Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh - Allavida

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc mà người còn là một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách sống khiến ai cũng phải kính nể. Hàng năm vào ngày sinh nhật của Bác, các cơ quan, tổ chức lễ kỉ niệm ngày sinh của Bác. Để lễ kỉ niệm thêm phần hấp dẫn, thú vị không thể thiếu Bộ câu hỏi Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh có đáp án để tìm hiểu thêm về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến vì dân vì nước của Bác.

Câu hỏi trắc nghiệm về Bác Hồ

Câu 1. Theo Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc phải?

Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam

Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ

Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp

Đi theo con đường cách mạng vô sản

Câu 2. Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh.

Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.

Trường Quốc học Huế.

Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.

Câu 3. Chọn đáp án trả lời đúng: Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

Mác xây

Lơ Havrơ

Noóc măng đi

Thủ đô Pari

Câu 4.Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

1908 – 1911

1911 – 1920

1921 – 1930

1930 – 1945

Câu 5. Chọn cụm từ đúng điền vào dấu….

Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc … của V.I. Lênin.

Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”.

Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô viết”

Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.

Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

Câu 6. Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây: Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Aí Quốc đã:

Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.

Đến khoảng gần 30 nước.

Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.

Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

Câu 7. Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết dưới đây: Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

Những mặt tích cực của Nho giáo.

Tư tưởng vị tha của Phật giáo.

Kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo

Tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn

Câu 8. Câu nói “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Đường cách mệnh

Chính cương vắn tắt của Đảng

Sách lược vắn tắt của Đảng

Chương trình tóm tắt của Đảng

Xem thêm  Có ý kiến cho rằng giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa, em có đồng tình với ý kiến đó không? Có phải giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa?

Câu 9. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?

Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản

Chủ nghĩa dân tộc chân chính.

Chủ nghĩa sô vanh, nước lớn.

Chủ nghĩa dân tộc vị kỷ.

Câu 10. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Tuyên ngôn Độc lập

Đường Cách mệnh

Điều lệ vắn tắt của Đảng

Thường thức chính trị

Câu 11.Năm 1919 Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp vì lí tưởng

“Tự do, Bình đẳng, Bác ái”

“Độc lập, Bình đăng,Bắc ái”

“Bình đẳng, tự do, độc lập”

“Độc lập, nhân quyền, dân quyền”

Câu 12. Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?

Đầu năm 1917

Đầu năm 1918

Đầu năm 1919

Đầu năm 1920

Câu 13. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

Tinh thần hiếu học.

Quản lý xã hội bằng đạo đức.

Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.

Đề cao văn hoá, lễ giáo.

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trên trường quốc tế?

Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
c. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Đường Cách Mệnh
d. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Câu 15: “Dù màu da có khác, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái mà thôi: tình hữu ái vô sản” chân lý này được tìm ra trong giai đoạn nào?

1911-1915

1911- 1917

1911- 1919

1911- 1920

Câu 16: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” được đúc kết từ:

Phong trào công nhân, phong trào yêu nước, Chủ Nghĩa Mác- Lê Nin

Phong trào yêu nước, tinh thần đoàn kết, Chủ Nghĩa Mác- Lê nin

Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào vô sản, phong trào yêu nước

Chủ Nghĩa Mác- Lê nin, phong trào yêu nước, đường lối lãnh đạo

Câu 17: Nguyễn Tất Thành cập cảng Mác Xây của nước Pháp vào ngày, tháng, năm nào?

2/6/1911

4/9/1911

6/7/1911

6/8/1911

Câu 18:”Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ái Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?

Xem thêm  Khu vực tuyển sinh là gì? Khu vực tuyển sinh 2022

Luân Đôn, Anh

Quảng Châu, Trung Quốc

Paris, Pháp

Máxcơva, Liên Xô

Câu 19: Câu nói: “Giai cấp công nhân và nhân dân các nước đều là bạn, chủ nghĩa đế quốc ở đâu đâu cũng là kẻ thù”. Được Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ trong giai đoạn nào?

1911-1915

1911- 1917

1911- 1919

1911- 1920

Câu 20. Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.

Cả ba đáp án còn lại đều đúng.

Câu 21: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?
a. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
b. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
c. Bác Hồ đọc sơ thảo luận cương của Lênin
d. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Câu 22: Văn bản nào được Nguyễn Ái Quốc xem là “cẩm nang thần kì” cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

a.Luận cương về dân tộc và thuộc địa của Lênin

b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Karx Mark

Tư bản luận của Karx Mark

d.Luận cương tháng 4 của Lênin

Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
a. Nguyễn ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
b. Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
c. Nguyễn ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
d. Nguyễn ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc đã trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa trong:

Hội nghị nông dân quốc tế ở Matxcơva.

Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ V (1924)

Đại hội Tua của Đảng xã hội Pháp.

Đại hội nông dân quốc tế năm 1923.

Câu 25: Sự kiện nào được Nguyễn Aí Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”

Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi

Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

Vụ ám sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Câu 26: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lenin lãnh đạo

+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
a. Tạp chí Thư tín Quốc tế
b. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
c. “Đường cách mệnh”
d. Tất cả cùng đúng

Câu 27: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo, đó là:
a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
b. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để.
c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.
d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc.

Xem thêm  Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 buổi 2 năm học 2021-2022 Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt lớp 5 buổi chiều

Câu 28: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
a. Công nhân và nông dân
b. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
d. Công nhân và trí thức

Câu 29:”Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Chánh cương vắn tắt của Đảng

Đường cách mệnh.

Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.

Câu 30:Công nông là gốc cách mệnh. Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Quan điểm đó của Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

Bản án chế độ thực dân Pháp

Nông dân Trung Quốc

V. I. Lênin và Phương Đông

Đường cách mệnh

Câu 31:Hãy cho biết, Nguyễn Ái Quốc không tham gia vào việc sáng lập tổ chức chính trị nào dưới đây?

Hội những người Việt Nam yêu nước

Đảng Xã hội Pháp

Đảng Cộng sản Pháp

Hội liên hiệp thuộc địa

Câu 3 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

a . Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa

b . Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp

c . Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam

d . Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam

Câu 33: Ở Liên Xô 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho:

a. Báo nhân dân , báo sự thật .

b. Đời sống công nhân.

c.Tạp chí thư tín quốc tế , báo Sự thật.

d. Đời sống công nhân ,tạp chí thư tín quốc tế.

Câu 34: Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc ) là:

a. Con rồng tre.

b. Bản án chế độ thực dân Pháp

c. Đường kách mệnh

d. Cả 3 quyển trên.

Câu 35: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3-2-1930) thể hiện như thế nào?

Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam .

Soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên để Hội nghị thông qua.

Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam.

Câu a và b đúng.

Để xem đầy đủ nội dung Câu hỏi trắc nghiệm về Bác có đáp án, mời bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời