Đáp án tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng XIII trong thanh niên Việt Nam - Allavida

Đáp án tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng XIII trong thanh niên Việt Nam

Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng XIII trong đoàn viên, thanh niên đã chính thức được phát động dành cho các đoàn viên, hội viên, thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 – 35 trong và ngoài nước. Thí sinh có thể tham gia dự thi trên app Thanh niên Việt Nam. Sau đây là chi tiết đáp án tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đảng XIII trong thanh niên Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên thanh niên bao gồm 5 vòng thi tuần bắt đầu từ 9h ngày 15/9/2021.

Đáp án tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng

CÂU SỐ 1. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII đạt:

A. 95% dân số

B. 90% dân số

C. 80% dân số

D. 100% dân số

CÂU SỐ 2. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

A. Trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

B. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

C. Trở thành nước phát triển, thu nhập cao

D. Trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

CÂU SỐ 3. Đại hội XIII đánh giá chung về thành tựu 35 năm đổi mới đất nước (1986-2020):

A. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa lịch sử

B. Đạt được nhiều thành tựu toàn diện và có ý nghĩa lịch sử

C. Đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử

D. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện

CÂU SỐ 4. Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được xác định gồm:

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

CÂU SỐ 5. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là:

A.. Giảm xuống dưới 15%

Xem thêm  ACCA là gì? Chứng chỉ ACCA là gì?

B. Giảm xuống dưới 20%

C. Giảm xuống dưới 25%

D. Giảm xuống dưới 10%

CÂU Số 6. Mục tiêu tổng quát về xây dựng nhiệm kỳ Đảng Đại hội XIII xác định:

A.  Xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện

B. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

C. Xây dựng Đảng và Mặt trận Tổ quốc trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện

CÂU SỐ 7. Tuổi thọ trung bình người dân đến năm 2020 theo Báo cáo chính trị là:

A. 73,3 tuổi

B. 74 tuổi

C. 74,5 tuổi

D. 73,7 tuổi

CÂU SỐ 8. Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026, NGhị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá ?

A. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá

B. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá

C. 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp đột phá

D. 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá

CÂU SỐ 9. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng là?

A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên

B. Khiển trách, cảnh cáo, giải tán

C. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ

D. Khiển trách, cảnh cáo, giải thể

CÂU SỐ 10. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt:

A. Khoảng 8%/năm

B. Khoảng 9%/năm

C. Khoảng 10%/năm

D. Khoảng 7%/năm

CÂU SỐ 11. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. 0.85

B. 0.92

C. 0.8

D. 0.9

CÂU SỐ 12. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 của đất nước ta được Đại hội XIII xác định là:

A. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

B. Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

Xem thêm  Cách tăng tốc độ WiFi cho laptop, điện thoại cực đơn giản Cách tăng tốc độ mạng Internet

C. Là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao

D. Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

CÂU SỐ 13. Chỉ tiêu đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. Khoảng 30%

B. Khoảng 25%

C. Khoảng 40%

D. Khoảng 35%

CÂU SỐ 14. GDP bình quân đầu người năm 2020 theo Báo cáo chính trị là:

A. 2.800 USD

B. 3.500 USD

C. 2.779 USD

D. 3.000 USD

CÂU Số 15. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 20212030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

A. Không quá 65% GDP

B. Không quá 60% GDP

C. Không quá 75% GDP

D. Không quá 70% GDP

CÂU SỐ 16. Đại hội XIII xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước thời gian tới là:

A. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

B. Tất cả các ý trên

C. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam

D. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

CÂU SỐ 17. Chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người giai đoạn 20212025 được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII là:

A. Khoảng 5.700 – 6.000 USD

B. Khoảng 3.700 – 4.000 USD

C. Khoảng 6.700 – 7.000 USD

D. Khoảng 4.700 – 5.000 USD

CÂU SỐ 18. Đâu không phải là nội dung 1 chương trình trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng?

A. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.

Xem thêm  Cúng gia tiên ngày Tết Trung Thu Rằm tháng Tám 2021 Hướng dẫn cúng rằm tháng 8

B. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

C. Tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh.

D. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ thanh niên.

CÂU SỐ 19. Nội dung nào được xác định trong Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

B. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc

C. Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh hằng năm

D. Hằng năm tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc; Đoàn cấp tỉnh tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp tỉnh.

CÂU Số 20. Yêu cầu của chương trình hành động của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là gì?

A. Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

B. Chương trình hành động không cần phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, phạm vi nhỏ hẹp đến thanh thiếu nhi

C. Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính trung thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

D. Chương trình hành động không cần phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo thanh thiếu nhi

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời