Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học - Câu hỏi 1 Phiếu đánh giá kế hoạch bài dạy mô đun 4 Tiếng anh - Allavida

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 1 Phiếu đánh giá kế hoạch bài dạy mô đun 4 Tiếng anh

Tải về

Đáp án module 4 môn Tiếng Anh Tiểu học – Câu hỏi 1 gồm những hướng dẫn xây dựng phiếu đánh giá kế hoạch bài dạy và kế hoạch bài dạy giáo viên phải xây dựng khi học tập modul 4 môn Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo nhằm giúp các thầy cô có thêm tài liệu để hoàn thiện chương trình tập huấn của mình một cách có hiệu quả.

Đáp án module 4 Tiếng Anh

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Trường:………………………………………………………..

Lớp: …………

Môn: Tiếng Anh

Tên bài dạy: Unit 6: Around town – Lesson 1: Part A-B-C

Họ và tên người đánh giá:………………………………………

Tiêu chuẩn

Tiêu chí đánh giá

Mức độ (điểm)

1

2

3

4

5

Mục tiêu học tập (15đ)

1. Xác định đầy đủ các thành tố của mục tiêu bài học

x

2. Diễn đạt mục tiêu đơn giản, cụ thể, có thể đo lường được

x

3. Mục tiêu đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và có sự phù hợp với khả năng HS, điều kiện thực hiện.

x

Nội dung

học tập

(20đ)

4. Đảm bảo tính chính xác, lôgic, khoa học, làm rõ được trọng tâm

x

5. Đảm bảo được mức độ phân hóa, phù hợp với khả năng của HS

x

6. Liên hệ thực tế, cập nhật kiến thức

x

7. Tích hợp được các nội dung giáo dục (đạo đức, giá trị, kĩ năng sống, hứng thú, niềm tin…)

x

Thiết bị dạy học và học liệu (10đ)

8. Lựa chọn TBDH sáng tạo, các học liệu (kể cả sự hỗ trợ của CNTT) phù hợp mục đích tổ chức các hoạt động học tập;

x

9. Lựa chọn TBDH đa dạng, đơn giản, phổ biến và dễ sử dụng.

x

Tổ chức các

hoạt động học tập

(45đ)

10. Lựa chọn được phương pháp/kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung từng hoạt động

x

11. Lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật, hình thức dạy học đa dạng, linh hoạt, kích thích khả năng tự học, tích cực hoá được người học

x

12. Thể hiện được việc sử dụng hợp lý các phương pháp thu thập thông tin phản hồi về mức độ nhận thức của HS

x

13. Đặt các câu hỏi/bài tập có tính phân hóa, kích thích tư duy của HS

x

14. Thể hiện việc sử dụng thiết bị dạy học hợp lý, hiệu quả

x

15. Có sự phân bố thời gian hợp lí cho các hoạt động

x

16. Dự kiến xử lý các tình huống sư phạm trong giờ học

x

17. Dự kiến cho HS nhận xét, đánh giá

x

18. Có hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động học tập

x

Tổng kết và hướng dẫn học tập (10đ)

19. Tổng kết, hệ thống hóa bài học một cách cụ thể, cô đọng để HS dễ nhớ, dễ ghi chép.

x

20. Hướng dẫn HS học tập ở nhà đầy đủ và chính xác.

x

Điểm tổng cộng:

85/100

Xếp loại giờ dạy:

khá

Xem thêm  Mâm cơm cúng mùng 1 Tết 2022 Mâm cúng mùng 1 Tết

………………, ngày ….. tháng ……năm …………

Người đánh giá

* Xếp loại kế hoạch bài dạy

Có 20 tiêu chí làm cơ sở cho việc đánh giá KHBD. Mỗi tiêu chí, khi đánh giá được chia làm 5 mức độ từ thấp đến cao: 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi mức độ chênh nhau 1 điểm. Cụ thể là: Mức độ 1: 1 điểm; Mức độ 2: 2 điểm; Mức độ 3: 3 điểm; Mức độ 4: 4 điểm; Mức độ 5: 5 điểm

– Loại tốt: Đảm bảo 2 yêu cầu:

+ Điểm tổng cộng đạt 86 điểm trở lên;

+ Các tiêu chí phải đạt ở mức độ 4 trở lên.

– Loại khá: Đảm bảo 2 yêu cầu:

+ Điểm tổng cộng đạt từ 70 điểm đến dưới 86 điểm.

+ Các tiêu chí phải đạt ở mức độ 3 trở lên.

– Loại trung bình: Điểm tổng cộng đạt từ 55 điểm đến dưới 70 điểm.

Chưa đạt yêu cầu: cho các trường hợp còn lại

– Tổng điểm đánh giá chung (trung bình cộng) để xếp loại KHBD của GV có thể để điểm lẻ làm tròn đến 0,5đ.

Kế hoạch bài dạy này đáp ứng tối đa các tiêu chí về:

– Ứng dụng công nghê thông tin trong giảng dạy.

– Đảm bảo kiến thức trọng tâm và yêu cầu cần đạt của bài học.

Điều chỉnh:

– Có thể liên hệ thực tế tốt hơn.

– Có hoat đông phù hợp để tích hợp được các nội dung giáo dục (đạo đức, giá trị, kĩ năng sống, hứng thú, niềm tin…)

Xem thêm  Cách giải hạn Thiên tinh 2022 Nhâm Dần Hạn Thiên Tinh là gì?

Period 73: UNIT 6: AROUND TOWN

LESSON 1: A – B – D

STAGE 1: DESIRED OBJECTIVES/ OUTCOMES

I. OBJECTIVES: By the end of this lesson, students will be able to gain the following:

1. Knowledge

Vocabulary: zoo, beach, park, playground

Structures: I want to go to the (zoo).

2. Language skills

To be able to say where the students want to go.

Practice language skills – the structure “I want to….”

3. Core competencies & Personal qualities

  • Being interested in learning about different places in town.
  • Building up good habits and responsive, independent-working characteristics to be a life-long learner.
  • Building up an awareness of the living environment protection.
  • Practicing communicative skills through learning activities.
  • Being collaborative and supportive in teamwork.

II. LANGUAGE FOCUS.

1. Key terms: zoo, beach, park, playground

2. Key grammatical structure: The sentence patterns: I want to go to the (zoo).

III. INSTRUCTIONAL RESOURCES.

– Textbook: I learn Smart grade 2 Students’ book, page 40.

– Audio track: CD2 – Track 01, 02 and 03

– Computer & projector/ TV/ PowerPoints Slides.

STAGE 2: ASSESSMENT EVIDENCE

Performance Tasks

Performance products

Assessment tools

1. Identify and use vocabulary items about places

Students’ talk

Students’ answers

Observation

Questions & answers

Answer keys

2.. To be able to say where the students want to go.

Student’s talks and interaction

communication

Observing

Questions & answers

STAGE 3: TEACHING PROCEDURE/ LEARNING EXPERIENCES

Activity 1: Warm up

– Sing the song “The Wheels on the bus” https://www.youtube.com/watch?v=e04ZrNroTo&t=164s

– Students sing along and do the actions together.

Activity2: A. Listen and point. Repeat. (CD2 – Track 01)

Xem thêm  Xe không chính chủ là gì 2022?

– Use some pictures to introduce the new words (zoo, beach, park, playground). Ask students if they know these places.

– Have students listen to each new word.

– Arrange the flashcards on the board, play audio, and point to each flashcard.

– Play audio again and have students point to the numbers in their books.

– Play audio again and have students listen and repeat.

– Have students work in pairs, one of them points to the picture in the book and the other says the word.

Activity 3: “Heads up. What’s missing?” game

– Divide the class into two teams.

– Arrange the flashcards on the board and remove one card when students are not looking.

– One student from each team calls out the missing flashcard.

Activity 4: B. 1. Listen to the story. (CD2 – Track 02)

– Introduce the situation. E.g. The students are at home and they think about their weekend.

– Have students call out the things they can see.

– Play audio and have students listen and read.

2. Listen and number. (CD2 – Track 03)

– Play audio and demonstrate the activity using the example.

– Play audio and have students listen and number.

– Play audio again and check answers as a whole class.

Role play

– Have students work in groups of three, practice the conversation in their books.

– Have some groups demonstrate in front of the class.

Activity 5: C. Sing. (CD2 – Track 04)

– Have students turn to page 70.

– Play audio and have students listen.

– Read the lyrics and do actions following them.

– Play audio and have students listen, sing along, and do the actions.

Activity 6: Wrap up

– Review the main points of the lesson.

TEXTBOOK: I-LEARN SMART START GRADE 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời