Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022 - Allavida

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022

Tải về

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được Allavida.org sưu tầm và đăng tải trong bài viết này là biểu mẫu của chi bộ trường học. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

1. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm là gì?

Khi nào phải viết Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm?

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm là một loại văn bản dùng để trình bày các kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thời gian định kỳ là 6 tháng đầu năm, qua đó cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định và đề xuất những biện pháp, chủ trương quản lý mới.

Các cơ quan cấp trên có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo này và dùng nó làm cơ sở quan trọng để kiểm tra, đánh giá hoạt động của cấp dưới, phát hiện khó khăn, yếu kém về tổ chức, nhân sự, cơ chế hoạt động, thể chế, chính sách, từ đó đưa ra những chủ trương, biện pháp phù hợp để quản lý.

2. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ nông thôn

ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)……

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày ……tháng….. năm….

Số -BC/ĐU (CB)…

BÁO CÁO sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm …..

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC

6 THÁNG ĐẦU NĂM …….

Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đảng bộ, chi bộ; nêu những thuận lợi, khó khăn.

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm ………..

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch Số 121-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm ………. của Đảng uỷ Bộ về việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm ………. về Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm ………. “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 948-CV/ĐU ngày 19/3/………. về việc sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

1.3. Đánh giá về tình hình tư tưởng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống.

1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức, cán bộ: Đánh giá kết quả tham gia với tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đơn vị thực hiện chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ. Việc tham gia, đề xuất với cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp ủy cấp trên. Kết quả xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ …………

– Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm …….. thuộc thẩm quyền.

– Đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; tình hình thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, thành lập mới các tổ chức đảng; chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên;

– Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; việc bổ sung một số nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

– Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, việc tiếp nhận đảng viên, việc thực hiện chuyển sinh hoạt đảng, nhất là chuyển sinh hoạt về địa phương đối với đảng viên đã nghỉ hưu, thôi việc.

Đánh giá tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 127-HD/ĐU ngày 29/4/………. của Đảng uỷ Bộ về việc rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ

– Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

– Việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Việc triển khai thực hiện Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/…….. của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

– Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm ………. của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra theo quy định.

– Việc tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên (nếu có)

– Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

– Công tác thi hành kỷ luật Đảng.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, về thực hiện Chương trình công tác dân vận năm ………., việc thực hiện “Năm dân vận khéo”.

– Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

– Đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối với đoàn thể trực thuộc; Việc triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận số 95-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 265-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên” và Thông báo Kết luận số 96-TB/ĐU ngày 25/3/………. về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác công đoàn”.

– Kết quả thực hiện Phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm ………..

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

……

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ………

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm ……..

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm ….của cơ quan, đơn vị.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ……….

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

– Công tác lãnh đạo và thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII.

– Giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.

2. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/…….. của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ……….-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác xây dựng quy chế hoạt động của các cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ/ chi bộ.

– Giải pháp triển khai thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch của đơn vị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ, chi bộ tại cơ sở.

– Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

– Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy ……….-2025 theo phân cấp; Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêm  Các bước đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện Giải bài tập Công nghệ lớp 9

– Tình hình thực hiện Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và việc chuyển sinh hoạt đảng.

– Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm …….. theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

– Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

– Công tác rà soát, hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản về kiểm tra, giám sát.

– Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Việc rà soát xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở (đối với đảng bộ, chi bộ đã Đại hội).

– Giải pháp tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy năm ………..

– Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

4. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

– Giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng uỷ Bộ.

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

– Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

– Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

III- NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:

T/M BAN CHẤP HÀNH (CHI BỘ)

3. Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Chi Bộ trường mầm non …….. là Chi bộ quản lí và chỉ đạo hoạt động giáo dục. Đơn vị có … cán bộ giáo viên, nhân viên. Chi bộ có … đảng viên (… đảng viên chính thức, … đảng viên dự bị). Chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. Nhiều năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường mầm non …….. trong 6 tháng đầu năm 20…, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cũng như các chủ trương giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong trường học và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết đại hội XXII của Đảng Bộ xã. Chi bộ đánh giá kết quả các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 20… và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 20… như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

– Là công tác quan trọng hàng đầu, Chi bộ chú trọng bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên trong trường học thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời đầy đủ và thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung trọng tâm:

+ Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 20….

– Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

– Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động (nói, viết, làm, thái độ…) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên. Góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

– Kết quả 6 tháng đầu năm 20… đã đạt được:

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.

+ Không có đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm.

+ Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của nghành và đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Hoạt động chuyên môn dạy và học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, quan trọng của Chi bộ. Do đó Chi bộ đã bám sát chỉ thị và Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và đào tạo nhất là các văn bản chỉ thị về nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.

– 6 tháng đầu năm 20… (năm học 20… – 20…) Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…- 20…, chi bộ tập trung lãnh chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm học, các tổ chức đoàn thể trong trường phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Nhà trường đã ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu năm học và đạt được một số kết quả như sau:

Phát triển số lượng:

– Quy mô phát triển: Tổng số: … nhóm, lớp.

Trong đó: 02 nhóm trẻ, 10 lớp mẫu giáo.Tổng số trẻ ra lớp toàn trường: 313 cháu, tăng 37 cháu so với năm học 20… – 20….

+ Nhà trẻ: Huy động: 46/169 cháu, đạt tỷ lệ 27,2 %, so với trẻ trong độ tuổi. Vượt 01cháu = 2,2% so với kế hoạch huyện giao. Tăng so 7 cháu so với năm học 20… – 20….

+ Mẫu giáo: Huy động: 267/ 282 cháu, đạt tỷ lệ 94,7%, so với trẻ trong độ tuổi. Vượt 01 cháu = 0,4% so với kế hoạch huyện giao. Tăng 30 cháu so với năm học 20… – 20….

Trong đó:

+ Mẫu giáo 5 tuổi: 8 lớp = 93 cháu. Trong đó số trẻ trong vùng ra lớp 93/93 đạt tỷ lệ 100%. Tăng 11 cháu so với năm học 20… – 20….

+ Tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 95%, riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 98%

+ 100% trẻ ra lớp học 2 buổi/ngày và học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục:

– Tỉ lệ phổ cập giáo dục

– Nhà trẻ: 46/ 169 đạt tỷ lệ 27,2%

– Mẫu giáo: 267/282 đạt tỷ lệ 94,7 % so với trẻ trong độ tuổi.

– Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh về việc đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non. Phân công 01 đ/c PHT phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng, nhân viên y tế phụ trách công tác y tế trường học.

Thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, thường xuyên kiểm tra thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; Xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh bằng việc vệ sinh môi trường ngày, tuần, tháng, vệ sinh cá nhân, thực hiện tốt quy định bếp ăn 1chiều, hợp đồng mua bán thực phẩm sạch, kiểm định trước khi chế biến và lưu mẫu theo quy định,…

100% số trẻ đến trường đều đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Nhà trường được đoàn kiểm tra Chi cục ATVSTP củả Tỉnh đánh gía xếp bếp ăn bán trú đạt loại: Tốt.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sự phát triển của trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (tăng, giảm..)

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với y tế địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/2 lần, cân đo theo quy định và theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng.

– Kết quả:

Số trẻ ăn bán trú 147/ 166 cháu đạt tỷ lệ 88,5% so với kế hoạch, đạt 47% so với số trẻ toàn trường; tăng 31 cháu so với năm học 20… – 20….

– Cân nặng bình thường 287/313 cháu đạt 91,7%; Nhẹ cân: 26/313 cháu chiếm 8,3% giảm 1% so với năm học 20… – 20….

Chiều cao bình thường 285/313 cháu đạt 91%; Thấp còi: 28/313 cháu chiếm 9% giảm 1% so với năm học 20… – 20….Trong đó: 100% trẻ 5 tuổi đạt cân nặng, chiều cao bình thường

Chất lượng giáo dục:

Năm học 20… – 20… nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình GDMN, Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo đúng hướng dẫn của BGD&ĐT. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc 4 loại kế hoạch của chương trình, lồng ghép linh hoạt, khoa học 120 chỉ số vào các chủ đê trong năm học, duy trì tốt kế hoạch đánh giá hàng ngày, đánh giá sau chủ đề và đánh giá cuối độ tuổi. Duy trì tốt lich hoạt động 2 buổi/ngày.

* Kết quả :

+ Xếp loại mức độ Đạt: 293/ 313 cháu = 93,6%; xếp loại mức độ chưa đạt: 20/313 = 6,4%; giảm 0,7% so với năm học trước.

+ Trẻ 5 tuổi đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu 93/93 cháu đạt 100%

– Chất lượng mũi nhọn:

+ Hội thi “Bé khoẻ, bé khéo tay” cấp huyện” đạt giải nhì tập thể và 02 giải nhất cá nhân.

+ Hội thi “Bé khoẻ – Bé khéo tay” cấp Tỉnh đạt 01 giải nhất cá nhân, 01 giải ba

* Đánh giá chung.

– Ưu điểm.

Tham mưu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm học 20… – 20… cụ thể:

100% trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất lẫn tinh thần

Huy động trẻ ra lớp vượt kế hoạch huyện giao 6%, tăng 37 cháu so với năm học 20… – 20…; Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt từ 95 – 98%.

Số trẻ bán trú tăng 31 cháu. Tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, thấp còi giảm 1% so với năm học 20… – 20…, đạt chỉ tiêu chung của huyện là dưới 10%.

Tỷ lệ trẻ xếp loại chưa đạt giảm 0,7 % so với năm học 20… – 20….

Kết quả thi đua cá nhân và tập thể của đơn vị:

Các phong trào thi đua được phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, gắn với chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn của Đảng và ngành.

Xem thêm  Bài cúng mời tổ tiên về ăn Tết 2022 Văn khấn mời ông bà về ăn Tết

– Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 14 GV.

– Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường 10 đề tài, xếp loại A = 7 SK, loại B =2 SK, loại C= 1 SK. Gửi cấp huyện 7 SK. được xếp loại 5 Sk, không xếp loại 2 SK.

– Chấm đồ dùng đồ chơi cấp huyện đạt 02 giải Nhì, 03 giải Ba.

3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh:

Chi bộ luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “Thi đua dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường

Không ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ luôn tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. BCH vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, thực hiện chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện các cuộc vận động: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Đoàn thanh niên tích cực trong các phong trào đoàn xã phát động, tổ chức đội bóng chuyền thi đấu giao lưu nhân kỉ niệm thành lập Đoàn 26/3, tổ chức các hoạt động do Đoàn xã tổ chức, quyên góp ủng hộ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

100% cán bộ đảng viên đều hưởng ứng tích cực các phong trào từ thiện, như ủng hộ quỹ vì người nghèo biên giới hải đảo; Mái ấm công đoàn; Quà tết cho trẻ em nghèo; Chia khó vùng cao; Ủng hộ tân binh xã; Ủng hộ xây tượng đài chiến sỹ đảo Gạc Ma; Đền ơn đáp nghĩa; Ủng hộ mua tăm hội người mù; Ủng hộ người khuyết tật trẻ mồ côi; Ngày vì người nghèo, khuyến học… Tổng số tiền quyên góp là 10.945.000đ.

4. Công tác xây dựng đảng:

Để tăng cường vai trò lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng với phương châm: “Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi tổ chức đoàn thể trong trường học” trên phương diện chủ trương, đường lối và Nghị quyết chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp, trên cơ sở coi trọng công tác rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng giáo viên. Nhằm nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện tốt và đầy đủ các cuộc vận động lớn trong trường học đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 20… – 20… Chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch chỉ đạo hàng năm, hàng tháng một cách cụ thể.

a. Công tác sinh hoạt Đảng:

Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. Các kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập Nghị quyết số đảng viên đều tham gia với tỉ lệ cao. Có ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.

Tổ chức hướng dẫn cho đảng viên đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục lồng ghép việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm đã kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4

Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác trong lối sống và thực hiện phê và tự phê bình. Thường xuyên phát huy vai trò tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, cũng như sinh hoạt tại cộng đồng khu dân cư nơi cư trú.

b. Thu, nộp Đảng phí:

Đảng viên nộp đảng phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy kịp thời.

5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Tồn tại, hạn chế:

– Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn khó khăn, chưa đáp ứng được với yêu cầu của bậc học.

– Tư tưởng 1 bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa chuyên tâm với công tác, thực hiện nhiệm vụ còn mang tính chất đối phó.

– Chất lượng một số phong trào mũi nhọn chưa cao, thiếu tính ổn định.

– Một số phong trào chưa đi vào chiều sâu như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do còn thiếu về cơ sở vật chất.

Nguyên nhân:

– Điều kiện kinh tế còn thấp, nhận thức của một bộ phận gia đình học sinh chưa cao, địa bàn xa cũng gây nhiều khó khăn trong công tác đầu tư mũi nhọn và nâng cao chất lượng của học sinh.

– Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

– Sự kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế đôi khi còn chưa kịp thời, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có lúc còn né tránh, ngại va chạm.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNHCÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20…

* Mục tiêu:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quộc lần thứ XIII và các Nghị quyết Chỉ thị của các cấp. Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Tiếp tục khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4. Chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối năm.

Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20…- 20…, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính quyền:

– Tổ chức điều tra trẻ 0- 5 tuổi trong toàn xã.

– Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi ra lớp.

– Tổ chức ngày tựu trường và lễ khai giảng. Chuẩn mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

– Phân công chuyên môn, bố trí nhân sự vào đầu năm học.

– Tổ chức thành công Hội nghị CBCC vào khoảng tháng 9/20….

– Hoàn thành tốt chương trình của năm học 20… – 20… theo đúng kế hoạch.

Các đoàn thể:

Công đoàn: Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên.

Đoàn thanh niên: Duy trì nề nếp sinh hoạt, cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động chuyên môn.

Chú trọng công tác tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong nhà trường, phấn đấu đến cuối năm 20… giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú đi học cảm tình đảng. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

* Những giải pháp thực hiện:

 • Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt công tác thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.
 • Tăng cường sự phối hợp giữa BCH CĐ và BGH nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua và giải quyết các mối quan hệ phát sinh giữa Ban giám hiệu và GV,NV trong trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc tốt nhất (trong điều kiện có thể của đơn vị) cho giáo viên phát huy hết khả năng phục vụ hết mình vì sự phát triển chung của nhà trường.
 • BGH phân công nhiệm vụ đầu năm học đảm bảo công bằng, đúng chuyên môn và khả năng của CB, GV, NV trên cơ sở góp ý của BCH Công đoàn nhằm tạo sự công bằng trong công việc, phát huy tốt khả năng, sở trường của từng CB, GV, NV.
 • Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cần thiết, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí khen thưởng cho giáo viên và học sinh.
 • Nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế ứng xử trong toàn đơn vị, quy chế chuyên môn…xử lí các trường hợp vi phạm quy chế của ngành của đơn vị đúng quy định đảm bảo sự công bằng trong công việc, nhằm tạo nề nếp kỷ cương của nhà trường ngày càng tốt hơn.
 • Công tác tổng kết thi đua phải được thực hiện kịp thời, khen thưởng những nhân tố tích cực, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế.
 • Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành, đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.
 • Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong các hoạt động của nhà trường.

Trên đây là đánh giá công tác xây dựng đảng của Chi bộ trường mầm non …….. 6 tháng đầu năm 20… và những định hướng công tác của Chi bộ 6 tháng cuối năm 20…, rất mong sự góp ý xây dựng của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

4. Lưu ý khi viết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Hướng dẫn viết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

Khi viết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm cần chú ý đến các phần sau:

Xem thêm  Bao nhiêu tuổi được kết hôn 2022? Độ tuổi đăng ký kết hôn mới nhất 2022 Tuổi kết hôn ở Việt Nam

Về nội dung

– Bố cục của báo cáo phải đầy đủ, rõ ràng;

– Thông tin chính xác, đầy đủ không thêm hay bớt thông tin;

– Báo cáo phải trung thực, khách quan, chính xác; Với tính chất mô tả nhằm mục đích cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, báo cáo cần phải đúng với thực tế. Điều đó có nghĩa, thực tế như thế nào thì viết như thế ấy, không thêm thắt, suy diễn. Người viết báo cáo không được che giấu khuyết điểm hay đề cao thành tích mà đưa vào những chi tiết, số liệu không đúng trong thực tế.

– Báo cáo cần phải có trọng tâm và cụ thể; Báo cáo là cơ sở để các cơ quan cấp trên và người có thẩm quyền tổng kết, đánh giá tình hình và ban hành các quyết định quản lý, vì vậy, không được viết chung chung, tràn lan hay vụn vặt mà phải cụ thể và có trọng tâm, xuất phát từ mục đích, yêu cầu của bản báo cáo cũng như yêu cầu của đối tượng cần nhận báo cáo.

– Nhận định đúng những ưu điểm và hạn chế diễn ra trong thực tế;

– Xác định đúng nguyên nhân của những thành công và nguyên nhân của những hạn chế đối với vấn đề cần báo cáo;

– Chỉ ra những bài học kinh nghiệm xác đáng, không chung chung;

– Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới một cách mạch lạc và có căn cứ, phù hợp với điều kiện thời gian và nguồn lực thực tế, có tính khả thi cao.

Về hình thức

– Sử dụng đúng mẫu báo cáo theo quy định của cơ quan, đơn vị (nếu có) hoặc tự xây dựng mẫu báo báo phù hợp với mục đích, nội dung của vấn đề cần báo cáo;

– Bản báo cáo được trình bày sạch sẽ, không có lỗi chính tả hay lỗi kỹ thuật máy tính (khoảng trống hay lỗi font chữ,..);

– Sử dụng cách hành văn đơn giản đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với văn phong hành chính thông dụng.

Mặc dù báo cáo là loại văn bản phi cá tính nhưng khi nhận định tình hình, người viết thường khó thoát hoàn toàn khỏi quan điểm, cách nhận định của cá nhân mình. Với cùng một sự việc người bi quan và người lạc quan, người thiên về lý trí hay thiên về tình cảm sẽ đánh giá khác nhau, theo đó mỗi người sẽ mô tả sự việc, dự đoán tình hình theo cách đánh giá của mình.

Do đó cần dựa vào những văn bản pháp lý, quy định, kế hoạch đã ban hành và kết quả thực hiện được trên thực tế để đưa ra nhận xét. Tránh tình trạng báo cáo khống kết quả, bệnh thành tích.

5. Quy trình viết báo cáo sơ kết 6 tháng

Chắc hẳn bạn đọc vẫn đang thắc mắc về quy trình viết báo cáo sơ kết như thế nào? Bởi dựa trên những mẫu chung đã có sẵn như trên, chúng ta chỉ hiểu sơ qua về hình thức viết báo cáo còn về quy trình từng bước và nội dung cần có trong một mẫu báo cáo thì trong mục này, Allavida.org giới thiệu quy trình viết báo cáo sơ kết 6 tháng chuẩn nhất như sau:

1. Ban hành những hướng dẫn về chủ trương sơ kết

Đối với mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm các cơ quan cần phải ban hành những nội dung cần đề cập trong báo cáo như: các vấn đề phải nêu, số liệu báo cáo, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, cách khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn bầu danh hiệu thi đua, quy định thời gian nộp báo cáo.

2. Thu thập các thông tin và tư liệu để viết báo cáo

Người viết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm cần thu thập các thông tin bao gồm:

– Những văn bản quy phạm pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức. Hay những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Kế hoạch thực hiện trong 6 tháng tiếp theo của cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Những báo cáo sơ kết trong 6 tháng đầu năm của cơ quan, tổ chức cấp dưới gửi đến lên.

– Những tài liệu người viết báo cáo tự thu thập được.

3. Viết tên báo cáo

Trong mẫu báo cáo sơ kết trong 6 tháng đầu năm thì tên báo cáo sẽ được viết như sau:

– Tên báo cáo

– Nội dung báo cáo

– Thời gian báo cáo (thời gian là 6 tháng đầu năm)

4. Nội dung của báo cáo

Dựa vào văn bản hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức sẽ xây dựng mẫu báo cáo theo từng nội dung cụ thể có bố cục 3 phần: phần mở đầu báo cáo, phần nội dung và phần kết luận của báo cáo.

a. Phần mở đầu

Trong phần mở đầu của mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm sẽ nêu những điểm chính về các nội dung như sau: chủ trương, nhiệm vụ được giao, hoàn cảnh thực hiện, những thuận lợi và khó khăn.

Tại phần mở đầu này, người viết phải trình bày được mục đích của báo cáo và cho người đọc biết nội dung trong báo cáo sẽ giải quyết các vấn đề gì.

b. Phần nội dung

Nội dung là phần quan trọng trong báo cáo, trong phần này sẽ đưa ra những nội dung cụ thể về tình hình của 6 tháng đầu năm, cùng với những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.

– Tổng kết báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm: Trong phần này sẽ trình bày những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua của cơ quan tổ chức, thể hiện bằng những số liệu cụ thể. Phân tích những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Việc phân tích sẽ cho người đọc, người nghe thấy được kết quả của việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch mà cấp trên giao cho ở mức độ như thế nào ( kế hoạch hoàn thành với số lượng lớn/ nhỏ, vượt mức kế hoạch,…). Muốn giải quyết được vấn đề này người viết báo cáo cần lập bảng so sánh về các số liệu thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng này so với 6 tháng trước đó. Mục đích là để có thể thấy được các nội dung , vấn đề một cách rõ ràng và đem lại sức thuyết phục cao. Việc phân tích kết quả đạt được để cũng để cho mọi người thấy được sự tiến bộ, đi lên hay đi xuống của các cơ quan, tổ chức đó.

– Bài học kinh nghiệm: Trong nội dung của mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm sẽ không thể thiếu mục bài học kinh nghiệm. Đây là những bài học được rút ra sau quá trình làm việc thực tế. Qua những bài học này sẽ thấy được nguyên nhân thành công hay thất bại như đã nêu ở nội dung trên. Bài học kinh nghiệm là những kiến thức có ích được rút ra để phục vụ cho công tác của 6 tháng tiếp theo. Những bài học sẽ góp phần truyền lại cho những người đi sau để phát huy những ưu điểm. Hạn chế, khắc phục những khuyết điểm mà người đi trước đã mắc phải.

– Báo cáo kết quả về thi đua khen thưởng: Đây là một trong những nội dung quan trọng của báo cáo. Trong phần này sẽ trình bày những tiêu chuẩn và cách xét chọn các đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu thi đua (Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, Huân chương lao động,…) Trình bày các mức thưởng theo từng danh hiệu, quyết định thi đua của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. Trong mục này sẽ công khai đánh giá kết quả làm việc của các đơn vị, tổ chức, cá nhân,… Nhằm động viên những đơn vị, tổ chức và cá nhân đó, đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Phương hướng, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng tiếp theo: Trong báo cáo này sẽ trình bày những nội dung chính trong công tác của 6 tháng tới một cách khái quát:

+ Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra ( trình bày thành các đề mục theo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và các chỉ tiêu kế hoạch mà cấp trên đã giao).

+ Trình bày đúng trọng tâm những công tác cần thực hiện trong 6 tháng tiếp theo.

+ Đưa ra các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch nêu trên.

c. Phần kết luận

Trong phần kết luận của mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm người viết sẽ đưa ra những đánh giá và tổng kết về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức. Trong phần này cần nêu được vấn đề cơ bản như sau:

Những kết quả chủ yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và công tác trong 6 tháng và đưa ra những kiến nghị với cơ quan, tổ chức cấp trên. Nội dung kiến nghị cần nêu những vấn đề như sau:

+ Cơ chế, chính sách và chế độ đối với cơ quan, tổ chức cấp dưới.

+ Hỗ trợ tài chính, về dự án.

+ Hỗ trợ thiết bị máy móc vật tư, khoa học – công nghệ…

– Đóng góp ý kiến và hoàn thiện báo cáo sơ kết

Trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm cũng cần phải lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan. Tuy nhiên đối với một báo cáo sơ kết thì điều này cũng không quá cần thiết.

Tuy nhiên, báo cáo sơ kết cũng được coi là một văn bản quan trọng. Nó đòi hỏi tính chính xác cao, đảm bảo công khai, minh bạch và dân chủ cho nên cần có đóng góp ý kiến của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Những người đóng góp ý kiến cho báo cáo sơ kết sẽ là các cán bộ của các cơ quan,đơn vị, những người có trình độ chuyên môn và tham gia vào các công việc quan trọng của cơ quan, tổ chức.

– Về quy trình: Đơn vị chủ trì sẽ viết nội dung bản thảo báo cáo sơ kết. Sau khi hoàn thành bản thảo thì đơn vị chủ trì sẽ trình lên lãnh đạo các cơ quan, tổ chức. Từ đó, lãnh đạo sẽ có công văn trong việc yêu cầu đóng góp ý kiến gửi đến đối tượng đóng góp ý kiến. Đơn vị chủ trì viết báo cáo sơ kết sẽ có trách nhiệm tiếp thu và tập hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân, sau đó bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo sơ kết. Đơn vị chủ trì viết báo cáo cần tổng kết theo căn cứ vào mục đích, nội dung của báo cáo để bổ sung những nội dung báo cáo còn thiếu, sửa chữa lại những nội dung số liệu trình bày chưa được chính xác. Sau đó sẽ hoàn thiện báo cáo tổng kết và trình cho lãnh đạo để công bố tại hội nghị sơ kết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu của Allavida.org.

 • Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ
 • Báo cáo sơ kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm
 • Mẫu báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời