250 câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Tài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Tải về

250 câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Bộ tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi gồm 250 câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học. Bộ đề thi bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm kiến thức giáo viên tiểu học và tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bộ tài liệu ôn thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tại đây.

250 câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Câu 1: Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh thay thế cho quyết định 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2005 là:

a. TT 30/2009/TT-BGDĐT
b. TT 31/2009/TT-BGDĐT
c. TT 32/2009/TT-BGDĐT
d. TT 33/2009/TT-BGDĐT

Câu 2: Thông tư 32/2009/BGD-ĐT về đánh giá xếp loại học sinh, trong năm học, học sinh được được xếp loại hạnh kiểm vào những thời điểm nào?

a. Cuối học kỳ I, cuối học kì II và cuối năm học
b. Cuối năm học
c. Cuối kì I và cuối năm học

Câu 3: Quyền của GV được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

a. 3 quyền
b. 4 quyền
c. 5 quyền

Câu 4: Quyền của HS được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a .4 quyền
b. 5 quyền
c. 6 quyền

Câu 5: Theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT, các môn học được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm:

a. Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Ngoại ngữ.
b. Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.
c. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Kĩ thuật, Mĩ thuật, Thể dục, Âm nhạc.

Câu 6: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

a. Chuẩn nghiề nghiệp GVTH là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
b. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học được áp dụng với mọi loại hình GVTH tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục giáo dục quốc dân.
c. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với GVTH về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.

Câu 7: Theo luật giáo dục quy định, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là:

a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm và có chứng chỉ dạy tiểu học.
b. Có bằng tốt nghiệp Trung học Sư phạm.
c. Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm.

Câu 8: Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, quy định Chuẩn bao gồm:

a. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
b. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
c. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.

Câu 9: Quy định đánh giá xếp loại GVTH theo Chuẩn được thực hiện như sau:

a. Giáo viên căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, tự đánh giá, xếp loại các tiêu chuẩn được quy định của Chuẩn; Tồ chuyên môn và đồng nghiệp tham gia nhận xét, góp ý kiến và ghi kết quả đánh giá vào phiếu đánh giá, xếp loại của giáo viên; Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại trên cơ sở đánh giá xếp loại của GV, của Tổ CM và tập thể lãnh đạo nhà trường.
b. Hiệu trưởng căn cứ vào nội dung từng tiêu chí, thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên theo các tiêu chuẩn được quy định của chuẩn; Thông qua ý kiến đóng góp của Tổ CM và đồng nghiệp trong tổ; Hiệu trưởng chịu mọi trách nhiệm về đánh giá, xếp loại từng trường hợp cụ thể.
c. Cả 2 ý trên đều đúng.

Câu 10: Điều 41 của Điều lệ trường tiểu học. Khen thưởng và kỷ luật: Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý khen thưởng các hình thức.

a. Khen trước lớp.
b. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiên tiến; khen thưởng học sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục khác.
c. Hai câu trên chưa đủ các hình thức khen thưởng.
d. Hai câu trên đã đủ các hình thức khen thưởng.

Câu 11: Điều 3 Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nguyên tắc đánh giá và xếp loại gồm:

a. 2 nguyên tắc
b. 3 nguyên tắc
c. 4 nguyên tắc
d. 5 nguyên tắc

Câu 12: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì là một nội dung đánh và xếp loại học lực của học sinh trong Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung này được quy định ở:

a. Điều 5
b. Điều 6
c. Điều 7
d. Điều 8

Câu 13: ” Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo các mạch nội dung của từng môn học”, Nội dung này được Thông tưsố 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại:

a. Điều 5
b. Điều 6
c. Điều 7
d. Điều 8

Câu 14: Theo QĐ 41/2010 của điều lệ trường tiểu học 6 hành vi giáo viên không được làm ở Điều lệ Trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều:

a. Điều 35
b. Điều 36
c. Điều 37
d. Điều 38

Câu 15: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH. Kèm theo quyết định số:

a. Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d. Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 16: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Gồm mấy chương bao nhiêu điều ?

a. 3 chươngêu điều

b. 3 chương 14 điều

c. 5 chương 14 điều

d. 4 chương 14 điều

Câu 17: Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gồm mấy chương bao nhiêu điều ?

a. 4 chương 13 điều

b. 5 chương 13 điều

c. 5 chương 17 điều

d. 4 chương 17 điều

Câu 18: Quy định sử dụng kết quả đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc:

a. Chương IV từ điều 10 đến 12

b. Chương IV từ điều 11 đến 13

c. Chương IV từ điều 14 đến 14

d. Chương IV từ điều 13 đến 15

Câu 19: Kết quả xét lên lớp được quy định tại chương IV theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tại:

a. Điều 10

b. Điều 11

c. Điều 12

d. Điều 13

Câu 20: Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số:

a. Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 21: Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học. Thông tư kèm theo số:

a. Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 22: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học được quy định ở điều mấy ?

a. Điều 2

b. Điều 3

c. Điều 4

d. Điều 5

Câu 23: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tên trường, biển tên trường và phân cấp quản lí được quy định tại điều mấy ?

a. Điều 3 và điều 4

b. Điều 4 và điều 5

c. Điều 5 và điều 6

d. Điều 7 và điều 8

Câu 24: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia tách, giải thể trường tiểu học công lập và tư thục. Do cơ quan nào quyết định.

a.Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

b.Trưởng phòng GD&ĐT quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

c.Chủ tịch UBND xã quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đối với trường tiểu học tư thục.

Câu 25: Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường được Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định là:

a. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh.

b. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc bốn lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh.

c. Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học không quá 35 học sinh.

Câu 26: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định Tổ chuyên môn gồm những thành phần nào ?

a. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 4 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 5 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

b. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 5 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 6 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

c. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ ít nhất có 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

Câu 27: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định ở điều mấy ?

a. Điều 18

b. Điều 19

c. Điều 20

d. Điều 21

Câu 28: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 20 quy định:

a. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các các hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

b. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các các hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do UBND huyện bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

c. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các các hoạt động và chất lượng giáo dụccủa nhà trường. Hiệu trưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

Câu 29: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 21 quy định:

a. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

b. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

c. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do UBND huyện bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

Câu 30: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 22 quy định:

a. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do UBND xã bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học.

b. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học.

c. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do UBND huyện bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học.

Câu 31: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 23 quy định gồm có:

a.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồng trường từ 5 đến 9 người.

b.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồng trường từ 7 đến 11 người.

c.Hội đồng trường gồm có chủ tịch, thư ký và các thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồng trường từ 9 đến 20 người.

Câu 32: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định nhiệm vụ và quyền của giáo viên tại điều mấy ?

1. Điều 30 và điều 31

2. Điều 32 và điều 33

3. Điều 34 và điều 35

4. Điều 36 và điều 37

Câu 33: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục và các hành vi không được làm của giáo viên tại điều mấy ?

1. Điều 35 và điều 36

2. Điều 37 và điều 38

3. Điều 39 và điều 40

Câu 34: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tuổi của học sinh tiểu học là:

1. Tuổi học sinh tiểu học từ 5 đến 12 tuổi (tính theo năm)

2. Tuổi học sinh tiểu học từ 6 đến 13 tuổi (tính theo năm)

3. Tuổi học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm)

Câu 35: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tại điều 41 nhiệm vụ của học sinh, có mấy nhiệm vụ:

Xem thêm  Những việc nào bạn làm tốt để hỗ trợ học sinh phát triển năng lực và phẩm chất chung? Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2

1. 3 nhiệm vụ

2. 4 nhiệm vụ

3. 5 nhiệm vụ

4. 6 nhiệm vụ

Câu 36: Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định tại điều 42 Quyền của học sinh, có mấy quyền:

1. 4 quyền

2. 5 quyền

3. 6 quyền

4. 7 quyền

Câu 37: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng là”

1. Môn Tiếng Việt: 3 lần, môn Toán: 2 lần.

2. Môn Tiếng Việt: 4 lần, môn Toán: 2 lần.

3. Môn Tiếng Việt: 5 lần, môn Toán: 3 lần.

Câu 38: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều 8 những môn đánh giá bằng nhận xét đối với lớp 1,2,3 là:

 1. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục.
 2. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục.
 3. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục.

Câu 39: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại điều 8 những môn đánh giá bằng nhận xét đối với lớp 4,5 là:

 1. Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật, Thể dục, Thủ công.
 2. Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật, Thể dục.
 3. Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật.

Câu 40: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điều 9 xếp loại học lực môn quy định là:

 1. Loại Hoàn thành (A): đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng của môn học, đạt được từ 40% số nhận xét trở lên trong từng học kỳ hay cả năm học.
 2. Loại Hoàn thành (A): đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng của môn học, đạt được từ 45% số nhận xét trở lên trong từng học kỳ hay cả năm học.
 3. Loại Hoàn thành (A): đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng của môn học, đạt được từ 50% số nhận xét trở lên trong từng học kỳ hay cả năm học.

Câu 41: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điều 9 xếp loại học lực môn quy định là:

 1. Loại Hoàn thành tốt (A+): những học sinh đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 85% số nhận xét trong từng học kỳ hay cả năm học.
 2. Loại Hoàn thành tốt (A+): những học sinh đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 95% số nhận xét trong từng học kỳ hay cả năm học.
 3. Loại Hoàn thành tốt (A+): những học sinh đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 100% số nhận xét trong từng học kỳ hay cả năm học.

Câu 42: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xét hoàn thành chương trình tiểu học là:

 1. Những học sinh lớp 5 có đủ điều kiện như quy định tại khoản 1, Điều 11 của Thông tư này được Hiệu trưởng xác nhận trong học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.
 2. Những học sinh lớp 5 có đủ điều kiện như quy định tại khoản 1, Điều 12 của Thông tư này được Hiệu trưởng xác nhận trong học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.
 3. Những học sinh lớp 5 có đủ điều kiện như quy định tại khoản 1, Điều 13 của Thông tư này được Hiệu trưởng xác nhận trong học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

Câu 43: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xếp loại giáo dục và xét khen thưởng học sinh Giỏi là:

 1. Xếp loại Giỏi: những học sinh được xếp hạnh kiểm loại thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Giỏi và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A+).
 2. Xếp loại Giỏi: những học sinh được xếp hạnh kiểm loại thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Khá và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A).
 3. Xếp loại Giỏi: những học sinh được xếp hạnh kiểm loại thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Giỏi và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A).

Câu 44: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định xếp loại giáo dục và xét khen thưởng học sinh Tiên tiến là:

 1. Xếp loại Khá: những môn học xếp hạnh kiểm loại Thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại khá trở lên và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A+).
 2. Xếp loại Khá: những môn học xếp hạnh kiểm loại Thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại khá trở lên và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A).
 3. Xếp loại Khá: những môn học xếp hạnh kiểm loại Thực hiện đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N của các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại khá trở lên và HLM.N của các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Hoàn thành (A) và Chưa hoàn thành (C).

Câu 45: Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Ban hành kèm theo Thông tư số:

 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 46: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 quy định học sinh là:

 1. Huy động được 85% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học.
 2. Huy động được 90% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học.
 3. Huy động được 95% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học.

Câu 48: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 quy định giáo viên là:

 1. Đạt tỉ lệ 1,15 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; Có 70% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.
 2. Đạt tỉ lệ 1,18 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; Có 75% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.
 3. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,30 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; Có 80% trở lên số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 20% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.

Câu 49: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 quy định học sinh là:

 1. Huy động được 98% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 90% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 10 buổi/tuần.
 2. Huy động được 99% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 80% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 10 buổi/tuần.
 3. Huy động được 100% trở lên số trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1; Có 95% trở lên số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. Có 50% trở lên số ọc sinh học 9 – 10 buổi/tuần.

Câu 50: Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 quy định giáo viên là:

 1. Đạt tỉ lệ 1,12 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,35 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo.
 2. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,40 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo.
 3. Đạt tỉ lệ 1,20 giáo viên/lớp trở lên đối với trường tiểu học tổ chức dạy học 5 buổi/tuần; 1,35 giáo viên trên/lớp trở lên đối với trường tiểu học có tổ chức 50% trở lên số học sinh học 9 – 10 buổi/tuần. Có 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn đào tạo.

Câu 51: Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gồm mấy chương ? bao nhiêu điều ?

 1. 3 chương 11 điều
 2. 3 chương 12 điều
 3. 4 chương 13 điều
 4. 4 chương 14 điều

Câu 52: Quyết định ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Ban hành kèm theo quyết định số:

 1. Quyết định số 31/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Quyết định số 33/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 53: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định Hiệu trưởng phải đạt các yêu cầu sau:

 1. Có trình độ đào tạo từ Trung học sư phạm trở lên, có ít nhất 5 năm dạy học ( không kể thời gian tập sự). Đã được tập huấn về chính trị, nghiệp vụ quản lý trường học, có phẩm chất chính trị đạo đức, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyên môn, có năng lực quản lí, có sức khoẻ tốt.
 2. Có trình độ đào tạo từ Cao đẳng sư phạm trở lên, có ít nhất 5 năm dạy học ( không kể thời gian tập sự). Đã được tập huấn về chính trị, nghiệp vụ quản lý trường học, có phẩm chất chính trị đạo đức, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyên môn, có năng lực quản lí, có sức khoẻ tốt.

Câu 54: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định Phó Hiệu trưởng phải đạt các yêu cầu sau:

 1. Có trình độ đào tạo từ Trung học sư phạm trở lên, có ít nhất 3 năm dạy học ( không kể thời gian tập sự). Đã được tập huấn về chính trị, nghiệp vụ quản lý trường học, có phẩm chất chính trị đạo đức, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyênmôn, có năng lực quản lí, có sức khoẻ tốt.
 2. Có trình độ đào tạo từ Cao đẳng sư phạm trở lên, có ít nhất 3 năm dạy học ( không kể thời gian tập sự). Đã được tập huấn về chính trị, nghiệp vụ quản lý trường học, có phẩm chất chính trị đạo đức, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyên môn, có năng lực quản lí, có sức khoẻ tốt.

Câu 55: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định đội ngũ giáo viên là:

 1. Có ít nhất 80% số giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 20% số giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo. Giáo viên Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học, chưa qua đào tạo sư phạm tiểu học phải được tập huấn và được cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học.
 2. Có ít nhất 90% số giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 20% số giáo viên trên chuẩn về trình độ đào tạo. Giáo viên Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học, chưa qua đào tạo sư phạm tiểu học phải được tập huấn và được cấp chứng chỉ sư phạm tiểu học.

Câu 56: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định phẩm chất, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là:

 1. Tất cả giáo viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có trách nhiệm với học sinh. Có ít nhất 20 % số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh, Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, không có giáo viên xếp loại yếu kém về chuyên môn.
 2. Tất cả giáo viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có trách nhiệm với học sinh. Có ít nhất 25 % số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh, Có ít nhất 60% số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, không có giáo viên xếp loại yếu kém về chuyên môn.

Câu 57: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định cơ sở vật chất – thiết bị trường học là:

 1. Diện tích khuôn viên nhà trường đảm bảo theo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế: không dưới 5m/1 học sinh đối với vùng thành phố, thị xã; không dưới 9m/1 học sinh đối với các vùng còn lại.
 2. Diện tích khuôn viên nhà trường đảm bảo theo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế: không dưới 6m/1 học sinh đối với vùng thành phố, thị xã; không dưới 10m/1 học sinh đối với các vùng còn lại.

Câu 58: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định cơ sở vật chất – thiết bị trường học về phòng học là:

 1. Trường có tối đa không quá 25 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 35 học sinh. Có đủ phòng cho mỗi học, diện tích phòng học bình quân không dưới 1m/1 học sinh.
 2. Trường có tối đa không quá 30 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 35 học sinh. Có đủ phòng cho mỗi học, diện tích phòng học bình quân không dưới 1m/1 học sinh.
 3. Trường có tối đa không quá 32 lớp, mỗi lớp tối đa không quá 35 học sinh. Có đủ phòng cho mỗi học, diện tích phòng học bình quân không dưới 1m/1 học sinh.
Xem thêm  Quy định về bảo vệ và chăm sóc trẻ em Quyền bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Câu 59: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định cơ sở vật chất – thiết bị trường học về thư viện là:

 1. Có thư viện đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn thư viện phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/01/2003 và Quyết định số 02/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Có thư viện đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn thư viện phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 60: Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐ ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 9 hoạt động và chất lượng giáo dục về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục là:

 1. Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch theo quy định, có ít nhất 20% tổng số học sinh học 2 buổi/ngày, có kế hoạch từng năm để tăng số lượng học sinh học 2 buổi/ngày.
 2. Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch theo quy định, có ít nhất 20% tổng số học sinh học 2 buổi/ngày, có kế hoạch từng năm để tăng số lượng học sinh học 2 buổi/ngày. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng HS yếu, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh.

Câu 61: Phong trào thi đua nổi bật của ngành trong năm học 2009 – 2010 là:

 1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học
 2. Hội khoẻ Phù Đổng
 3. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 62: Phương pháp dạy học theo định hướng mới tập trung vào chủ yếu nào:

 1. Các hoạt động dạy học của giáo viên
 2. Các hoạt động học tập của học sinh
 3. Cả a và b đều đúng

Câu 63: Phương pháp dạy học theo định hướng mới dạy học sinh:

 1. Những kiến thức khoa học và những kỹ năng vận dụng
 2. Những kỹ năng vận dụng và phương pháp học tập
 3. Kiến thức khoa học và phương phương pháp học tập
 4. Những kiến thức khoa học, những kỹ năng vận dụng và phương pháp học tập

Câu 64: Những điểm mới chủ yếu trong mục tiêu giáo dục tiểu học là:

 1. Làm rõ hơn quan điển giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học
 2. Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người dạy; chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh chuẩn bị ra trường.
 3. Chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên
 4. Cả a và c đều đúng

Câu 65: Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng mới ta cần sử dụng các phương pháp dạy học:

 1. Lựa chọn các phương pháp dạy học truyền thống
 2. Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại với phương pháp dạy học mới
 3. Tổ chức các hình học theo nhóm, học ngoài trời
 4. Sự phối hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp dạy học truyền thống có những yếu tố tích cực với những phương pháp dạy học mới tập trung vào việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

Câu 66: Dạy học phát huy tính tích cực là:

 1. Luôn phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động học của học sinh
 2. Tạo cho các em phương pháp học tập tích cực
 3. Phát huy sự tương tác giữa học sinh – học sinh, học sinh – giáo viên trong dạy học.
 4. Các ý trên đều đúng.

Câu 67: Dạy học phát huy tính tích cực sẽ giúp:

 1. Mất thời gian những học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức
 2. Luôn củng cố và phát triển cách học
 3. Phát triển phẩm chất đạo đức; tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau
 4. Học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức; cách học luôn được củng cố và phát triển; những phẩm chất đạo đức đực phát triển, tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng.

Câu 68: Tổ chức dạy học theo nhóm:

 1. Là một phương pháp dạy học mới
 2. Là một hình thức tổ chức dạy học
 3. Vừa là phương pháp, vừa là hình thức
 4. Các ý trên đều đúng

Câu 69:Cách chia nhóm hợp lý nhất:

 1. Nhóm từ 2 đến 4 học sinh
 2. Nhóm từ 5 đến 6 học sinh
 3. Nhóm từ 8 đến 10 học sinh
 4. Cả a và b đều đúng

Câu 70: Thảo luận ở lớp:

 1. Là một phương pháp dạy học mới
 2. Là một hình thức tổ chức dạy học
 3. Vừa là phương pháp, vừa là hình thức
 4. Các ý trên đều đúng

Câu 71: Để lập một kế hoạch bài dạy người giáo viên cần:

 1. Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa, sách giáo viên
 2. Đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ năm trước, đối chiếu lại hình thức lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay
 3. Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đối chiếu lại tình hình lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay.
 4. Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ năm trước; đối chiếu lại tình hình lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay.

Câu 72: Công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học:

 1. Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận, bài kiểm tra miệng ở lớp
 2. Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận; các loại mẫu quan sát thường xuyên, định kỳ
 3. Các loại mẫu q2uan sát thường xuyên , định kỳ
 4. Cả a và c đều đúng

Câu 73: Thời lượng dạy học ở lớp học 2 buổi/ngày:

 1. 8 tiết/ngày
 2. 7 tiết/ngày
 3. 6tiết/ngày
 4. Không quá 7 tiết/ngày

Câu 74: Nội dung học tập ở lớp 2 buổi/ngày:

 1. Các môn học theo quy định
 2. Thực hành kiến thức đã học, tham gia các hoạt động thực tế
 3. Học các môn tự chọn, môn năng khiếu, môn học còn yếu
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 75: Thời gian học tập chính thức của học sinh tiểu học là:

 1. 33 tuần
 2. 35 tuần
 3. 36 tuần
 4. 37 tuần

Câu 76: Trẻ em được công nhận đạt chuẩnPCGDTH phải:

 1. Học hết lớp 3
 2. Học hết lớp 4
 3. Học hết lớp 5
 4. Hoàn thành chương trình tiểu học

Câu 77: Trẻ em được công nhận PCGDTHĐĐT phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi:

 1. 14 tuổi
 2. 13 tuổi
 3. 12 tuổi
 4. 11 tuổi

Câu 78: Điều kiện để công nhận thành phố Rạch Giá đạt chuẩn PCGDTHĐĐT phải có:

 1. 100% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT
 2. 90% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT
 3. 80% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT
 4. 70% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT

Câu 79: Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chia làm:

 1. 1 mức độ
 2. 2 mức độ
 3. 3 mức độ
 4. 4 mức độ

Câu 80: Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là:

 1. 3 năm kể từ ngày quyết định
 2. 4 năm kể từ ngày quyết định
 3. 5 năm kể từ ngày quyết định
 4. Không thời hạn

Câu 81: Tỉ lệ học sinh Giỏi, học sinh Tiên Tiến tối thiểu ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 là:

 1. 40%
 2. 50%
 3. 60%
 4. 70%

Câu 82: Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là:

 1. Ít nhất 70%
 2. Ít nhất 80%
 3. Ít nhất 90%
 4. Trên 90 %

Câu 83: Điểm học lực môn (ở những môn bằng điểm số):

 1. Trung bình cộng của HLM.KI và HLM.KII
 2. Điểm HLM.KII
 3. Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm

Câu 84: Học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung các môn học vào thời điểm

 1. Đầu năm học
 2. Cuối năm học
 3. Sau hè
 4. Cả b và c đều đúng

Câu 85: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:

 1. Lĩnh vực phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống
 2. Lĩnh vực kiến thức
 3. Lĩnh vực kỹ năng sư phạm
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 86: Bản chất của việc đánh gái theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:

 1. Bằng cấp đào tạo của giáo viên
 2. Tác phong đạo đức nhà giáo
 3. Năng lực nghề nghiệp giáo viên
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 87: Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm:

 1. 1 bước
 2. 2 bước
 3. 3 bước
 4. 4 bước

Câu 88: Thời điểm đánh giá giá viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và:

 1. Đầu năm học
 2. Cuối học kỳ I
 3. Cuối năm
 4. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 89: Nhiệm vụ của công văn 896/BGD&ĐT – GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ BGD&ĐT . V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học là:

 1. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; đổi mới soạn giáo án của giáo viên; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh.
 2. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; công tác kiểm tra đánh giá học sinh và điều chỉnh một số nội dung học tập của học sinh.
 3. Đổi mới việc soạn giáo án của giáo viên và không bắt buộc giáo viên thực hiện chương trình một cách máy móc, hình thức ( như dạy đúng tuần, đúng tiết, đúng thời lượng của mỗi tiết)

Câu 90: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học nhằm để:

 1. Cụ thể hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tới thiểu mà mọi học sinh cần phải đạt được.
 2. Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học
 3. Bãi bỏ công văn 9832/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5
 4. Bãi bỏ 2 công văn trên

Câu 91: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt:

 1. Huy động ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 2. Huy động ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 3. Huy động ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 4. Huy động ít nhất 98% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1

Câu 92: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt:

 1. Có ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học
 2. Có ít nhất 85% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học
 3. Có ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học
 4. Có ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học

Câu 93: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt:

 1. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 80% số giáo viên đạt chuẩn THSP
 2. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 85% số giáo viên đạt chuẩn THSP
 3. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 90% số giáo viên đạt chuẩn THSP
 4. Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 95% số giáo viên đạt chuẩn THSP

Câu 94: Theo quan điểm ban hành Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT:

 1. Xem GSK là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK.
 2. Xem SGK và SGV là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK và SGV.
 3. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện theo Chuẫn kiến thức, Kỹ năng các môn học đã quy định.
 4. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK và chương trình quy định.

Câu 95: Dạy học 1 buổi/ngày thì nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được:

 1. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật)
 2. Thực hiện 4 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật)
 3. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Thể dục, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật)
 4. Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật)

Câu 96: Theo Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia có mấy mức độ ?

 1. Có 2 mức độ (mức độ 1 và mức độ 2)
 2. Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ tiên tiến)
 3. Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ xuất sắc)
 4. Có 3 mức độ ( mức độ 1, mức độ 2 và mức tiên tiến)

Câu 97: Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và cấp huyện:

 1. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 10% cấp huyện trở lên.
 2. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 20% cấp huyện trở lên.
 3. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 25% cấp huyện trở lên.
 4. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 30% cấp huyện trở lên.

Câu 98: Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định tỷ lệ huy động và học sinh bỏ học:

 1. Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%
 2. Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%
 3. Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1%
 4. Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%

Câu 99: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT quy định xếp loại giáo dục có mấy loại ?

 1. Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu
 2. Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Kém
 3. Có 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém
 4. Có 3 loại: Hoàn thành tốt (A+), Hoàn thành (A), Chưa hoàn thành (B)

Câu 100: Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có mấy loại ?

 1. Có 5 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu
 2. Có 5 loại: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu
 3. Có 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu
 4. Có 4 loại: Xuất sắc, khá, trung bình,kém

CÂU HỎI PHẦN THI KIẾN THỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

(Nội dung về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời đúng nhất của mỗi câu

1. Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo văn bản nào dưới đây?

 1. Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 8/4/2011 của Bộ GD-ĐT
 2. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ GD-ĐT
 3. Công văn số 10358/BGDĐ ngày28/9/2007 của Bộ GD-ĐT
 4. Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/209 của Bộ GD-ĐT

2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:

 1. Những yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với người giáo viên tiểu học.
 2. Các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.
 3. Hệ thống các yêu cầu cơ bản về chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
 4. Tất cả các ý trên.

3. Mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?

 1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện và phấn đấu.
 2. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
 3. Làm cơ sở để giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi các cấp.
 4. Ý a và ý b đúng
Xem thêm  Giáo án PowerPoint Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo (Đầy đủ cả năm) Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

4. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy lĩnh vực?

 1. 2 lĩnh vực
 2. 3 lĩnh vực
 3. 4 lĩnh vực
 4. 5 lĩnh vực

5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm các lĩnh vực sau:

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm
 2. Phẩm chất chính trị; kiến thức và kỹ năng sư phạm
 3. Phẩm chất về kiến thức và kỹ năng sư phạm
 4. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sư phạm

6. Tiêu chí “Phối hợp với gia đình và các đoàn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh”thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 2. Kiến thức
 3. Kỹ năng sư phạm
 4. Không thuộc lĩnh vực nào cả

7. Tiêu chí “Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiền thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh”thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 2. Kiến thức
 3. Kỹ năng sư phạm
 4. Không thuộc lĩnh vực nào cả

8. Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp vào thời điểm:

 1. Đầu năm học
 2. Cuối năm học
 3. Cuối học kì I và cuối năm học
 4. Do nhà trường chọn thời điểm phù hợp

9. Đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp gồm các mức độ sau:

 1. Xuất sắc; tốt; khá; trung bình
 2. Tốt; khá; trung bình; kém
 3. Tốt; khá; trung bình; chưa đạt yêu cầu
 4. Xuất sắc; khá; trung bình; kém

10. Một giáo viên được đánh giá, xếp loại chung theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại Xuất sắc cần phải:

 1. Cả 3 lĩnh vực đều phải được xếp loại tốt
 2. Các lĩnh vực đều xếp loại tốt, trong đó phải có 1 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
 3. Có 2 lĩnh vực xếp loại tốt, 1 lĩnh vực xếp loại khá
 4. Có 2 lĩnh vực xếp loại xuất sắc

11. Giáo viên bị xếp loại “Kém” theo Chuẩn nghề nghiệp khi:

 1. Có một trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
 2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác
 3. Gian lận trong thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh
 4. Các ý trên đều đúng

12. Một giáo viên được hiệu trưởng dự giờ 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết trong các môn còn lại đều không đạt yêu cầu. Cuối năm học, hiệu trưởng xếp loại giáo viên này loại “Kém” là đúng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai

13. Trong trường hợp chưa đồng ý với đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại lần đầu tiên với:

 1. Hiệu trưởng
 2. Hội đồng trường
 3. Chủ tịch công đoàn cơ sở
 4. Trưởng phòng Phòng GD-ĐT

14. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp cận với mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đều này đứng hay sai?

 1. Đúng
 2. Sai

15. Tiêu chuẩn để xếp loại “Tốt” các lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp là:

 1. 200 điểm
 2. 180 điểm
 3. Từ 140 đến 179 điểm
 4. Từ 180 đến 200 điểm

16. Một giáo viên được xếp loại cả ba lĩnh vực là loại “Tốt”, vậy xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên này là:

 1. Tốt
 2. Khá
 3. Xuất sắc
 4. Trung bình

17. Một giáo viên có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, giáo viên này đã nhận lỗi với gia đình học sinh và trước hội đồng trường. Giáo viên này nên tự đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp là:

 1. Trung bình
 2. Tốt
 3. Khá
 4. Kém

18. Hiệu trưởng xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của một giáo viên là “Tốt”, kết quả xếp loại này là:

 1. Đúng
 2. Sai

19. Điểm tối đa mỗi tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp là:

 1. 40
 2. 100
 3. 10
 4. 200

20. Một giáo viên tự xếp loại có hai lĩnh vực loại “Tốt” và một lĩnh vực loại “Trung bình”, xếp loại chung của Chuẩn nghề nghiệp là:

 1. Tốt
 2. Trung bình
 3. Khá
 4. Xuất sắc

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

1. Theo anh (chị) hiểu như thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện nay là cần thiết hay không? Vì sao?

2. Có người nói Chuẩn nghề nghiệp giáo viên chủ yếu dùng để làm điều kiện được dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Anh (chị) có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao?

3. Anh (chị) hãy trình bày quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở đơn vị trong thời gian qua. Điểm nào phù hợp, chưa phù hợp, những đề xuất của anh (chị) để việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp mang lại hiệu quả cao như mục đích khi ban hành Chuẩn

ĐỀ THI LÝ THUYẾT

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

BẬC TIỂU HỌC – Năm học: 2012- 2013

PHẦN I: Những câu hỏi trắc nghiệm kiến thức

(Thời gian làm bài 40 phút. Gv đọc kĩ câu hỏi và đánh dấu vào đáp án đúng nhất trong phiếu trả lời.)

Câu 1: Người đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước ta hiện nay là:

a. Nguyễn Thiện Nhân b. Phạm Vũ Luận c.Vũ Đình Chuẩn d. Lê Tiến Thành

Câu 2: Tỉnh Đồng Nai không tiếp giáp với tỉnh nào sau đây:

a. Bình Dương b. Tây Ninh c. Bà Rịa – Vũng Tàu d. Bình Phước

Câu 3: Trong một hộp có 45 quả bóng gồm 20 quả bóng màu đỏ, 15 quả màu xanh và 10 quả màu vàng. Hỏi phải lấy ra bao nhiêu quả bóng để chắc chắn có 3 quả bóng màu đỏ?

a.27 b. 28 c. 29 d. 30

Câu 4: Trong Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học có ba lĩnh vực đó là:

 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sư phạm.
 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm.
 3. Phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, kĩ năng sư phạm.
 4. Phẩm chất đạo đức, lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm.

Câu 5: Tháng an toàn giao thông quốc gia hằng năm được tổ chức vào:

a. tháng 8 b. tháng 10 c. tháng 9 d. tháng 11

Câu 6: Luật bình đẳng giới ra đời vào năm nào ?

a. 2003 b. 2004 c. 2005 d. 2006

Câu 7: Câu nào sau đây “sai” ?

 1. Hạnh kiểm học sinh được đánh giá gồm hai loại: Đ và CĐ.
 2. Học sinh được đánh giá hạnh kiểm ba lần: HKI, HKII và cả năm học.
 3. Học sinh được đánh giá hạnh kiểm hai lần: cuối HKI và cuối năm học.
 4. Đánh giá hạnh kiểm cuối năm là quan trọng nhất.

Câu 8: Khi lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học cần căn cứ vào:

 1. Đặc điểm nhận thức của học sinh, năng lực trình độ sư phạm của giáo viên.
 2. Đặc trưng môn học.
 3. Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện dạy học.
 4. Cả 3 ý trên.

Câu 9: Con sông chia đôi đất nước sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1945 là:

a.sông Gianh c. sông Cầu b. sông Hương d. sông Bến Hải

Câu 10: Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc TW gồm những thành phố nào ?

 1. Hải Phòng – Hà Nội – Đà Nẵng – Cần Thơ – thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Hải Phòng – Đồng Nai – Đà Nẵng – Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Khánh Hòa – Nghệ An – Đồng Nai – Hà Nội – Cần Thơ.
 4. Bình Dương – Hải Phòng – Đà Nẵng – Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 11: Tìm thành ngữ tương đồng với thành ngữ “Chung lưng đấu cật”?

a.Bốn biển một nhà. c. Sống chết có nhau.

b. Kề vai sát cánh. d. Cả a,b đều đúng.

Câu 12: Hai hình vuông có chu vi gấp nhau 5 lần. Hỏi diện tích chúng gấp nhau bao nhiêu lần ?

a.5 lần b. 10 lần c. 20 lần d. 25 lần

Câu 13: Một trong những điểm mới chủ yếu trong nội dung chương trình Giáo dục Tiểu học là:

 1. Tăng nội dung lí thuyết các bài học.
 2. Tăng nội dung thực hành, vận dụng.
 3. Tăng số lượng môn học.
 4. Tăng thời gian giáo dục ở từng vùng miền khác nhau.

Câu 14: Tiếng có 3 bộ phận, bộ phận bắt buộc phải có trong tiếng là:

a. Âm đầu và thanh. c. Âm đầu và vần.

b. Vần và thanh. d. Âm đầu, vần và thanh.

Câu 15: Hãy cho biết địa chỉ mail nào sau đây là địa chỉ đúng quy cách ?

a. nguyenvana@gmail.com c. nguyenvana@@gmail.com

d. 123nguyen – a@gmail b. nguyen van a @gmail.com

Câu 16: Theo tinh thần đổi mới phương pháp, việc dạy học môn Đạo đức dựa vào:

a.Trách nhiệm của học sinh. c. Quyền trẻ em.

b. Bổn phận của học sinh. d. Trách nhiệm và bổn phận của học sinh.

Câu 17: Văn miếu Trấn Biên ( phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai ) xây dựng vào năm:

 1. Năm 1698 – do Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào xứ Đồng Nai xây.
 2. Năm 1715 – do chúa Nguyễn Phúc Chu sai Trấn thủ Nguyễn Phan Long cùng Phạm Khánh Đức xây.
 3. Năm 1998 – nhân dịp kỉ niệm “300 năm Biên Hòa Đồng Nai”
 4. Năm 1852 – vào đời vua Tự Đức.

Câu 18: câu văn dưới đây có bao nhiêu từ ?

Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp.

a.5 từ b. 6 từ c. 7 từ d. 8 từ

Câu 19: Khi tổ chức lớp học bằng biện pháp giáo dục tích cực ( không dùng roi vọt, hình phạt ) thì học sinh sẽ:

 1. Tích cực và chủ động hơn trong học tập.
 2. Tự tin trước mọi người, khả năng của trẻ được phát huy.
 3. Có cơ hội được chia sẻ, bày tỏ, được mọi người quan tâm tôn trọng và lắng nghe ý kiến.
 4. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 20: Tỉnh nào ở Tây Nguyên không có đường biên giới quốc gia ?

a. Đăk Lăk b. Gia Lai c. Lâm Đồng d. Kon Tum

Câu 21: Tổng của hai số bằng 224. Biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

a. 64 và 160 b. 74 và 150 c. 84 và 140 d. 94 và 130

Câu 22: UN là chữ viết tắc của tổ chức nào?

a.APEC b. Nhân đạo thế giới c.Liên Hợp Quốc d. ASEAN

Câu 23: How many seasons are there in south Vietnam?

a.4 b.3 c. 1 d. 2

Câu 24: 0,1, 2, 4, 6, 9, 12,16, ?What number should replase the question mark ?

a.18 b. 20 c. 22 d. 24

Câu 25: Trong các câu sau đây, câu nào là câu kể Ai thế nào ?

 1. Ngọc là một cô bé ngoan hiền, biết phụ giúp ba mẹ lại học rất giỏi.
 2. Ở nhà, Ngọc không chỉ biết có học bài mà còn biết phụ giúp ba mẹ.
 3. Bé Ngọc rất siêng năng, vừa biết phụ giúp ba mẹ lại học rất giỏi.
 4. Không chỉ là một học sinh giỏi, Ngọc còn là một đứa con ngoan của ba mẹ.

Câu 26: Trong các câu sau, câu nào là câu đơn đặc biệt vị từ ?

a.Cắt tóc! b. Máy bay! c. Trường Sơn! d. Tre xanh!

Câu 27: Đồng bằng Duyên hải miền Trung bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ, là do:

 1. Các con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn chảy ra biển.
 2. Do ranh giới các tỉnh miền Trung tự xây.
 3. Các nhánh núi từ dãy Trường Sơn đâm ra tận biển.
 4. Cả a, b, c.

Câu 28: Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết là:

a.Vi rút b. Vi khuẩn c. Kí sinh trùng d. Muỗi vằn

Câu 29: Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong Microsoft Word ta thực hiện:

 1. Chọn Menu Fomat ¨View ¨Header and Footer.
 2. Chọn Menu View ¨Header and Footer.
 3. File ¨Header and Footer.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 30: Để chèn một công thức toán học vào văn bản, World có riêng một tiện ích cho công việc này, đó là:

a.Microsoft Equation. c. Borders and Shading.

c. Encrypt Easy. d. Heared and Footer.

Câu 31: Dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học có hiệu quả khi:

 1. Học sinh hứng thú học tập, cảm xúc về cái đẹp.
 2. Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm.
 3. Học sinh có sáng tạo về cái đẹp.
 4. Cả a, b, c, đều sai.

Câu 32: Hãy cho biết giá trị một nốt tròn bằng bao nhiêu nốt trắng ?

a.2 nốt b. 3 nốt c. 4 nốt d. 5 nốt

Câu 33: Quốc hiệu Việt Nam, chính thức công nhận vào năm và thời kì nào sau đây?

 1. Năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám thành công.
 2. Năm 1428, sau 10 năm khởi nghĩa chống giặc toàn thắng của Lê Lợi.
 3. Năm 1802, mở đầu thời Nguyễn do vua Gia Long đề xướng.
 4. Năm 1976, ở kì họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam, sau khi đất nước thống nhất.

Câu 34: Để cơ thể khỏe mạnh, bạn cần ăn thức ăn thuộc nhóm:

a. Có nhiều chất bột và chất béo. c. Có nhiều chất đạm.

b. Có nhiều vitamin và khoáng. d. Tất cả các loại trên.

Câu 35: Hiện nay giáo viên thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và nội dung điều chỉnh dạy học các bộ môn. Một lần dự giờ thăm lớp phát hiện đồng nghiệp giáo viên giảng dạy phần nội dung giảm tải, thầy ( cô ) xử lí thế nào?

 1. Xem kĩ tài liệu hướng dẫn, góp ý cho đồng nghiệp cẩn thận nghiên cứu bài dạy đồng thời báo cho tổ trưởng xem lại hồ sơ giáo án của giáo viên nhắc nhở sửa chữa kịp thời những sai sót.
 2. Xem kĩ tài liệu hướng dẫn, góp ý đồng nghiệp soạn giáo án cẩn thận hơn.
 3. Không góp ý cho đồng nghiệp, trực tiếp báo cho hiệu trưởng biết sự việc xảy ra.
 4. Đưa ra tổ để tổ trưởng rút kinh nghiệm chung cho giáo viên trong tổ.

Câu 36: Lá cây có chức năng gì?

a. Hô hấp. b. Thoát hơi nước. c. Quang hợp. d. Cả a, b, c .

Câu 37: Trong phân môn Tập viết, mẫu chữ thường được chia mấy nhóm ?

a. 2 nhóm b. 3 nhóm c. 4 nhóm d.5 nhóm

Câu 38: Họa sĩ Tô Ngọc Vân được nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm nào?

a. 1999 b. 1997 c. 1996 d. 1995

Câu 39: Nhiệm vụ dạy học thực hành kĩ thuật là:

 1. Hình thành và phát triển tư duy kĩ thuật và thực hiện các chức năng khác ( tác phong lao động, tạo hứng thú, an toàn vệ sinh… ).
 2. Củng cố, hoàn thiện, đào sâu, vận dụng kiến thức.
 3. Hình thành, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo kĩ thuật.
 4. Cả a, b, c.

Câu 40: Nhìn vào hình vẽ. Tính diện tích còn lại:

a. 33,64cm2

b. 26,4074 cm2

c. 7,2326 cm2

d. 27,2326 cm2

PHẦN II: Bài tự luận

(Thời gian làm bài 50 phút. GV đọc kĩ đề bài và làm bài vào giấy thi do hội đồng cung cấp)

Đề bài:

“ Chất lượng giáo dục” là đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà giáo. Là người đang trực tiếp giảng dạy, thầy ( cô ) hãy trình bày hiểu biết, quan điểm của bản thân để nâng cao chất lượng của lớp mình.

Đáp án: Đề A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b

b

b

d

c

d

b

d

d

a

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

b

d

b

b

a

c

b

a

d

c

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

c

c

d

b

c

a

c

a

b

c

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

a

a

c

d

a

d

b

c

d

c

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Mời bạn đọc tham khảo thêm Bộ đề thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Chuyên mục: Wiki

Thuộc AllAvida.Org

Trả lời