Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD về chế độ chính sách trong thời gian phòng chống dịch Covid19 - Allavida

Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD về chế độ chính sách trong thời gian phòng chống dịch Covid19

Công văn số 4945 2021 BGDĐT

Ngày 28/10/2021 Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, nhằm đảm bảo thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong bối cảnh triển khai các hoạt động dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Bộ giáo dục đã ban hành Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD với các nội dung cụ thể như sau:

Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4945/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1.

Để bảo đảm thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh triển khai các hoạt động dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc thực hiện chế độ làm việc

1.1. Chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch và triển khai hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo các quy định hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chế độ, chính sách hỗ trợ và phương án bố trí, phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với các kịch bản dạy học ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương bảo đảm thực hiện chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

1.2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng phương án cụ thể về quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong quá trình dạy học thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Bảo đảm thực hiện đúng quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên dạy học trực tuyến, giáo viên không trực tiếp tham gia dạy học trực tuyến và nhân viên hỗ trợ, phục vụ. Trong đó lưu ý:

Xem thêm  Top 6 mẫu phân tích Bài ca ngất ngưởng hay nhất Cảm nhận bài thơ Bài ca ngất ngưởng

a) Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi).

b) Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người, đúng việc.

c) Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

1.3. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục căn cứ vào quy định về khung thời gian năm học và điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc của từng giáo viên để bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý đảm bảo theo đúng quy định.

Xem thêm  Lời chúc ngày 20-10 cho bạn bè Lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam

2. Về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên và hội thi giáo viên dạy giỏi

2.1. Về việc tổ chức bồi dưỡng thường xuyên

Để bảo đảm thực hiện đúng Quy chế bồi dưỡng thường xuyên và yêu cầu cần đạt trong Chương trình bồi dưỡng thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn thực hiện hình thức bồi dưỡng linh hoạt, phù hợp, trong đó tăng cường việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và trao đổi trực tuyến giữa các giáo viên trong tổ chuyên môn và nhà trường. Ưu tiên và dành thời lượng cho giáo viên tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai sách giáo khoa mới.

2.2. Về việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi

Tổ chức hình thức thi trực tuyến kết hợp với việc thi thiết kế bài giảng, giáo án điện tử,…vv trên nguyên tắc bảo đảm các quy định, thuận tiện cho giáo viên và nhà trường, đồng thời, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP (để p/h chỉ đạo);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để c/đ);
– Các Vụ/Cục/Dự án thuộc Bộ (để t/h);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT (để t/h);
– Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

Xem thêm  Lương cơ sở là gì? Phân biệt lương cơ sở và lương tối thiểu vùng Mức lương cơ sở mới nhất

1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Allavida.org cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời