Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Allavida

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 30/3/2023 và trao giải vào tháng 4/2023. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền và trang bị kiến thức về công đoàn và lao động cho người lao động trên toàn tỉnh, cùng với đó là giúp người lao động hiểu được những nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên. Mời bạn đọc tham khảo đáp án chi tiết dưới đây.

1. Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đây là đáp án do Hoatieu tự làm chỉ mang tính chất tham khảo không phải đáp án chính thức cuộc thi.

Câu 01 Bộ luật lao động 2019 quy định thời gian báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động là?

A. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

B. Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36

tháng;

C. Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12

tháng.

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 02 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019, các nội dung nào sau đây thuộc những nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động?

A. Thời hạn của hợp đồng lao động;

B. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

C. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

D. Tất cả nội dung trên

Câu 03 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 kỳ hạn trả lương đối với người lao động hưởng lương theo tháng là?

A. Một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần

B. Hai tháng một lần

C. Ba tháng một lần

D. Do các bên thỏa thuận nhưng không dưới 02 tháng một lần

Câu 04 Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động ?

A. 30 ngày.

B. 15 ngày.

C. 60 ngày.

D. 45 ngày.

Câu 05 Bộ luật Lao động 2019 quy định chính sách ưu đãi gì đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

A. Chính sách tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo

B. Chính sách giảm thuế

C. Chính sách đào tạo nghề

D. Chính sách tổ chức nhà ở công nhân.

Câu 06 Bộ luật lao động 2019 quy định Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng các hình thức nào sau đây?

A. Bằng văn bản

B. Bằng lời nói

C. Bằng phương tiện điện tử

D. Cả 3 phương án trên

Câu 07 Bộ luật lao động 2019 quy định người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất bao nhiêu giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác?

A. 8 giờ

B. 10 giờ

C. 12 giờ

D. 16 giờ

Câu 08 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 hành vi nào bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động?

A. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động.

B. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

C. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 09 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

A. Tòa án giải quyết

B. Thanh tra giải quyết

C. Thi hành án giải quyết

D. Công đoàn giải quyết

Câu 10 Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020, thời hạn người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là bao nhiêu?

A. Định kỳ 06 tháng và hằng năm

B. Định kỳ hàng tháng và báo cáo năm

C. Định kỳ báo cáo quý và báo cáo năm

D. Người sử dụng lao động chỉ báo cáo tình hình thay đổi lao động khi được cơ quan có thẩm quyển yêu cầu.

Câu 11 Hội đồng trọng tài lao động do ai quyết định thành lập;

A. Do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội thành lập

B. Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập

Xem thêm  Ngồi xem đánh bạc có bị xử lý không 2022? Ngồi xem người khác chơi đánh bạc có bị ngồi tù không?

C. Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập

D. Do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập

Câu 12 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 người lao động tự ý bỏ việc bao nhiêu ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày sẽ bị kỷ luật sa thải?

A. 03 ngày

B. 05 ngày

C. 08 ngày

D. 10 ngày

Câu 13 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thời giờ làm thêm trong một tháng là?

A. Không quá 30 giờ/tháng

B. Không quá 40 giờ/tháng

C. Không quá 50 giờ/tháng

D. Không quá 60 giờ/tháng

Câu 14 Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 lao động nữ nghỉ thai sản có thể trở lại làm việc nếu đã nghỉ ít nhất là?

A. 02 tháng

B. 03 tháng

C. 04 tháng

D. 05 tháng

Câu 15 Bộ luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào sau đây?

A. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng.

B. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá thời gian quy định

C. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm,

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 16 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn Việt Nam là?

A. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam;

B. Công đoàn là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

C. Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

D. Công đoàn là tổ chức xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Câu 17 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như thế nào?

A. Bằng 1% Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

B. Bằng 2% Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

C. Bằng 3% Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

D. Bằng 4% Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Câu 18 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phấn đấu đến năm 2030 có bao nhiêu đoàn viên công đoàn ?

A. Phấn đấu có 15 triệu đoàn viên công đoàn,

B. Phấn đấu có 15,5 triệu đoàn viên công đoàn,

C. Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn,

D. Phấn đấu có 17 triệu đoàn viên công đoàn,

Câu 19 Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII thì những đối tượng nào dưới đây không được kết nạp vào tổ chức công đoàn?

A. Người lao động làm công tác quản lý trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, bao gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty.

B. Hiệu trưởng, viện trưởng; phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được ủy quyền quản lý đơn vị hoặc ký hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp ngoài khu vực nhà nước

C. Xã viên trong các Hợp tác xã nông nghiệp. Người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án.

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 20 Luật Công đoàn năm 2012 quy định tài chính công đoàn bao gồm những nguồn thu nào sau đây ?

A. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn

B. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ

C. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Nguồn thu khác.

D. Đoàn phí công đoàn; Kinh phí công đoàn; Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ; Nguồn thu khác.

Xem thêm  Tổng hợp những lỗi vi phạm giao thông dễ mắc phải trong dịp nghỉ lễ 2/9 Những lỗi vi phạm giao thông thường gặp vào dịp 2-9

Câu 21 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không chuyên trách là?

A. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.

B. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ trưởng tổ công đoàn trở lên.

C. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Ủy viên Ban Chấp hành trở lên.

D. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Câu 22 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

B. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

C. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu 23 Luật Công đoàn năm 2012 quy định cán bộ công đoàn không chuyên trách là tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 24 Luật Công đoàn 2012 quy định đoàn viên công đoàn có quyền gì trong các nội dung sau đây?

A. Yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

B. Được công đoàn tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí pháp luật về lao động, công đoàn; Đề xuất với công đoàn kiến nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.

C. Được công đoàn trợ cấp khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

D. Chỉ có A và B là đúng.

Câu 25 Theo quy định Điều lệ Công đoàn khóa XII, đoàn viên đã ra khỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam, nếu có nguyện vọng gia nhập Công đoàn thì phải có đơn xin gia nhập lại và do cấp nào xem xét kết nạp lại ?

A. Do công đoàn cơ sở

B. Do BCH công đoàn cơ sở

C. Do Chủ tịch CĐCS

D. Do công đoàn cấp trên

Câu 26 Luật Công đoàn 2012 quy định Công đoàn có quyền nào sau đây khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan.

B. Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

C. Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu 27 Theo Luật Công đoàn năm 2012 thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động hay không?

A. Có

B. Không

C. Do công đoàn tự bố trí

D. Do hai bên thỏa thuận

Câu 28 Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương?

Xem thêm  Hai bộ sử thi nổi tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại Những bộ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 29 Theo quy định của Điều lệ Công đoàn khóa XII, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn do?

A. Do Đại hội bầu.

B. Ban chấp hành công đoàn cấp đó bầu.

C. Ban thường vụ công đoàn cấp đó bầu.

D. Công đoàn cấp trên bầu.

Câu 30 Theo Luật Công đoàn năm 2012, mối quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên là?

A. Là quan hệ hiệp thương thống nhất

B. Là quan hệ hợp tác, phối hợp

C. Là lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn

D. Là quan hệ trao đổi công việc

Câu 31 Số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 – 2023) Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu?

A. 345.

B. 346.

C. 333.

D. 250.

Câu 32 Số lượng ủy viên Ban Chấp hành công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 – 2018) là bao nhiêu?

A. 42

B. 43

C. 47

D. 39

Câu 33 Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ thứ I (1993-1998) là bao nhiêu?

A. 31

B. 29

C. 35

D. 37

Câu 34 Địa chỉ trang fanpage “Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu” là gì?

A. https://www.facebook.com/congdoanbariavungtau

B. https://www.facebook.com/congdoanbr-vt

C. https://www.facebook.com/@congdoanbrvt

D.

Câu 35 Năm 2022, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn truyền thông gồm những nội dung nào?

A. Nhiệm vụ truyền thông trên mạng Internet, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng chụp ảnh, quay video.

B. Nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin năm 2022; kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng chụp ảnh, quay video.

C. Nhiệm vụ truyền thông công đoàn năm 2022, kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng chụp ảnh, quay video.

D. Kỹ thuật truyền thông hiện đại; kỹ năng viết tin, bài; kỹ năng chụp ảnh, quay video.

Câu 36 Có bao nhiêu Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trang fanpage?

A. 11/14

B. 12/14

C. 13/14

D. 14/14

Câu 37 Liên đoàn Lao động tỉnh có phối hợp tổ chức chương trình “Phòng, chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em”?

A. Đúng

B. Sai

Câu 38 Chương trình chăm lo đời sống CNVCLĐ tổ chức hàng năm của công đoàn các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là gì?

A. Chương trình “Vì đời sống công nhân”

B. Chương trình “Tháng công nhân”

C. Chương trình “Đồng hành giai cấp công nhân”

D. Chương trình “Tháng vì công nhân”

Câu 39 Đối tượng phục vụ của Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn?

A. Đoàn viên công đoàn;

B. Người lao động; người nghèo, đối tượng chính sách được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí;

C. Tổ chức công đoàn; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

D. Tất cả các đối tượng trên.

Câu 40 Số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”?

A. Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022

B. Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/11/2022

C. Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 19/10/2022

D. Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 19/10/2022

2. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Thời gian dự thi: Từ 15/3/2023 đến 30/3/2023.

– Đối tượng dự thi là Đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Nội dung dự thi: Các thí sinh sẽ làm các câu hỏi liên quan đến Bộ luật lao động hiện hành, văn bản hướng dẫn luật lao động, Luật Công đoàn, các nghị quyết của Đảng về công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

– Thí sinh dự thi tại đường link: https://thitructuyencongdoanbrvt.org

– Khi vào dự thi các thí sinh cần điền đầy đủ thông tin về cá nhân, nơi công tác để khi có kết quả sẽ xác minh thông tin nhận giải. Bộ câu hỏi dự thi sẽ có 40 câu làm bài trong vòng 40 phút, mỗi câu hỏi chính xác là được 2,5 điểm. Mỗi thí sinh sẽ có 3 lượt dự thi và chọn kết quả cao nhất vào bảng xếp hạng.

Cuộc thi sẽ có 56 giải thưởng cá nhân và tập thể có kết quả tốt nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu liên quan.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời