8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022 - Allavida

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022

Ai được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/01/2022?

Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó sẽ có 8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2022.

  • Cần chuẩn bị gì khi đi cách ly tập trung?

Theo đó, từ ngày 1/1 năm 2021 sẽ điều chỉnh tăng 7,4% đối với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng cụ thể như sau:

– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các Quyết định:

+ Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

+ Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm – dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động;

Xem thêm  Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực hôm nay (24/10/2021)

+ Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206-CP.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP và Quyết định số 111-HĐBT.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

– Quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Trường hợp các đối tượng nêu trên nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng dưới 2,5 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Nghị định 108/2021/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Allavida.org.

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời