng văn hóa nhà trường

 • Có thể tích hợp, lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khoa và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
 • Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa nhà trường được thiết kế song hành cùng với chương trình giáo dục nhà trường.
 • Học sinh là lực lượng nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lãnh mạnh, thân thiện.
 • Xây dựng môi trường văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện được xác định là một trong những nội dung trọng yếu để tạo nên giá trị và thương hiệu của nhà trưởng.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch chuyên môn

 • Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch, mục tiêu, tiền đó, hiệu quả.
 • Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT.
 • Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT.
 • Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT.

4. Đáp án Bài tập cuối khóa Module 6

Tham khảo đầy đủ tại bài viết:

 • Bài tập cuối khóa Module 6

1. Cấu trúc của văn hóa nhà trường bao gồm:

Các thành tố văn hoa hữu hình hoặc vô hình

2. Các yếu tố khách quan tác động đến văn hóa nhà trường gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chính sách về giáo dục; văn hóa dân tộc và văn hóa địa phương.

3. Theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành (theo thông tư số 20/1018 của BGDĐT), giáo viên “thực hiện đầy đủ nội dung quy tắc, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định” là đáp ứng đánh giá ở mức:

Đạt

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án dùng nhất dưới đây:

 1. Văn hóa nhà trường tăng cường quyền lực của hiệu trưởng; hỗ trợ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, thương hiệu nhà trường.
 2. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát hạn chế tiêu cực và xung đột hạn chế vai trò của giáo viên
 3. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, thương hiệu nhà trường
 4. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hạn chế tiêu cực và xung đột nâng cao uy tín, thương hiệu nhà trường; tăng cường vai trò của phụ huynh học sinh
Xem thêm  Ca dao tục ngữ về mùa xuân hay Ca dao tục ngữ chủ đề mùa xuân

5. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ chủ yếu đề xây dựng văn hóa nhà trường là:

 1. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ tâm lý,
 2. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn
 3. Căn cứ pháp lý; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.
 4. Căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Văn hóa nhà trường THCS là tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử đặc trưng của một trường học và tác động đến (…) của một nhà trường THCS.

 1. Các giá trị nội tại.
 2. Các giá trị được tuyên bố
 3. Toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần
 4. Các giá trị truyền thống

7. Chọn đáp án đúng nhất

Những quy tắc để xây dựng những giá trị cốt lõi của nhà trường là

 1. Dựa vào mục tiêu của giá trị cốt lỗ; tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh
 2. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, tập trung vào một tiền đồ trọng tâm, đặt một mục tiêu cho những giá trị cốt lỗi
 3. Tôn trọng các giá trị văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh
 4. Tập trung vào một tiền để trọng tâm; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng văn hóa nhà trường, các hoạt động xây dựng sử mệnh, tầm nhìn, phong cách lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa giảng dạy, cảnh quân sư phạm… thuộc khẩu:

 1. Quảng bá giá trị cốt lõi cho các đối tượng trong và ngoài nhà trường
 2. Tham gia xây dựng niềm tin cho học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi.
 3. Tạo dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh của nhà trường về giá trị cốt lõi
 4. Nâng cao nhận thức của học sinh, đồng nghiệp về giá trị cốt lõi của nhà trường.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giá trị cốt lõi được đưa vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học nhằm xây dựng VHNT gồm những nội dung nào sau đây.

 • 1) Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường
 • 2) Xây dựng phong cách dạy học và phong cách làm việc của GV
 • 3) Xây dựng phong cách dạy học
 • 4) Xây dựng văn hoá ứng xử
 • 5) Xây dựng văn hóa giảng dạy và học tập
 • 6) Xây dựng văn hóa học tập.
 • 7) Xây dựng và phát triển văn hóa cảnh quan trọng nhà trường
 • 8) Xây dựng khẩu hiệu, phương châm làm việc, trang phục của nhà trường
 1. 1, 2, 4, 5, 7, 8
 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 4. 1, 2, 4, 5, 7

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất dưới đây.

 1. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường là một nội dung nằm ngoài kế hoạch giáo dục của nhà trường
 2. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung tách rời với kế hoạch giáo dục của nhà trường
 3. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung không liên quan đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 4. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường

11. Chọn đáp án đúng nhất

 1. Kế hoạch giáo dục của giáo viên là:
 2. Kế hoạch cá nhân của giáo viên, không liên quan đến kế hoạch nhà trường
 3. Sự triển khai các nhiệm vụ giáo dục đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công cho GV, gắn liền với kế hoạch nhà trường.
 4. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động dạy học chính khóa
 5. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động ngoại khóa

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Trong nhà trường THCS, …) là người có ảnh hưởng trực tiếp và hết sức quan trọng đến sự hình thành nhân cách và văn hóa ứng xử của HS.

 1. Phụ huynh Hộ
 2. Giáo viên chủ nhiệm
 3. Hiệu trưởng
 4. Cán bộ Đoàn, Đội

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

 1. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm
 2. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động giáo dục theo chủ đề
 3. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
 4. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động tham quan, dã ngoại

14. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện giám sát đánh giá quá trình xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, giáo viên cần có công cụ nào sau đây?

 1. Tiêu chí đánh giá
 2. Kế hoạch giám sát, đánh giá, tiêu chí đánh giá, số theo dõi
 3. Sổ theo dõi
 4. Kế hoạch giám sát, đánh giá

15. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của GV trong việc tổ chức xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Trung học cơ sở B là:

 1. Đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
 2. Tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lập kế hoạch cá nhân lớp học; tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
 3. Tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lập kế hoạch cá nhân lớp học
 4. Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm module 6 Tiểu học, THCS, THPT  được cập nhật mới nhất năm  2023. Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp tài liệu hữu ích giúp thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình học tập huấn luyện module.

Thầy cô đừng quên theo dõi Allavida.org thường xuyên để nhận đáp án, tài liệu học tập module mới nhất nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

 • Gợi ý học tập mô đun 4.0
 • Đáp án trắc nghiệm Module 5 Tiểu Học
 • Đáp án trắc nghiệm Module 5 Trung học phổ thông (THPT)
 • Đáp án trắc nghiệm module 9 Tiểu học
 • Thiết kế một hoạt động giáo dục/dạy học nhằm xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh, thân thiện ở trường THPT

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời