Báo cáo 2 năm thực hiện kết luận 01 năm 2023 Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW - Allavida

Báo cáo 2 năm thực hiện kết luận 01 năm 2023 Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Báo cáo 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời các bạn tham khảo trong bài dưới đây.

1. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận 01-KL/TW

TỈNH ỦY ….

*

Số … – BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày tháng năm 20…

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số ….-KH/BTGTW, ngày …/…/20… của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01-KL/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 06/9/2021 để triển khai thực hiện trong giai đoạn 20…-20… trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo theo chuyên đề, theo năm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW kịp thời, hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất, tạo lan toả trong toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – cơ quan giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình nhằm cụ thể hoá Kết luận số 01- KL/TW và Kế hoạch số 20-KH/TU phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đồng thời, biên soạn và phát hành chuyên đề: “Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa …… phát triển nhanh, toàn diện và bền vững” phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 20….

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21- KL/TW (khoá XIII) và nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước… các cấp ủy, địa phương, đơn vị đều có nội dung chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU, chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 20…, chuyên đề năm 20…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phổ biến Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ chủ chốt các cấp; tổ chức Hội nghị trực tuyến trong tỉnh nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 20… cho 1.700 cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tại 16 điểm cầu. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề đảm bảo kịp thời, có nhiều đổi mới và phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Năm 20…, tỉnh …… đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 20… với 674 hội nghị học tập cho 47.000 cán bộ, đảng viên, đạt trên 98%; tổ chức 4.772 buổi sinh hoạt chuyên đề; tuyên truyền cho trên 200.000 quần chúng, đoàn viên, hội viên của các tổ chức hội, đoàn thể,…

Đến ngày 08/4/20…, toàn tỉnh tổ chức được 217 hội nghị học tập, quán triệt với 37.651 cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề năm 20… của tỉnh; chuyên đề năm 20… tiếp tục được các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai học tập, hoàn thành trong tháng 4/20….

Sau học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) theo mẫu gợi ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cụ thể hoá của các cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01- KL/TW và Chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 20…, chuyên đề năm 20… đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm túc, bài bản,… Việc lựa chọn, bố trí báo cáo viên phù hợp, chuẩn bị đề cương bài giảng chu đáo, linh hoạt nên chất lượng báo cáo, truyền đạt các chuyên đề đạt kết quả tốt, đảm bảo yêu cầu đề ra. Vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, cấp ủy trong tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề thể hiện khá rõ và đồng bộ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân… nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 01- KL/TW và các chuyên đề; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 20… – 20…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”,… Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khá đồng bộ.

Các cấp ủy đảng rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án,… trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 20…) cho phù hợp để tổ chức thực hiện. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, xác định cụ thể những khâu đột phá của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, bức xúc tại địa phương, đơn vị. Việc lựa chọn các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 20…, năm 20…, Quy định số 07-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,…Trong quá trình thực hiện, các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn mình lãnh đạo, quản lý. Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất và tổ chức đối thoại với nhân dân khi cần thiết.

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tập trung thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng xây dựng các mô hình Bảo vệ “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19; “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng không đồng”, “những chuyến xe yêu thương”, tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh,… hỗ trợ tâm dịch các tỉnh phía Nam, các khu cách ly, khu vực phong tỏa và một số bà con nghèo, cận nghèo, người yếu thế một cách kịp thời, hiệu quả với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, từng cấp ủy đã nhận diện cụ thể địa chỉ tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để có biện pháp khắc phục, xử lý; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền3. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ… Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt tinh thần: Học tập, làm theo và nêu gương là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Bí thư, Quy định số 07-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Công văn số 2351-CV/TU, ngày 08/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc,…

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”… Nhờ đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/20… của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; nhiều nơi, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các thành ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống nội dung Kết luận số 01- KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU và các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực và sinh động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của tỉnh, của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị – xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, bảng điện tử ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông dân cư, các cửa ngõ của tỉnh,… Các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh, bản tin của các cơ quan, đơn vị tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm thống nhất cao về tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, Báo …… tiếp tục đăng các tin, bài về thực hiện Chỉ thị, Đài Phát thanh – Truyền hình duy trì chuyên mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát vào tối thứ 5 hàng tuần (trong năm 20… và những tháng đầu năm 20…, Báo …… và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã đăng, phát trên 550 tin, bài tuyên truyền về việc thực hiện Kết luận số 01); Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, các tạp chí, bản tin duy trì các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền cũng như kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,… để nhân rộng.

Xem thêm  Nghị luận về hút thuốc lá điện tử ở học sinh 2023 hay Nghị luận xã hội về hút thuốc lá điện tử

Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực tổ chức toạ đàm, hội thảo, các hội thi, cuộc thi tìm hiểu qua internet về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cách làm khá hiệu quả trong tình hình dịch Covid -19 bùng phát như thời gian qua, vừa đảm bảo tính kịp thời, vừa tạo sức lan toả và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 20…-20…. Đã có nhiều bài viết, ấn phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo gương Bác được các cơ quan báo chí, truyền thông, các văn nghệ sỹ của …… sáng tác. Nhiều gương sáng trong học tập, lao động, sản xuất, hoạt động thiện nguyện,… tuy bình dị mà cao quý ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư được phản ánh một cách chân thực, sống động, có sức lan tỏa rộng lớn từ các tác phẩm của các văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí…. Quan tâm việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tại Hội nghị cấp tỉnh tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai Kết luận số 01-KL/TW diễn ra vào tháng 9/20…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 12 hộ gia đình và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20… – 20…). Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều cách làm khác nhau để biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác như tại các buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần (ở cấp tỉnh và cấp huyện), sáng thứ hai tuần đầu của tháng (cấp xã, thôn, tổ dân phố), các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, nêu tên bảng vàng, nhật ký làm theo lời Bác,… nhằm lan toả những tấm gương đời thường, những việc làm ý nghĩa trong toàn xã hội.

5. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn xác định đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết. Do đó, đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII, Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 03/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; bám sát thực tiễn, định kỳ sơ, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay.

Các cơ sở giáo dục – đào tạo của tỉnh, nhất là Trường Chính trị và trung tâm chính trị cấp huyện luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, học viên. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.

6. Những đột phá, mô hình hay, cách làm mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; Chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính; hướng về cơ sở để giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu,…trong xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, an ninh, quốc phòng (có phụ lục kèm theo) tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

7. Công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU. Các nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU đều có trong Chương trình kiểm tra, giám sát năm 20…, 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII)5. Đồng thời, trong tất cả các cuộc kiểm tra, khảo sát, làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy đều có nội dung này đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tự kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Hàng năm, các cấp ủy chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, Kế hoạch số 20-KH/TU đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh …… năm 20…, 20……

Qua kiểm tra, giám sát có thể thấy, các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện Kết luận 01, Kế hoạch 20 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21- KL/TW (khoá XIII), các quy định về nêu gương, nhiệm vụ chính trị,… nghiêm túc, trách nhiệm và ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan toả mạnh mẽ; phần lớn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước,… Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đã chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đây là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; bức tranh nông thôn mới ở …… tiếp tục là điểm sáng của vùng Tây Nguyên. Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên; các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường

2. Hạn chế, tồn tại

– Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề của một số cấp ủy còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa có nhiều đổi mới so với yêu cầu và thực tiễn. Một số cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khoá, năm 20… của còn chung chung, chủ yếu theo nội dung kế hoạch của tỉnh, chưa có sự đổi mới, sáng tạo cho phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị chưa bám sát nội dung Kế hoạch số 20-KH/TU nên thực hiện các nhiệm vụ được phân công còn chậm.

– Còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở chưa thực sự phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thiếu quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc chưa khoa học, chưa sâu sát cơ sở, trước những vấn đề mới phát sinh còn lúng túng; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, còn để xảy ra một số sai phạm trong quản lý về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng,… có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

– Việc xây dựng điển hình tại các cơ quan, đơn vị, chi bộ còn hình thức; tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy chưa thường xuyên.

* Nguyên nhân của những hạn chế: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm; chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm để thực hiện; còn lúng túng trong việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề đột phá.

Xem thêm  Chưa ly hôn có đăng ký kết hôn với người khác được không? Quy định pháp luật về đăng ký kết hôn

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 20-KH/TU, Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 20… gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 32- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/20… của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các nghị quyết, đề án, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 20… “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa …… phát triển nhanh, toàn diện và bền vững” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu sộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Trên cơ sở chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 20…, cấp ủy lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… sát với các nội dung trọng tâm, nội dung đột phá, đổi mới; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử nơi công cộng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức toàn tỉnh.

4. Các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung triển khai các nhiệm vụ đột phá, mô hình đã lựa chọn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu của cấp ủy cơ sở đảm bảo phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung bồi dưỡng, củng cố các mô hình đã có, phát hiện, nhân rộng mô hình mới, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, gắn với các phong trào thi đua yên nước.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng những hoạt động phong phú, thiết thực; tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 20… vào sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên; tổ chức các hoạt động hội thảo, toạ đàm, hội thi,… tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 20… trong dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác; các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phản ánh kịp thời, sinh động về cách làm hay, sáng tạo, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai, tham gia tích cực, có hiệu quả việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

– Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo),
– Ban Tuyên giáo TW tại Đà Nẵng (T26) và tại TP HCM (T79),
– Thường trực Tỉnh ủy,
– Các ban của Tỉnh ủy,
– Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng,
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
– Các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
– Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
– Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, KT3.

(Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 năm 2023

2. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 năm 2023

UBND TỈNH ……

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /BC-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày tháng …. năm 2023

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện yêu cầu Công văn số 265/SNV-TTr ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Ngay sau khi tiếp thu Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 06/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy …… về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GDĐT về việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục, Sở GDĐT đã kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành triển khai bảo đảm đạt kết quả. Hàng năm, chương trình, kế hoạch “làm theo” được cụ thể hóa theo yêu cầu nội dung của các chuyên đề.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trường học bám sát nội dung, triển khai thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ CB-VC và người lao động. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các tổ chức cơ sở đảng và các đơn vị trường học đều đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ các huyện, thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị được giao. Điểm nổi bật, trong toàn bộ các hoạt động của Ngành, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy và học, công tác tuyên truyền,… các đơn vị trường học luôn lồng ghép chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nội dung phù hợp và thiết thực.

2. Kết quả thực hiện các nội dung Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

a) Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các chuyên đề

Sở GDĐT tổ chức quán triệt việc học tập và triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cử cán bộ chủ chốt tham gia các lớp học tập do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức, toàn ngành đã tổ chức hơn 100 lượt học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Thông qua các lớp học tập, bồi dưỡng về lý luận chính trị, học tập nghị quyết, nhìn chung, cán bộ, đảng viên, CCVC đã được học tập, nghiên cứu Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm. Tỷ lệ đảng viên tham gia các lớp học tập và viết thu hoạch đạt 100%.

Ban chấp hành Đảng bộ và Sở GDĐT đã chỉ đạo đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động viết bản cam kết gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng nội dung “làm theo” với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để các tổ chức đảng, các đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức viên chức cuối năm. 100% CCVC, ĐV có bản cam kết theo quy định.

Đảng bộ và Sở GDĐT đã triển khai xây dựng riêng một chuyên mục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt việc tốt trên trang thông tin của Sở GDĐT với nhiều bài tuyên truyền, bài viết về gương người tốt, việc tốt. Qua các đợt phát động thi đua từ năm 2020 đến năm 2023 của Ngành đã làm khá tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn các tập thể và cá nhân các Thầy, Cô giáo để nêu gương điển hình. Ngành đã phát hiện và khen thưởng 453 cá nhân và 57 tập thể điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Với việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đã thực sự giúp cho đội ngũ CB-VC, người lao động và học sinh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là của đội ngũ CBQL; xây dựng hình ảnh Thầy, Cô giáo mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, thương yêu học sinh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong trường học. Các đơn vị trường học đều quan tâm thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

b) Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy và Sở GDĐT đã xây dựng và ban hành kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên nhằm cụ thể hoá các biện pháp chỉ đạo sát với thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành thông qua việc ban hành các văn bản, kế hoạch, nghị quyết, cụ thể một số nội dung sau:

– Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo dục thế hệ trẻ với nhiều biện pháp cụ thể: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh với nhiều hình thức phong phú: tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Người, các hoạt động trãi nghiệm đến các di tích lịch sử, đẩy mạnh các hoạt động sân khấu hóa… đã nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên. Hàng năm đều duy trì cuộc vận động phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” bằng việc duy trì một số mô hình; tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật, Hội thi tuyên truyền Luật an toàn giao thông; tổ chức ôn truyền thống nhân ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên rèn luyện bản thân, xác định cho mình động cơ mục tiêu phấn đấu; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh xâm nhập vào trường học.

– Trong 02 năm qua, cấp THCS và THPT, các cơ sở giáo dục đã tích hợp lồng ghép giảng dạy những câu chuyện gần gũi về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người trong môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân và các bộ môn, chuyên đề liên quan, được 33.332 tiết.

– Cấp tiểu học tổng số tiết học tích hợp trong các môn học có liên quan 62.112 tiết học, lồng ghép trong các hoạt động khác là 41.867 tiết học.

– Hầu hết các đơn vị trường học thực hiện tốt sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp như việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn khoa học xã hội – nhân văn và các hình thức sinh hoạt dưới cờ đọc những mẫu chuyện về Bác Hồ, thi kể chuyện, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ và các hoạt động ngoại khóa đã giúp học sinh nắm bắt nhanh và hiểu sâu sắc hơn giá trị đạo đức Hồ Chí Minh. 100% các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm về nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo được những chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên các nhà trường.

Xem thêm  Ý nghĩa của câu Vũ trụ nội mạc phi phận sự trong Bài ca ngất ngưởng

– Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải gắn với nhiệm vụ chính trị, với cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành mình như: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”….

– Sở cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng hình ảnh người cán bộ quản lý giáo dục, hình ảnh Thầy, Cô giáo gương mẫu, thương yêu học sinh, có tinh thần trách nhiệm, dạy giỏi. Các đơn vị trường học đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của trường mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân.

– Bên cạnh đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, luôn gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII) về công tác cán bộ, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy và quản lý nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả, có đội ngũ cán bộ, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 08/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

c) Đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động

Đảng ủy và Sở GDĐT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kiên trì, trách nhiệm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Sở, các chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan Sở đoàn kết, vững mạnh toàn diện.

Để tạo sự chuyển biến và nâng chất lượng, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Sở chú trọng chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, xây dựng đảng ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, đoàn kết, chân thành, trung thực, khách quan, cầu thị, không né tránh; thường xuyên đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể, cá nhân làm khâu đột phá, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm đã chỉ ra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và Ban Giám đốc Sở; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong Đảng bộ, cơ quan Sở và toàn ngành.

Quán triệt và thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Sở, cơ quan Sở GDĐT.

Thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh chỉ đạo và triển khai xây dựng điển hình – gương người tốt, việc tốt trong Đảng bộ, cơ quan Sở và toàn ngành trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan Sở và toàn ngành.

d) Đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được sự quan tâm của các đảng ủy, thường xuyên gắn công tác tuyên truyền nội dung, chuyện kể về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các sự kiện quan trọng củạ đất nước và địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chủ đề của Tỉnh ủy, và các hoạt động khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đảng viên, CCVC được duy trì bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua website, phối hợp với Báo ……, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền với hàng trăm bài viết về các sự kiện lớn của ngành, các đợt thi đua, các gương điển hình trong các phòng trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn ngành.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền được sở và các đơn vị trường học duy trì thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hàng tuần; tuyên truyền thông qua các Hội thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhân kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020: 01 học sinh tham gia thi chung kết, năm 2022: 01 học sinh đạt Giải Ba và 01 giáo viên đạt giải Ba; hơn 70 bài dự thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng do Ban Tuyên Tỉnh ủy tổ chức, có 01 bài dự thi đạt giải; có 01 giáo viên đạt giải Khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

Việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nghiêm túc đã giúp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cá nhân trước hết là của người đứng đầu tổ chức đảng, các ngành, đơn vị.

e) Về việc thực hiện các nội dung trọng tâm khác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Về cải cách thủ tục hành chính: Hàng năm, đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động. Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm Sở GDĐT luôn trong top 6 đơn vị đứng đầu của 20 sở ngành.

– Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở GDĐT đặc biệt quan tâm; hàng tháng trong Đảng ủy, chi bộ đều có đánh giá công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đề ra nhiệm vụ tháng tới. Tổ chức kiểm soát thu nhập, kê khai tài sản đối với công chức, viên chức thuộc diện kê khai và báo cáo kết quả kịp thời. Các nội dung triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí đều đạt kết quả tốt như: Tổ chức hội nghị công chức viên chức hằng năm, công khai minh bạch về công tác cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng kỷ luật, tiết kiệm chống lãng phí.

– Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ: Xây dựng và ban hành các kế hoạch về phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa những hành vi thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

– Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: cấp ủy chủ động tổ chức triển khai việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước theo từng chuyên đề cụ thể. Duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ đúng định kỳ, trong mỗi kỳ họp luôn chú trọng các nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết của Chi bộ đề ra theo từng tháng, quý và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, giữa chính quyền và đoàn thể; nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được phát huy trong các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình và luôn coi trọng việc xây dựng đoàn kết nội bộ. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực về công tác chuyên môn; đạo đức, phong cách làm việc ngày càng dân chủ, sâu sát hơn.

– Về chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và công tác tự phê bình và phê bình: Thường xuyên thực hiện tự phê và phê bình trong sinh hoạt cơ quan, đấu tranh thẳng thắn mang tính xây dựng cơ quan và xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ đối với CCVC trong đơn vị.

– Về phương thức làm việc gần dân, sát cơ sở: Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, nhất là các chế độ, chính sách liên quan đến công chức, viên chức và người lao động.

– Về giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc đặt ra: Thường xuyên nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trong toàn ngành; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CCVC, người lao động, HS và nhân dân để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách và quản lý nhà nước về GDĐT.

– Về thực hiện những nội dung đột phá: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã xác định các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, cụ thể như sau:

+ Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

+ Thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng chuyên môn nghiệp vụ; triển khai thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT, triển khai trung tâm điều hành thông minh, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng và tăng cường CSVC để thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018.

+ Phát động chống bệnh thành tích, hình thức; sát cơ sở, lắng nghe cơ sở; nói đi đôi với làm.

– Về thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ: Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không tiêu cực trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

– Về đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giáo dục tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức cho đảng viên và quần chúng cơ quan; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh giác với các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

– Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại công chức, viên chức cuối năm.

f) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kếtthực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Căn cứ vào chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở đã đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra đối với các đơn vị trường học. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 lồng ghép với các nội dung như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công tác dân vận… Trong 02 năm qua kiểm tra 06 Phòng Giáo dục và Đào Tạo và 23 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Đảng ủy và các chi bộ các đơn vị trường đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ đối với một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo tỉ lệ vượt quy định. Qua kiểm tra, cho thấy các cấp ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

Vì bài rất dài nên các bạn xem đầy đủ mẫu Báo cáo 2 năm thực hiện kết luận 01 năm 2023 ở trong file tải về nhé.

Trên đây là các mẫu Báo cáo 2 năm thực hiện kết luận 01 năm 2023. Mời các bạn cùng tham khảo thêm những bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu của Hoatieu nhé.

  • Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 29 2023

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời