Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt của học sinh - Allavida

Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt của học sinh

Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt là mẫu được lập ra nhằm thống kê thành tích học tập và những thành tích khác cũng như những hành vi sống tốt của học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu báo cáo thành tích học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Báo cáo thành tích học giỏi sống tốt

I. Sơ yếu lí lịch

– Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nam; Nữ: . . . . . . . . . . .

+ Sinh ngày, tháng, năm: …………………………………………………..

+ Quê quán:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Tên trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; lớp: . . . . . . . . . .. . . . .

+ Là đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày dự bị: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày chính thức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Số điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Họ và tên cha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến: ; Chiến sỹ thi đua:

– Họ và tên mẹ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

– Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua:

– Hoàn cảnh gia đình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II/. Thành tích

1. Học giỏi

– Nêu thành tích học tập và những thành tích khác trong từng năm học:

Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Năm học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Giải cấp huyện:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

– Giải cấp tỉnh:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sống tốt

– Đối với gia đình

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đối với nhà trường

Xem thêm  Lời chúc tết bằng tiếng Anh ngắn gọn Những câu chúc tết bằng tiếng Anh 2022

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Đối với xã hội

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xác nhận của BCH.CĐCS……

(Nơi công tác cha hoặc mẹ)

(ký và ghi họ & tên)

Người viết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Báo cáo thành tích cá nhân
  • Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời