Biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên Mẫu biên bản chứng kiến niêm phong bài thi - Allavida

Biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên Mẫu biên bản chứng kiến niêm phong bài thi

Tải về

Biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên dấu niêm phong

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên dấu niêm phong được sử dụng tại các kỳ thi học sinh giỏi, khảo sát chất lượng, thi học kỳ, THPT quốc gia… Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu phiếu làm bài thi trắc nghiệm

Mẫu biên bản giám sát thi

Mẫu biên bản mở túi đề thi

Nội dung của biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên

Trường……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CHỨNG KIẾN BÌ ĐỰNG ĐỀ KIỂM TRA

CÒN NGUYÊN VẸN DẤU NIÊM PHONG

Vào hồi ……. giờ ….. phút, ngày…. tháng…. năm……, tại phòng họp Hội đồng trường ……………………………… , ông (bà) ………………………. – Chủ tịch Hội đồng coi kiểm tra đã giới thiệu bì đựng đề môn ………….. còn nguyên vẹn dấu niêm phong dưới sự chứng kiến của toàn bộ giám thị coi kiểm tra.

Hai giám thị xác nhận bì đựng đề kiểm tra còn nguyên vẹn dấu niêm phong:

1.………………………………………..…………………………

2.……………………………………….… …………………………

Giám thị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám thị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký HĐ coi kiểm tra

Chủ tịch HĐ coi kiểm tra

Mẫu biên bản chứng kiến bì đựng đề thi còn nguyên

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Quy định về trình độ giáo viên tiểu học từ 1/7/2020 Tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học

Trả lời