Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Mẫu số 05 Mẫu số 05 - Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Allavida

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo – Mẫu số 05 Mẫu số 05 – Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Tải về

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo – Mẫu số 05

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là giấy tờ cần thiết và nên có khi các cặp vợ chồng quyết định sinh con theo phương pháp mang thai hộ. Đây là thỏa thuận giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ, đảm bảo tính chất tự nguyện, tránh những vấn đề tranh chấp không hay có thể xảy ra trong quá trình mang thai và em bé được sinh ra.

Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được ban hành kèm theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Thủ tục cấp Giấy chứng sinh trường hợp mang thai hộ

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Mẫu số 05 – Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………….., ngày ….. tháng …. năm 20….

BẢN CAM KẾT TỰ NGUYỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO

I. PHẦN THÔNG TIN VỢ CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ (BÊN NHỜ MANG THAI HỘ):

Xem thêm  Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tờ khai đăng ký khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

1. Tên vợ:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Ngày cấp, nơi cấp:……………………………….

Số điện thoại: Nhà riêng:……………………………… Di động:…………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………………………….

Tên chồng:…………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………………..Ngày cấp, nơi cấp:………………………………

Số điện thoại: Nhà riêng:………………………………. Di động:………………………………………..

Email:…………………………………………………………………………………………………………….

II. PHẦN THÔNG TIN VỢ CHỒNG NGƯỜI MANG THAI HỘ (BÊN MANG THAI HỘ)

1. Tên vợ:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………….Ngày cấp, nơi cấp:…………………………….

Số điện thoại: Nhà riêng:………………………… Di động:…………………………………………..

Email:………………………………………………………………………………………………………..

2. Tên chồng (nếu có):……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu: …………………………………Ngày cấp, nơi cấp:………………………….

Số điện thoại: Nhà riêng: …………………………….Di động:………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi đã được tư vấn đầy đủ về y tế, pháp lý và tâm lý. Chúng tôi đã có hiểu biết về những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mang thai hộ, nghĩa vụ trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng phụ nữ mang thai và sinh con, nghĩa vụ đối với đứa trẻ được sinh ra. Chúng tôi viết Bản cam kết này để khẳng định đồng ý mang thai hộ, việc nhờ mang thai hộ và mang thai hộ là tự nguyện, không có ai bị đe dọa, ép buộc hoặc vì mục đích thương mại./.

……………, ngày …. tháng …. năm ………..

NGƯỜI VỢ NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỒNG NHỜ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI VỢ
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI CHỒNG
MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời