Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do Bản cam kết của học sinh - Allavida

Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do Bản cam kết của học sinh

Tải về

Bản cam kết của học sinh

Bản cam kết của học sinh về việc không đi học muộn, nghỉ học không lí do được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Bản cam kết không đi học muộn, nghỉ học không lí do được ký theo tập thể lớp học.

Đơn xin nghỉ học

Cách viết đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

………………., ngày … tháng … năm 20

BẢN CAM KẾT

V/v không đi học muộn, nghỉ học không có lí do

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ……………………..!

Với nội quy của trường, của lớp đã triển khai từ đầu năm học chúng em là học sinh lớp … – Trường ……………… hoàn toàn nhất trí và xin cam kết thực hiện tốt nội quy đó đặc biệt là một số nội dung sau:

– Đi học đầy đủ và đúng giờ.

– Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép có chữ ký của bố hoặc mẹ.

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và cơ quan pháp luật.

Stt

Họ tên học sinh

Học sinh

ký cam kết

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Xem thêm  Đơn xin cam kết tài sản riêng Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

Trả lời